Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 6160-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  224615 
(151)  Dátum zápisu  17.04.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.09.2018 
(210)  Číslo prihlášky  6160-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.09.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.06.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; lósy; tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie; pohľadnice.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; reklama online na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Zábava, pobavenie; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových súťaží. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, modrá, červená, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  29.09.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2009 01/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.2009 06/2009 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Obnovené ochranné známky 05.11.2018 11/2018 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 6160-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 6160-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.09.2008 Typ Doručené
1a Plná moc 29.09.2008 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.09.2008 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 29.09.2008 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.10.2008 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2008 Typ Platba
4 výsledok rešerše 30.10.2008 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 30.10.2008 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.05.2009 Typ Odoslané
7 Žiadosť o opravu 07.05.2009 Typ Doručené
7a Osvedčenie 07.05.2009 Typ Doručené
8 oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 20.05.2009 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
9a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
9b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.09.2018 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 19.09.2018 Typ Odoslané
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.09.2018 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2018 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
16a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
18a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
18b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
18c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
18d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
18e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
18f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
POZ 6160-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 02.07.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku