Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 609-2012
(111)  Trademark Number  233545 
(151)  Registration Date  15.11.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  609-2012 
(220)  Application Date  13.04.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.08.2012 
(450)  Publication of Registration Date  02.01.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  32, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  32 - Nealkoholické nápoje; nealkoholické ovocné nápoje; ovocné výťažky (nealkoholické); ovocné nektáre; ovocné šťavy; minerálne vody; šumivé nápoje; príchute na výrobu nápojov; sirupy na výrobu nápojov; zeleninové šťavy na výrobu nápojov.
35 - Propagačná činnosť; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.
41 - Výchova a vzdelávanie; zábava; organizovanie športových a kultúrnych aktivít. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Neslýchané festivaly 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kofola ČeskoSlovensko a.s. (IČO 242 61 980); Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava; CZ 
(740)  Attorney(s)  Zathurecky InPaRtners, s. r. o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  13.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  13.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 8/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2017 3/2017 PC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 609-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2012 165,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2012 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2016 13,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 609-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 13.04.2012 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 16.04.2012 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.05.2012 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2012 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2012 Type Payment
oznámenie o zápise zmeny 23.05.2012 Type Sent document
výsledok rešerše 13.06.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 13.06.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.11.2016 Type Delivered
Žiadosť o zápis prechodu 22.11.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2016 Type Payment
Žiadosť o zápis prechodu 20.12.2016 Type Delivered
Plná moc 20.12.2016 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 20.12.2016 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 20.12.2016 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 28.02.2017 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Type Delivered
POZ 609-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.05.2012 Kofola ČeskoSlovensko a.s. Kofola Holding, a. s.
2 Prevod majiteľa 12.01.2017 Kofola ČeskoSlovensko a.s. (IČO 242 61 980) Kofola ČeskoSlovensko a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 12.01.2017 Zathurecky InPaRtners, s. r. o. Zathurecky InPaRtners, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku