Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 614-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  206784 
(151)  Dátum zápisu  09.08.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.03.2013 
(210)  Číslo prihlášky  614-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.03.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.05.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KENO 10 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  12.03.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2004 05/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2004 11/2004 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2013 07/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 07/2013 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 614-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 614-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.03.2003 Typ Doručené
1a Plná moc 12.03.2003 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 31.03.2003 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.04.2003 Typ Platba
4 výsledok rešerše 21.10.2003 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 01.12.2003 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.01.2004 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 26.02.2004 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 02.03.2004 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.08.2004 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
10a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
10b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
11 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.02.2013 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2013 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.03.2013 Typ Platba
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.03.2013 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2013 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
18a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
20a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
20b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
20c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
20d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
20e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
20f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
21 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Typ Platba
POZ 614-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.05.2013 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku