Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 6083-2006
(111)  Trademark Number  219261 
(151)  Registration Date  17.09.2007 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  22.09.2016 
(210)  Application Number  6083-2006 
(220)  Application Date  22.09.2006 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  07.06.2007 
(450)  Publication of Registration Date  02.11.2007 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; periodické a neperiodické publikácie; tlačoviny; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; lósy; tikety; plagáty; kalendáre; prospekty; fotografie; pohľadnice.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; online reklama v počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová a televízna reklama; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov, zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom.
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných a športových súťaží, organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  STIERAME ROZDIELY 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.09.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.06.2007 06/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.11.2007 11/2007 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Obnovené ochranné známky 01.12.2016 12/2016 ND3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 12.05.2021 09/2021 PE3M
 
POZ 6083-2006
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 6083-2006
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.09.2006 Type Delivered
1a Plná moc 22.09.2006 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 13.10.2006 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.10.2006 Type Payment
4 výsledok rešerše 08.03.2007 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.03.2007 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 15.03.2007 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 02.04.2007 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.10.2007 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Type Delivered
9a Plná moc 08.10.2010 Type Delivered
9b Zmluva 08.10.2010 Type Delivered
10 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Type Sent document
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.09.2016 Type Delivered
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.10.2016 Type Sent document
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.10.2016 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2016 Type Sent document
16 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Type Delivered
16a Plná moc 16.05.2019 Type Delivered
17 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Type Sent document
18 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Type Delivered
18a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
18b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
18c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
18d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Type Delivered
18e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Type Delivered
18f Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2021 Type Sent document
POZ 6083-2006
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Litváková Edita, Ing., LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku