Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 611-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  206686 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.03.2013 
(210)  Číslo prihlášky  611-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.03.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.04.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.10.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Ekonomické poradenstvo v oblasti prevádzkovania lotérií a iných podobných hier; sprostredkovanie ekonomického poradenstva v oblasti prevádzkovania lotérií a iných podobných hier.
36 - Kapitálové investície pri zakladaní a prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier.
41 - Prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizačná účasť na zakladaní a prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier v obchodných spoločnostiach; poradenstvo v oblasti organizovania a prevádzkovania lotérií a iných podobných hier; sprostredkovanie služieb v oblasti organizovania a prevádzkovania lotérií a iných podobných hier. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  04.05.03, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.03.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.04.2004 04/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.10.2004 10/2004 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2013 07/2013 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 07/2013 ND3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 611-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 611-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.03.2003 Typ Doručené
1a Plná moc 12.03.2003 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 12.03.2003 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 31.03.2003 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.04.2003 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.11.2003 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.12.2003 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.01.2004 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 09.02.2004 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.07.2004 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.02.2013 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2013 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.03.2013 Typ Platba
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.03.2013 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2013 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
17a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
19a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
19b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
19c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
19d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
19e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
19f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
20 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2021 Typ Odoslané
POZ 611-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.05.2013 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. TIPOS, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.07.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková a spol., patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku