Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 61309
(111)  Číslo ochrannej známky  171153 
(151)  Dátum zápisu  30.09.1992 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  61309 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.04.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 03, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (3,5) Čistiace, bieliace a odmasťovacie prípravky, brúsne prípravky (nie zubné), bieliace prípravky na bielizeň, pracie prípravky, detergenty (nie na použitie v priemysle alebo vo výrobe na medicinálne účely), mydlá, dezinfekčné prípravky (iné ako na usadzovanie a absorbovanie prachu), dezodoranty, prípravky na osvieženie vzduchu a sanitárne prípravky.
03 - Neuvedené
05 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HARPIC 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited; 103-105 Bath Road, SL1 3UH Slough, Berkshire; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 11.06.2001 06/2001 ND3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.05.2011 05/2011 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.06.2019 06/2019 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 28.04.2021 08/2021 ND3M
 
POZ 61309
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
2 F0003 Popl. za obnovu 01.12.2000 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 61309
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu 27.11.2000 Typ Doručené
3 Plná moc 30.01.2001 Typ Doručené
4 dodatok k osvedčeniu OZ 01.06.2001 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2011 Typ Doručené
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.01.2011 Typ Doručené
6a Plná moc 25.01.2011 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.01.2011 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.03.2011 Typ Platba
9 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.03.2011 Typ Platba
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2011 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis prevodu 11.03.2019 Typ Doručené
13 Doplnenie materiálov 13.03.2019 Typ Doručené
13a Doklad o prevode 13.03.2019 Typ Doručené
13b Plná moc 13.03.2019 Typ Doručené
13c Doklad o prevode 13.03.2019 Typ Doručené
13d Plná moc 13.03.2019 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2019 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2019 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2020 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.03.2021 Typ Doručené
17a Plná moc 03.03.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.03.2021 Typ Doručené
18a Plná moc 08.03.2021 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.03.2021 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 31.03.2021 Typ Odoslané
POZ 61309
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.03.2011 Reckitt & Colman (Overseas) Limited RECKITT & COLMAN (Overseas) Ltd.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.03.2011 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
3 Prevod majiteľa 16.05.2019 Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited Reckitt & Colman (Overseas) Limited
4 Zápis alebo zmena zástupcu 16.05.2019 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku