Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 615-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  206059 
(151)  Dátum zápisu  06.05.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.03.2013 
(210)  Číslo prihlášky  615-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.03.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.08.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KLUB KENO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.03.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2004 02/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.08.2004 08/2004 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2013 07/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 07/2013 ND3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 615-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 615-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.03.2003 Typ Doručené
1a Plná moc 12.03.2003 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 31.03.2003 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.04.2003 Typ Platba
4 výsledok rešerše 21.10.2003 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 14.11.2003 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.05.2004 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
7a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
7b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
8 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.02.2013 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2013 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.03.2013 Typ Platba
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.03.2013 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2013 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
15a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
17a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
17b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
17c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
17d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
17e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
17f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
18 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2021 Typ Odoslané
POZ 615-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.05.2013 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku