Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 612-2012
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  612-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Surový tabak; tabakové výrobky; cigarety; cigary; malé cigary (cigarily); tabak na ručné šúľanie cigariet; fajkový tabak; žuvací tabak; šnupavý tabak; tabakové náhradky (nie na lekárske účely); fajčiarske potreby; cigaretový papier; cigaretové dutinky; cigaretové filtre; dózy na tabak; puzdrá na cigarety; popolníky; vreckové puzdrá na tabak a na šúľanie cigariet; zapaľovače; zápalky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.08, 26.04.10, 26.04.14, 25.01.19, 19.03.24, 02.01.01, 26.01.14, 24.01.08, 24.17.25, 26.11.10, 25.05.02, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZOK Trading s.r.o.; Rovienka 1284/1, 985 05 Kokava nad Rimavicou; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 02.08.2013 8/2013 FB3M
3 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 01.07.2015 7/2015 FB3M
 
POZ 612-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2012 165,50 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 27.07.2012 99,50 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 27.01.2014 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 612-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 11.05.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.05.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.06.2012 Typ Doručené
Plná moc 15.06.2012 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 15.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.06.2012 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 31.07.2012 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 03.08.2012 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 16.10.2012 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 17.10.2012 Typ Odoslané
List z OMPI 19.10.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 22.11.2012 Typ Odoslané
List z OMPI 23.11.2012 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 23.11.2012 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 18.01.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 29.01.2013 Typ Interné listy
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 29.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zastavenie konania 29.05.2013 Typ Doručené
záznam z nahliadnutia do spisu 29.05.2013 Typ Interné listy
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 31.05.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 03.06.2013 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.06.2013 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 03.06.2013 Typ Doručené
záznam z nahliadnutia do spisu (§ 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) 03.06.2013 Typ Interné listy
Oznámenie 07.06.2013 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 14.06.2013 Typ Doručené
Plná moc 14.06.2013 Typ Doručené
záznam z nahliadnutia do spisu (§ 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) 14.06.2013 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 20.06.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 24.07.2013 Typ Doručené
Výzva na vyjadrenie k žalobe 26.07.2013 Typ Doručené
Žaloba 26.07.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 15.08.2013 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 15.08.2013 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 03.09.2013 Typ Odoslané
Rozhodnutie súdu 02.10.2013 Typ Doručené
Predvolanie 30.10.2013 Typ Doručené
Rozhodnutie súdu 10.12.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.12.2013 Typ Doručené
vnútrospisový list 14.01.2014 Typ Interné listy
vnútrospisový list 22.01.2014 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 22.01.2014 Typ Odoslané
Oznámenie 28.01.2014 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 29.01.2014 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.02.2014 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 04.03.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.03.2014 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.04.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 02.05.2014 Typ Odoslané
prvé predĺženie lehoty 06.05.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 01.07.2014 Typ Doručené
Urgencia 10.07.2014 Typ Doručené
konečná lehota na vyjadrenie k námietkam 14.07.2014 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 16.07.2014 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 23.07.2014 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 11.08.2014 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania o POZ (skrátené konanie) 04.09.2014 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 06.10.2014 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 15.10.2014 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 17.10.2014 Typ Odoslané
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 21.10.2014 Typ Odoslané
Vyjadrenie k rozkladu 19.12.2014 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 29.04.2015 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 29.04.2015 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 29.04.2015 Typ Interné listy
rozhodnutie o rozklade 04.05.2015 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 21.05.2015 Typ Odoslané
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 10.09.2015 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 26.11.2015 Typ Doručené
POZ 612-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.06.2013 Procházka Radek
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku