Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 618-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  618-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; audiovizuálne vyučovacie prístroje; nosiče zvukových nahrávok; korekčné šošovky (optika); objektívy; telefónne slúchadlá; telekomunikačné vysielače; audiovizuálne prijímače; hologramy; prístroje na vnútornú komunikáciu; optické lampy; šošovky (optika); zväčšovacie sklá (optika); okuliare; okuliarové šošovky; výrobky očnej optiky; zrkadlá (optika); rámy na okuliare; optické prístroje a nástroje; optické sklo; počítače; nabraté počítačové programy; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne prijímače; diaľkové ovládače; prenosné multimediálne prehrávače; kreslené filmy; nabíjačky batérií; rádiá; počítače; nabraté počítačové programy; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; telefónne prístroje; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; telegrafy (prístroje); televízne prijímače; telegrafné drôty; stožiare bezdrôtových antén; telefónne mikrofóny; vysielače (telekomunikácie); hlasovacie zariadenia; exponované filmy; registračné pokladnice; kontaktné šošovky; magnetické disky; počítačové klávesnice; čipy (mikroprocesorové doštičky); exponované kinematografické filmy; optické vlákna; telefónne drôty; audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačové operačné programy (nahraté); periférne zariadenia počítačov; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové rozhrania; magnetické nosiče údajov; magnetické páskové jednotky (informatika); mikroprocesory; modemy; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; počítačové tlačiarne; procesory (centrálne procesorové jednotky); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické diáre; telefónne záznamníky, videokamery; elektronické vreckové slovníky; notebooky (prenosné počítače); slnečné okuliare; video displeje; videotelefóny; elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače); bezdrôtové telefóny; podložky pod myš; prenosné osobné stereoprehrávače; opierky zápästia na prácu s počítačom; koaxiálne káble; káble s optickými vláknami; počítačové hry (softvér); slúchadlá; rádiové pejdžre; satelitné navigačné prístroje; DVD prehrávače; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); transpondéry (telekomunikačné družice na prenos rádiových signálov); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; USB kľúče; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); prenosné multimediálne prehrávače; šnúrky na mobilné telefóny; prenosné počítače; tašky na notebooky; obaly na notebooky; digitálne fotorámiky; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); čítačky elektronických kníh; smartfóny; audiovizuálne prístroje na monitorovanie bábätiek; videoprístroje na monitorovanie bábätiek; tablety (prenosné počítače); 3D okuliare; elektrické adaptéry; počítačový' hardvér; mobilné telefóny; zariadenia na sledovanie fyzickej aktivity nosené na tele; inteligentné náramky (meracie prístroje); kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; tyče na fotografie selfie; ovládače k počítačom (džojstiky), nie na počítačové hry; inteligentné okuliare; inteligentné hodinky; ochranné fólie na obrazovky počítačov; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); obaly na vreckové počítače (PDA); obaly na elektronické tablety; interaktívne terminály s dotykovými displejmi; smart prstene; ochranné fólie na smartfóny; súpravy okuliarov a slúchadiel na virtuálnu realitu; elektronické interaktívne tabule; humanoidné roboty s umelou inteligenciou; laboratórne roboty; vzdelávacie roboty; bezpečnostné monitorovacie roboty; vreckové počítače (PDA); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie; zameriavače satelitného signálu; počítače typu tenký klient; počítačový softvér na šetriče obrazovky (nahratý alebo sťahovateľný); telekomunikačné prístroje zabudované v bižutérii; počítače na nosenie na tele alebo na odeve; displeje na nosenie na tele alebo na odeve; rukavice na virtuálnu realitu; polohovacie zariadenia trackball (periférne zariadenia počítačov); sťahovateľné emotikony do mobilných telefónov; teleprezentačné roboty; sťahovateľný softvér na počítačové hry; opierky na notebooky; bezdrôtové komunikačné slúchadlá; sťahovateľné kryptografické kľúče na operácie s kryptomenou; sťahovateľné elektronické peňaženky; terminály na platbu kartou; prístroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie alebo rozširovanie zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát; routery; telefónne ústredne; softvér aplikácie; počítačové softvérové aplikácie s možnosťou stiahnutia; počítačový softvér, najmä počítačový softvér poskytovaný z internetu, počítačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu; počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania dát; monitorovacie počítačové programy; počítačové programy na riadenie siete; počítačové obslužné programy; počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát.
16 - Papier a lepenka; tlačoviny; knihy; fotografie; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); plastové fólie a vrecká na balenie; brožúry; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; brožované knihy; časopisy (periodiká); kalendáre; písacie súpravy (papiernický tovar); letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar).
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúr}'; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; prenájom bilbordov; indexovanie stránok na obchodné alebo reklamné účely; správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; výroba telešopingových programov; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); online maloobchodné služby s digitálnou sťahovateľnou hudbou; online maloobchodné služby so sťahovateľnými vyzváňacími tónmi; online maloobchodné služby so sťahovateľnou nahratou hudbou alebo nahratými filmami; cielený marketing; vonkajšia reklama; podnikové komunikačné služby; služby telefónnych ústrední.
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služby; nehnuteľnosti (služby); sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; finančný lízing; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektronické peňaženky (platobné služby).
37 - Inštalačné a opravárske služby; inštalácie a opravy telefónov; inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; nabíjanie mobilných telefónov.
38 - Telekomunikačné služby, rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; posielanie telegramov; telegrafné služby; telegrafická komunikácia; telefonické služby; telefonická komunikácia; telexové služby; vysielanie káblovej televízie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; faxové prenosy; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); prenájom prístrojov na prenos správ; komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom telefónov; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby vstupu do telekomunikačných sieti (smerovanie a pripájanie); telekonferenčné služby; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového Času do svetových počítačových sietí; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; hlasová odkazová služba; online posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku; prenos digitálnych nahrávok (podcastov); prenájom smartfónov; telefónne telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom predplatených telefónnych volacích kariet; telefónne a mobilné služby; prenos krátkych a textových SMS správ, obrázkov, reči, zvuku, hudby a textovej komunikácie medzi mobilnými telekomunikačnými zariadeniami,
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; zábava; prenájom kinematografických prístrojov; filmové štúdiá; poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; požičiavanie zvukových nahrávok; požičiavanie kinematografických filmov; produkcia filmov (nie reklamných); požičiavanie rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; televízna zábava; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; nahrávacie štúdiá (služby); organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; postsynchronizácia, dabing; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); reportérske služby; tlmočenie posunkovej reči; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie a vedenie koncertov; on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); poskytovanie nesťahovateľných filmov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); distribúcia filmov.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poskytovanie internetových vyhľadávačov; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu; poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; predpovede počasia; poradenstvo v oblasti počítačovej bezpečnosti; odblokovanie mobilných telefónov; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); poradenstvo v oblasti internetovej bezpečnosti; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostredníctvom internetu; elektronické monitorovanie činnosti kreditných kariet na zistenie podvodov prostredníctvom internetu; vývoj softvéru na softvérové publikácie; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; výskum v oblasti telekomunikačných technológií; autentifikácia používateľov technológiami pre transakcie elektronického obchodu; autentifikácia používateľov technológiami jednotného prihlasovania do viacerých online softvérových aplikácií súčasne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.15, 26.04.22, 29.01.01, 27.05.24, 01.13.15, 03.13.05, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  magenta, biela, ružová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovak Telekom, a.s.; Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 618-2021