Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 6144-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  215767 
(151)  Dátum zápisu  10.11.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.10.2015 
(210)  Číslo prihlášky  6144-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.10.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné agentúry, reklamné služby.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače a kníh.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a kníh. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  plus jeden deň 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  17.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2006 08/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2007 01/2007 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2015 01/2015 TC3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 07.01.2016 01/2016 ND3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 06.05.2019 05/2019 PE3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 6144-2005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 6144-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.10.2005 Typ Doručené
1a Plná moc 17.10.2005 Typ Doručené
1b Doklad o podniku/podnikateľovi 17.10.2005 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.10.2005 Typ Platba
3 výsledok rešerše 29.05.2006 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 29.05.2006 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.11.2006 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2014 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.08.2014 Typ Doručené
7a Doklad o podniku/podnikateľovi 26.08.2014 Typ Doručené
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2014 Typ Platba
9 všeobecný referátnik 14.11.2014 Typ Odoslané
10 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2014 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
11a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
11b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
11c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
12 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
13 všeobecný referátnik 05.08.2015 Typ Odoslané
14 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2015 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis prechodu 10.09.2015 Typ Doručené
15a Plná moc 10.09.2015 Typ Doručené
15a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.09.2015 Typ Doručené
15b Výpis z obchodného registra 10.09.2015 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku 21.10.2015 Typ Odoslané
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.10.2015 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku za obnovu 03.11.2015 Typ Odoslané
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.11.2015 Typ Platba
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2015 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
22 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
23 všeobecný referátnik 13.10.2016 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
24a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
24b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
24c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
25 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
25a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
25b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
25c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
26 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
27 výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 12.03.2019 Typ Odoslané
28 Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
28a Príloha inde neuvedená 14.03.2019 Typ Doručené
28b Doklad preukazujúci zánik záložného práva 14.03.2019 Typ Doručené
29 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2019 Typ Odoslané
30 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
30a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
30b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
30c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
30d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
31 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
32 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
33 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
33a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
33b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
33c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
33d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
33e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
33f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
33g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
34 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
35 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 6144-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.11.2014 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 30.11.2015 News and Media Holding a.s. SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Advokátska kancelária Adamčík a partneri, Ruščák Róbert, Mgr.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku