Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 606-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233325 
(151)  Dátum zápisu  11.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  606-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so stavebnými materiálmi, náradím a inými tovarmi pre stavebníctvo; reklamné a marketingové služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; administratívne služby; vedenie účtovníctva; prieskum trhu a verejnej mienky; činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; záznam, prepis, zostavovanie, kompilácia alebo systematizácia údajov, písomných oznámení a záznamov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti uvedených služieb; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37 a 39.
37 - Stavebníctvo, najmä prípravné práce na realizáciu stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, maliarske a natieračské práce, výkopové a búracie práce, montáž sadrokartónu, omietkarské práce, obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín opravy, zatepľovanie budov; pomocné služby v oblasti stavebníctva, ako napr. kontrola stavebných plánov a stavebný dozor; prenájom lešenia a lešenárske práce; prenájom náradia a stavebných materiálov; inštalačné služby; opravárske služby; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva.
39 - Preprava; sťahovacie služby; vnútroštátna a medzinárodná nákladná doprava; vnútroštátna a medzinárodná osobná doprava; vykonávanie odťahovej služby; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravy a skladovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.13.09, 26.13.25, 26.11.09, 26.11.11, 29.01.01, 27.05.12, 29.01.08, 27.05.21, 27.03.15, 27.99.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Attila Farkas - FARNEX; Trstice 1257, 925 42 Trstice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  13.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 7/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 606-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.05.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 606-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 13.04.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 16.04.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.05.2012 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.05.2012 Typ Odoslané
výsledok rešerše 21.05.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.05.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
POZ 606-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku