Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 610-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  216752 
(151)  Dátum zápisu  09.02.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.03.2016 
(210)  Číslo prihlášky  610-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.03.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.04.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 13, 35, 37, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi, koľajniciach, vode a vo vzduchu; karosérie, dvere, závesné a tlmiče reťazce, tlmiace pružiny, tlmiče dopravných prostriedkov a vozidiel; samohybné sklopné zadné dosky dopravných prostriedkov - časti strojov; smerovky na dopravné prostriedky; lôžka, odkladacie siete na batožinu na dopravné prostriedky; vlečné vozidlá, ťahače; dodávka; kamióny, nákladné vozidlá; vyklápače ako časti nákladných áut; autobusy; zájazdové autobusy; sanitky; traktory; kesón ako dopravný prostriedok; chladiace vozy; kropiace vozy; pojazdné bufety; vojenské vozidlá na dopravu; pásové vozidlá a pásy na ne; automobilové obývacie prívesy, karavany; autokary; vozidlá - betónové miešačky; vozidlá na diaľkové ovládanie, iné než hračky; pozemné vozidlá; motory, prúdové motory, elektrické motory, hnacie motory a reťaze, transmisné remene na pozemné vozidlá; ťahacie motory; turbíny na pozemné vozidlá; kľukové skrine ako časti pozemných vozidiel s výnimkou motorov; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; hydraulické obvody na vozidlá; ozubené kolesá a ozubené prevody, súkolesia, reduktory, redukčné ozubené súkolesia na pozemné vozidlá; reaktívne, propulzné mechanizmy na pozemné vozidlá; prevodové hriadele, prevodovky, prevody na pozemné vozidlá; spojky, spriahadlá, spojovacie tyče na pozemné vozidlá a na vlečenie vozidiel; torzné dynamá, torzné tyče na pozemné vozidlá; voľnobežky na pozemné vozidlá; rázsošky; rohatinky; volanty, riadenie na vozidlá; podvozky vozidiel; kapoty na vozidlá; zdvíhacie zadné dvere ako časti pozemných vozidiel; poťahy na sedadlá vozidiel; stúpadlá na vozidlá; uzávery palivových nádrží vozidiel; čelné ochranné sklá; nafukovacie vankúše - ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách; nárazníky vozidiel; brzdy na vozidlá; brzdové diely, čeľuste, lamely, obloženia na vozidlá; nápravy na vozidlá; ložiskové čapy náprav; kolesá vozidiel; obruče hláv kolies; obruče na kolesá vozidiel; závažie na vyváženie kolies vozidiel; špice kolies; napínače, úchytky na špice na kolese; pneumatiky; plášte a duše na pneumatiky; pásky na protektorovanie pneumatík; priľnavé gumené záplaty, adhézne záplaty na opravu duší; opravárske náradie na opravu pneumatík; čapy, hroty na pneumatiky; protišmykové reťaze, snehové reťaze; vzduchové pumpy ako výbava vozidiel; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel; stierače; spätné zrkadlá; zariadenia do vozidiel zabraňujúce oslneniu; batožinové nosiče na vozidlá; nosiče na lyže na autá; automobily; športové autá; elektromobily; rámy, podvozky automobilov; tlmiče automobilov; pružiny závesov na automobily; karosérie automobilov; automobilové strechy; plátenné strechy na automobily; kapoty na automobilové motory; autosedadlá; opierky na sedadlá automobilov; čalúnenie automobilov; autopoťahy; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov; nárazníky automobilov; kolesá automobilov; náboje kolies automobilov; lúče automobilových kolies; protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky; automobilové pneumatiky, duše na kolesá; ventily na automobilové pneumatiky; automobilové reťaze; klaksóny automobilov; okenné tabule na okná automobilov; tienidlá proti slnku do automobilov; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; bicykle, motocykle; mopedy; mikrolitrážne automobily, kabínové skútre; sedadlá na bicykle a motocykle; poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov; bicyklové rámy; kolesá na bicykle; bicyklové ráfy, špice, pneumatiky, duše; galusky na bicykle; bicyklové alebo motocyklové blatníky; ochranné siete na dámske bicykle; volanty na bicykle a motocykle; bicyklové ťahadlá riadenia; pedále na bicykle; bicyklové hlavy, brzdy, kľuky; ozubené kolesá, súkolesia na bicykle; reťaze na bicykle a motocykle; bicyklové pumpy; bicyklové zvončeky; smerovky na bicykle; koše, nosiče batožiny na bicykloch; motory na motocykle; batožinové kufre na motocykle; bočné prívesné vozíky; stojany na bicykle; detské kočíky; detské športové skladacie kočíky; prikrývky na detské kočíky; kryty na detské kočíky, vozíky; vozíky na manipuláciu s tovarom; zdvižné vozíky; vyklápacie vozíky; vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky; invalidné vozíky; vozíky na odliatky, lejaciu panvu; vozíky na nákupy; vozíky na batožinu; vozíky na kufre; čistiace vozíky; vozíky na hadice; kolieska do vozíkov; vozy; trojkolky, trojkolesové vozíky; dvojkolesové vozíky, aj ručné; táčky; golfové vozíky; lyžiarske vleky; sane ako dopravný prostriedok; sánky; snehové skútre, snehové vozidlá; vodné dopravné prostriedky; výstuže na plavidlá; lode, loďky; lodné kostry, rebrá; lodné komíny; lodné skrutky; lodné stožiare, sťažne; okienka, kruhové otvory; ochranné zariadenia na lode; vysúvacie mechanizmy, spojky na lode; lodné háky; kormidlá; člny; nákladné člny; pracovné člny; člnové háky; člnové výložníky; kostry člnov; naklonené roviny na spúšťanie člnov; kanoistické pádla; veslá; kormidlové veslá; vrtule, propeler; jachty; plachetnice a sťažne na ne; pontóny; kompy; plávajúce rýpadlá; vzdušné dopravné prostriedky; lietadlá; obojživelné lietadlá, obojživelníky - hydroplány, klzáky; katapultovacie kreslá pre lietadlá; letecké prístroje, stroje a zariadenia; padáky; vzducholode, balóny; riadené balóny; kozmické dopravné prostriedky; vznášadlá; lanovky; sedačkové výťahy; visutá lanová dráha; zariadenia lanovej dráhy; vozíky, vozne, kabíny lanovej dráhy; transportné vozíky visutej lanovky; lokomotívy; komíny lokomotív; lokomobily, trakčné motory; železničné vozne; reštauračné vozne; spacie vozne; vagóny; železničné chladiarenské vagóny; podvozky železničných vozňov; nárazníky, tlmiče nárazov na koľajové vozidlá; okolesníky železničných kolies; vyklápacie zariadenia, ako časti nákladných vozňov a vagónov; železničné spriahadlá; dreziny, vozíky; kolesá na banské vozíky; električky; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
13 - Bojové vozidlá; motorizované zbrane; rakety; raketomety; signálne rakety; balistické strely, zbrane; zbrane so slzotvorným plynom, slzotvorné zbrane; vzduchové pištole zbrane; harpúny ako zbrane; strelné zbrane; športové strelné zbrane; závery, úderníky strelných zbraní; kefy na čistenie strelných zbraní; podstavce pod strelné zbrane; remene cez prsia na nosenie zbraní; zameriavacie zariadenia na strelné zbrane, na kanóny s výnimkou ďalekohľadov; delá, kanóny; delové lafety; mínomety, mažiare; guľomety; kolískové čapy na ťažké palné zbrane; zariadenia na plnenie nábojníc, nábojnicových pásov; karabíny, pušky ako strelné zbrane; pištole; revolvery; lovecké zbrane; tlmiče zbraní; hlavne strelných zbraní, pušiek; lúčiky, spúšte na pušky; pažby; puzdrá na strelné zbrane, obaly na pušky; zameriavacie zrkadlá na pušky; munícia, strelivo; munícia do strelných zbraní; granáty, delové strely; míny; zápalné poistky na použitie s mínami; náboje; nábojnice; projektily do zbraní; náramenné pásy na náboje; olovené strely, gule; trhaviny, výbušniny; dynamit; detonátory; detonačné zátky; detonačné kapsuly s výnimkou kapsúl ako hračiek; práchno, pušný prach; strelný prach; strelný prach ako nálož; prachovnice; puzdrá na náboje, sumky; samozápalné látky; zápalné šnúry; zápalné poistky, rozbušky; pyrotechnické výrobky; ohňostroje; bengálske ohne; petardy; výstražné strely v hmle; nitrát celulózy pyroxylín - strelná bavlna; acetylnitrocelulóza; dusičnan amónny ako výbušnina; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; náhradné náplne do uvedených tovarov; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary patriace do tejto triedy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; zásobovacie služby pre tretie osoby, nákup tovarov a služieb pre iné podniky; maloobchodné služby s dopravnými prostriedkami, zbraňami, muníciou a pyrotechnickými výrobkami; reklama; reklamné agentúry; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; predvádzanie - služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie vzoriek; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; návrh a úprava reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; príprava inzertných stĺpcov; lepenie plagátov; aranžovanie výkladov; podpora predaja pre tretie osoby; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; komerčné informačné kancelárie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; štatistické informácie; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zber údajov o vozidlách a ich využitie pri pátraní po odcudzených vozidlách; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; určovanie polohy prepravných vozňov pomocou počítačov; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; zhromažďovanie, zoraďovanie dát o platobnom styku; personálne poradenstvo; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poskytovanie pomoci a poradenstvo pri riadení a vedení obchodnej činnosti, obchodných alebo priemyselných podnikov; lobistické služby na obchodné účely; obchodný manažment v oblasti umenia; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; analýzy nákladov; analýzy nákupných, veľkoobchodných cien; služby porovnávania cien; marketingové štúdie; hospodárske, ekonomické predpovede; oceňovanie a odhady v oblasti podnikania; odhady alebo oceňovanie nezoťatého dreva v lese; klasifikovanie alebo zatrieďovanie vlny, oceňovanie vlny; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; účtovníctvo, vedenie účtovných kníh; fakturovacie služby; revízia účtov; robenie výpisov z účtu; príprava miezd a výplatných listín; príprava a vyhotovenie daňového priznania; administratívna správa hotelov; sekretárske služby; spracovanie textov; písanie na stroji; prepisovanie; stenografia; kopírovanie, reprografia alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď.; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; odkazovacie telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov; služby poskytované v súvislosti so sťahovaním premiestňovaním podnikov, prevádzok; zabezpečovanie predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; sprostredkovateľne práce; výber osôb pomocou psychologických testov; nábor zamestnancov; prenájom predajných automatov; dražby; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených služieb.
37 - Služby čerpacích staníc; informácie o opravách; čistenie; prenájom čistiacich strojov; nitovanie; pieskovanie; hladenie alebo brúsenie pemzou; lakovanie, glazovanie; úprava proti hrdzi; valchovanie; banské dobývanie; vŕtanie studní; výstavba a údržba ropovodov; povrchové dobývanie; budovanie prístavov a prístavných hrádzi; podmorské budovanie, opravy; asfaltovanie; realizácia, kladenie cestných povrchov; čistenie ciest; poradensko-konzultačná činnosť v stavebníctve; stavebné informácie; stavebníctvo, stavebná činnosť; dozor nad stavbami; budovanie závodov a tovární; výstavba obchodných a veľtrhových stánkov; výstavba a opravy skladov; murovanie, murárstvo; štukovanie, sadrovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; pokrývačské práce na strechách budov; izolovanie stavieb; utesňovanie stavieb a budov, izolovanie proti vlhkosti; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; tapetovanie; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; demolácia budov; montovanie lešení; inštalácia a opravy výťahov; údržba a opravy lietadiel; výstavba lodí; umývanie, leštenie dopravných prostriedkov; údržba a opravy motorových vozidiel; mazanie vozidiel; ošetrovanie vozidiel nátermi proti korózii; autoservisy; údržba a opravy automobilov; čistenie, umývanie automobilov; protektorovanie pneumatík, oprava pneumatík vulkanizáciou; prenájom vozidiel na zametanie; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom buldozérov, bagrov a rýpadiel; prenájom staveniskových žeriavov; zámočnícke práce - montáž a oprava železných predmetov; montáž, údržba a opravy strojov a motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov a motorov; montáž a opravy vykurovacích zariadení; montáž a opravy zavlažovacích zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných a chladiacich zariadení; opravy púmp a čerpadiel; montáž a opravy pecí; čistenie a opravy kotlov; údržba a oprava horákov; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; montovanie a opravy telefónov; montáž, údržba a opravy počítačov; údržba a opravy bezpečnostných schránok, trezorov; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; oprava a údržba premietacích prístrojov; opravovne hodín; oprava fotografických prístrojov; montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; plnenie prázdnych kaziet, tonerov; montáž kuchynského zariadenia; umelecká stolárska výroba a opravy; údržba nábytku; reštaurovanie nábytku; čalúnenie, čalúnické opravy; oprava odevov, šatstva; žehlenie, mangľovanie bielizne; pranie alebo čistenie bielizne a šatstva; pranie plienok; oprava dáždnikov; opravy zámkov; ostrenie a brúsenie nožov; oprava obuvi; údržba, čistenie a opravy kože a kožušín; čistenie okien; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; chemické čistenie; ničenie škodcov s výnimkou na poľnohospodárske účely; deratizácia; dezinfekcia; výroba umelého snehu; odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení, plynových zariadení, tlakových zariadení, elektrických zariadení, chemických zariadení; montáž, inštalovanie, servis, opravy, údržba tovarov uvedených v triedach 12 a 13 tohoto zoznamu; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených služieb.
40 - Informácie o úprave a spracovaní materiálov; čistenie povrchov chemickými rozpúšťadlami; montáž materiálov na objednávku pre tretie osoby; spájanie materiálov pre tretie osoby; vulkanizácia - úprava materiálov; pílenie; hobľovanie; obrusovanie; leštenie trením; rytie, gravírovanie; oddeľovanie farieb; služby spojené s farbením; laminovanie; preparovanie živočíchov; sedlárska výroba; výroba energie; prenájom generátorov; spracovanie ropy; rafinácia; výsek zvierat; služby zubných laborantov; spracovanie odpadov; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; recyklácia odpadu; dekontaminácia nebezpečných odpadov; likvidácia odpadu; spaľovanie odpadu; odstraňovanie pachov z ovzdušia; úprava vody; čistenie vzduchu; osviežovanie vzduchu; úprava a spracovanie textílií; apretovanie textílií; bielenie látok; kalandrovanie látok; údržba látok; predzrážanie látok; nekrčivá úprava šatstva; úprava textílií, kožušín proti moliam; vodovzdorná úprava, impregnácia látok; farbenie textilu a textílií; farbenie látok; ohňovzdorná úprava, impregnácia textilu, látok; spracovanie kože, kožušín na zákazku; garbiarstvo; farbenie kože, kožušín; leštenie kože, kožušín, satinovanie; dámske krajčírstvo, šitie; pánske krajčírstvo; lemovanie alebo obšívanie šiat, látok; vyšívanie; prešívanie oblečenia; úprava odevov; úprava šatstva proti zrazeniu; farbenie obuvi; strihanie látok, strihová služba; súkanie; spracovanie vlny; prenájom pletacích strojov; kotlárstvo; kováčstvo; úprava a spracovanie kovov vrátane zámočníckych prác; odlievanie kovov; frézovanie; zváranie; spájkovanie; kalenie kovov; popúšťanie kovov; chrómovanie; cínovanie; platovanie, pokovovanie, brúsenie, leštenie; platovanie, pokovovanie, brúsenie, leštenie šperkov; pokovovanie kovových materiálov; poniklovanie, platovanie niklom; pozlacovanie, platovanie zlatom; striebrenie, platovanie striebrom; galvanizácia, pozinkovanie; elektrolytické pokovovanie; magnetizácia; fúkanie skla; vypaľovanie keramiky; leštenie optického skla; tónovanie skla; zhotovovanie kópií kľúčov; spracovanie dreva; stínanie a spracovanie dreva; konzervovanie potravín a nápojov; lisovanie ovocia; mletie; mlynárstvo; údenie potravín; služby fotoateliérov; vyvolávanie filmov; spracovanie kinematografických filmov; tlač, tlačenie, tlačiarenské služby; fototlač; litografická tlač; ofsetové tlačenie, ofsetová tlač; serigrafia, sieťotlač; zinkografia, výroba štočkov; tlačenie vzorov; knihárstvo; kreslenie, rysovanie laserom; spracovanie, úprava papiera; rámovanie umeleckých diel; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.10, 15.07.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zetor Engineering Slovakia, a.s.; Centrum 26/31, Považská Bystrica 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2006 11/2006 BA3M
2 Opravy adries 07.12.2006 12/2006 TD3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2007 4/2007 FG3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.07.2011 7/2011 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2011 7/2011 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.09.2016 9/2016 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 05.09.2016 9/2016 ND3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.07.2018 7/2018 TC3M
9 Zmeny v údajoch o majiteľoch 21.12.2022 24/2022 TC3M
 
POZ 610-2006
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.04.2006 4 100,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.03.2011 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.05.2011 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.06.2016 13,50 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 28.06.2016 213,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 610-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 29.03.2006 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 31.03.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 31.03.2006 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 31.03.2006 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 31.03.2006 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.04.2006 Typ Platba
výsledok rešerše 14.08.2006 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 14.08.2006 Typ Interné listy
Žiadosť o opravu 13.11.2006 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.02.2007 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 30.03.2009 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.05.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 05.05.2010 Typ Doručené
všeobecný referátnik 18.05.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.11.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 05.11.2010 Typ Doručené
Plná moc 05.11.2010 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 15.03.2011 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.03.2011 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 06.05.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 17.05.2011 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 26.05.2011 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.05.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 08.06.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 08.06.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.06.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 16.06.2016 Typ Doručené
Plná moc 16.06.2016 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 16.06.2016 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 22.06.2016 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 22.06.2016 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2016 Typ Platba
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 30.06.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 04.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 04.05.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.05.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.05.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 04.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 04.05.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 14.06.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 13.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.11.2022 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 11.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 11.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 29.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 29.11.2022 Typ Odoslané
POZ 610-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.05.2009 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.05.2011 Považské strojárne LETECKÉ MOTORY, a.s. v konkurze Považské strojárne LETECKÉ MOTORY, a. s.
3 Prevod majiteľa 23.05.2011 SPV68, s.r.o. Považské strojárne LETECKÉ MOTORY, a.s. v konkurze
4 Prevod majiteľa 01.08.2016 HTC - AED, a.s. SPV68, s.r.o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 01.08.2016 INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.06.2018 Zetor Engineering Slovakia, a.s. HTC - AED, a.s.
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.11.2022 Zetor Engineering Slovakia, a.s. Zetor Engineering Slovakia, a.s.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 28.11.2022 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku