Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 609-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233545 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  609-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné výťažky (nealkoholické); ovocné nektáre; ovocné šťavy; minerálne vody; šumivé nápoje; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; zeleninové šťavy na výrobu nápojov.
35 - Propagačná činnosť; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova a vzdelávanie; zábava; organizovanie športových a kultúrnych aktivít. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Neslýchané festivaly 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kofola ČeskoSlovensko a.s. (IČO 242 61 980); Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecky InPaRtners, s. r. o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  13.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 8/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2017 3/2017 PC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 609-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2012 165,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2012 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2016 13,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 609-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 13.04.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.04.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.05.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2012 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2012 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 23.05.2012 Typ Odoslané
výsledok rešerše 13.06.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 13.06.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.11.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 22.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2016 Typ Platba
Žiadosť o zápis prechodu 20.12.2016 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2016 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.12.2016 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 20.12.2016 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 28.02.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
POZ 609-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.05.2012 Kofola ČeskoSlovensko a.s. Kofola Holding, a. s.
2 Prevod majiteľa 12.01.2017 Kofola ČeskoSlovensko a.s. (IČO 242 61 980) Kofola ČeskoSlovensko a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 12.01.2017 Zathurecky InPaRtners, s. r. o. Zathurecky InPaRtners, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku