Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 61595
(111)  Číslo ochrannej známky  172106 
(151)  Dátum zápisu  05.11.1993 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.05.2011 
(210)  Číslo prihlášky  61595 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.05.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.02.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Toaletné mydlo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  IRISH SPRING 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware; 300 Park Avenue, New York, NY 10022 - 7499; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.02.1994 02/1994 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.08.2001 08/2001 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
 
POZ 61595
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
10 F0003 Popl. za obnovu 17.01.2001 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 61595
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.01.1993 Typ Doručené
2 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.03.1993 Typ Doručené
3 Plná moc 16.08.1993 Typ Doručené
4 Osvedčenie Typ Doručené
5 Spis Praha Typ Doručené
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.10.1993 Typ Platba
7 pokyn na zverejnenie POZ 14.10.1993 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu 12.01.2001 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2001 Typ Odoslané
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.03.2011 Typ Platba
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.03.2011 Typ Doručené
13a Plná moc 02.03.2011 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.09.2020 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.03.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
16b Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
16c Oznámenie inde neuvedené 30.03.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.03.2021 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.04.2021 Typ Odoslané
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.04.2021 Typ Platba
POZ 61595
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku