Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 61036
(111)  Číslo ochrannej známky  170152 
(151)  Dátum zápisu  03.07.1992 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  61036 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.03.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Programové vybavenie počítačov, jeho častí a príslušenstva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Microsoft Corporation; One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  27.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 10.07.2001 07/2001 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
3 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 61036
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 61036
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 Plná moc 02.01.1995 Typ Doručené
3 Doklad 02.01.1995 Typ Doručené
4 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.01.1995 Typ Doručené
5 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
6 pokyn na zápis prevodu 22.05.1998 Typ Interné listy
7 pokyn na zápis prevodu 22.05.1998 Typ Interné listy
8 rozhodnutie o vrátení preplatku 26.05.1998 Typ Odoslané
9 dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.1998 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.03.2001 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.03.2001 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 01.06.2001 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.04.2004 Typ Doručené
14 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.05.2004 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2004 Typ Odoslané
16 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.01.2011 Typ Doručené
16a Plná moc 19.01.2011 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.02.2011 Typ Odoslané
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.03.2011 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2011 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 15.05.2015 Typ Doručené
20a Plná moc 15.05.2015 Typ Doručené
21 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.06.2015 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 30.07.2015 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.07.2020 Typ Doručené
POZ 61036
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa FOX HOLDINGS, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio
Fox Software, Inc., spol. zriadená podľa zákonov štátu Ohio
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2004 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.06.2015 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku