Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 604-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  604-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Organizovanie a vedenie vernostných a motivačných programov pre zákazníkov a dohľad nad nimi v oblasti projektového riadenia; analýzy práce s cieľom určiť zručnosti a ďalšie požiadavky na zamestnanca; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií prostredníctvom interaktívnej webovej stránky; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií prostredníctvom interaktívnej webovej stránky.
41 - Online poskytovanie elektronických publikácií v oblasti projektového riadenia (bez možnosti kopírovania); vzdelávanie; organizovanie a vedenie školiacich kurzov v oblasti projektového riadenia; organizovanie a vedenie seminárov v oblasti projektového riadenia; organizovanie a vedenie konferencií v oblasti projektového riadenia; poskytovanie online školiacich kurzov v oblasti projektového riadenia; organizovanie a vedenie webinárov v oblasti projektového riadenia (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov v oblasti projektového riadenia (bez možnosti kopírovania); vzdelávacie testovacie služby.
42 - Stanovenie a tvorba štandardov kvality (tovarov a služieb); testovanie, analýza a hodnotenie tovarov a služieb tretích strán na účely certifikácie; priemyselné analýzy; priemyselný výskum; tvorba a udržiavanie webových stránok a počítačových programov s online komunitou pre používateľov v oblasti projektového riadenia a profesie projektového riadenia; akreditačné služby (certifikácia spôsobilosti a kvality) vrátane stanovovania a poskytovania štandardov v oblasti projektového riadenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PMI 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Project Management Institute, Inc.; 14 Campus Boulevard, 190 73 Newtown Square, Pennsylvania; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 604-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 604-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.03.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 02.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.03.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 09.04.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.04.2021 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 15.06.2021 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 15.06.2021 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 17.06.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 16.08.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 16.08.2021 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.09.2021 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 11.11.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 11.11.2021 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 25.11.2021 Typ Interné listy
POZ 604-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku