Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 604-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  243448 
(151)  Dátum zápisu  30.09.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  604-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.03.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.06.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.11.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - 3D okuliare; acidimetre; aerometre; akcelerometre; aktinometre; akumulátorové nádoby; akustické membrány; akustické spriahadlá; akustické vedenia; alarmy; alidády; ampérmetre; anemometre, vetromery; anódové batérie; anódy; antény; antikatódy; apertometre (optika); astrofotografické objektívy; astronomické prístroje a nástroje; audiovizuálne kompaktné disky; audiovizuálne prijímače; audiovizuálne prístroje na monitorovanie bábätiek; audiovizuálne vyučovacie prístroje; automatické hlásiče nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; autorádiá; azbestové požiarnické ochranné zásteny; bankomaty; barometre; batérie do svietidiel; betatróny (urýchľovače elektrónov); bezdrôtové telefóny; bezpečnostné pásy (nie na sedadlá vozidiel, nie športový výstroj); bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu; bleskozvody; blikavé svetlá (svetelné signály); buzoly; bzučiaky; chemické prístroje a nástroje; chrániče zubov; chronografy (prístroje na zaznamenávanie časových údajov); cievky (fotografia); čipy (mikroprocesorové doštičky); čipy s kódom DNA; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); čítačky čiarových kódov; čítačky elektronických kníh; clony proti bočnému svetlu na objektívy fotoaparátov; clony proti oslepeniu svetlom; cvikre; cyklotróny; ďalekohľady; ďalekopisy; dekompresné komory; dekoratívne magnety; delostrelecké teleskopické zameriavače; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; denzitometre; destilačné laboratórne prístroje; destilačné prístroje na vedecké použitie; detektory; detektory dymu; detektory falošných mincí; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské použitie; diagnostické prístroje (nie na lekárske použitie); diaľkomery; diaľkové ovládače; diaľkové prerušovače; diapozitívy (fotografia); diaprojektory; digitálne fotorámiky; digitálne súradnicové zapisovače; digitálne tabule; diktafóny; diskové mechaniky počítačov; dochádzkové hodiny; dopravné kužele; dopravné signalizačné zariadenia (semafory); dosky plošných spojov; doštičky na integrované obvody; dozimetre; dozimetrické prístroje; držiaky elektrických objímok; DVD prehrávače; dverové priezory; dýchacie prístroje (nie na umelé dýchanie); dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; dynamometre; dýzy požiarnických hadíc; elektrické adaptéry; elektrické akumulátory; elektrické batérie (články); elektrické batérie do automobilov; elektrické cievky; elektrické drôty; elektrické dverové zvončeky; elektrické ističe; elektrické káble; elektrické kolektory; elektrické kondenzátory; elektrické kontakty; elektrické meniče; elektrické meracie zariadenia; elektrické monitorovacie prístroje; elektrické odpory; elektrické regulačné prístroje; elektrické regulátory svetla; elektrické relé; elektrické signalizačné zvončeky; elektrické spojky; elektrické svorky; elektrické vodiče; elektrické zámky; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; elektrické zariadenia proti krádežiam; elektrické zásuvky; elektricky ovládané koľajnice na upevnenie bodových svetiel, svetlometov; elektricky vyhrievané ponožky; elektrifikované ohrady; elektrodynamické prístroje na diaľkové ovládanie železničných výhybiek; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; elektroinštalačné rúrky; elektrolyzéry; elektromagnetické cievky; elektronické diáre; elektronické informačné tabule; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronické svetelné ukazovadlá (vyučovacie pomôcky); elektronické vreckové slovníky; elektronické zabezpečovacie prívesky na tovary; elektrónky (rádiotechnika); elektrónky so žeravou katódou; epidiaskopy; ergometre; exponované filmy; exponované kinematografické filmy; exponované rontgenové filmy; expozimetre; fakturovacie stroje; faxy; figuríny na nárazové skúšky; filtre na dýchacie masky; fluorescenčné obrazovky; fotoaparáty; fotoblesky; fotografické clony; fotografické filtre; fotografické hľadáčiky; fotografické misky; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); fotometre; fototelegrafické prístroje; fotovoltické články; frekventomery; fyzikálne prístroje a nástroje; galvanické články; galvanické články; galvanometre; geodetické nástroje; geodetické prístroje a nástroje; gramofónové ihly; gramofónové platne; gramofónové prenosky; gramofóny; guľôčkové počítadlá; handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); hasiace prístroje; heliografické prístroje; hlasovacie zariadenia; hologramy; hovorové rúry (lodné); hudobné mincové automaty; hustomery; hustomery elektrolytu batérií; hydrometre, vodomery; identifikačné magnetické náramky; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; indikátory množstva; indikátory strát elektrickej energie; indikátory teploty; indukčné cievky; induktory (elektrotechnika); inkubátory na kultúry baktérií; integrované obvody; integrované tlačené obvody; invertory (elektrotechnika); ionizačné prístroje (nie na ionizáciu vzduchu alebo vody); izolovaný medený drôt; jazdecké prilby; káble s optickými vláknami; kalibračné krúžky; kancelárske stroje na dierne štítky; kapilárne rúrky; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); katódy; kazetové prehrávače; kazety na mikroskopové sklíčka; kazety na videohry; kinematografické kamery; koaxiálne káble; kódované karty na odomykanie dverí; kódované magnetické karty; komparátory; komutačné elektrické prístroje; komutátory; koncovky (elektrotechnika); konektory (elektrotechnika); kontaktné šošovky; korekčné šošovky (optika); kotvy (indukty) (elektrotechnika); kozmografické nástroje; krajčírske metre; kreslené filmy; krivule, retorty; krokomery; kruhové logaritmické pravítka; kružidlá; kryštálové detektory; kryty na elektrické zásuvky; laboratórne chromatografické prístroje; laboratórne fermentačné prístroje; laboratórne misky; laboratórne odstredivky; laboratórne pece, piecky; laboratórne podnosy; laboratórne stojany; laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; lasery (nie na lekárske použitie); laterna magika (prístroje); liehomery; lístkové automaty; logaritmické pravítka; logy (prístroje na meranie plavebnej rýchlosti lodí); magnetické disky; magnetické drôty; magnetické identifikačné karty; magnetické kodéry; magnetické nosiče údajov; magnetické páskové jednotky (informatika); magnetické pásky; magnetofóny; magnety; manometre (tlakomery); matematické pomôcky; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); mechanické značky; megafóny; membrány do vedeckých prístrojov; merače tlaku (tlakomery); meracie prístroje; meračské stoly (geodetické pomôcky); meradlá; meradlá; meteorologické balóny; meteorologické prístroje; metre (meracie nástroje); metronómy; mierky; mikrofóny; mikrometre; mikrometrické skrutky do optických prístrojov; mikroprocesory; mikroskopy; mikrotómy; minciere (váhy); mincové mechanizmy; mincové mechanizmy na televízne prijímače; mobilné telefóny; modemy; monitorovacie počítačové programy; monitory (počítačový hardvér); mostové váhy; motorové štartovacie káble; mriežky elektrických akumulátorov; myši (periférne zariadenia počítačov); nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky batérií; nahraté počítačové programy; nákolenníky pre robotníkov; námorné kompasy; námorné signalizačné zariadenia; nástroje a stroje na skúšanie materiálov; nástroje na meranie; nástroje na určovanie azimutu; nástroje s okulármi; navigačné nástroje; neónové reklamy; nepriestrelné odevy; nepriestrelné vesty; nivelačné nástroje; nivelačné prístroje; nosiče zvukových nahrávok; nosové štipce pre plavcov a potápačov; notebooky (prenosné počítače); obaly na notebooky; objektívy (optika); ochranná obuv proti úrazom, proti ožiareniu a proti ohňu; ochranné azbestové rukavice; ochranné masky; ochranné odevy proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy; ochranné prilby; ochranné prilby na športovanie; ochranné rukavice; ochranné rukavice proti rtg. lúčom na priemyselné použitie; ochranné siete proti nehodám; ochranné zariadenia proti prepätiu; ochranné zariadenia proti róntgenovým lúčom (nie na lekárske použitie); odkvapkávacie misky na fotografické použitie; odmerné lyžice; odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie dopravným nehodám; ohmmetre; ohňovzdorné obaly; ohňovzdorné ochranné odevy; oktanty; okuláre; okuliare (optika); okuliare na športovanie; okuliare proti oslepeniu svetlom; okuliarové šošovky; olovnice; opierky zápästia na prácu s počítačom; optické čítacie zariadenia; optické disky; optické hranoly; optické kompaktné disky; optické kondenzory; optické lampy; optické nosiče údajov; optické prístroje a nástroje; optické sklo; optické vlákna; ortuťové libely; oscilografy; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; otáčkomery; ovoskopy; ozonizátory; ozvučnice ampliónov; pamäťové karty zariadení na videohry; parkovacie hodiny; pásky na čistenie nahrávacích hláv; pásky na záznam zvuku; periférne zariadenia počítačov; periskopy; Petriho misky; pipety; píšťalky na psov; Pitotove trubice; planimetre; planografické prístroje; plášte elektrických káblov; platne akumulátorov; plavebné prístroje a nástroje; plynomery (meracie prístroje); počítače; počítacie stroje; počítačové hry (softvér); počítačové klávesnice; počítačové meniče diskov; počítačové operačné programy (nahraté); počítačové pamäte; počítačové rozhrania; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačové tlačiarne; počítačový hardvér; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítadlá; podložky pod myš; poistkový drôt z kovových zliatin; poistky; polarimetre; polovodiče; posuvné meradlá; potápačské kombinézy; potápačské masky; potápačské rukavice; požiarne hlásiče; požiarnické autá; požiarnické čerpadlá; požiarnické člny; požiarnické hadice; požiarnické palice; pozorovacie nástroje; pravítka (meracie nástroje); predradníky na osvetľovacie prístroje; prehrávače kompaktných diskov; premietacie plochy, plátna; premietacie prístroje; premietacie prístroje na diapozitívy; prenosné krátkovlnné vysielačky; prenosné multimediálne prehrávače; prenosné osobné stereoprehrávače; prenosné počítače; prepäťové poistky; presné meracie prístroje; presné váhy; prístroje a nástroje na váženie; prístroje a zriadenia na produkciu röntgenových lúčov (nie na lekárske použitie); prístroje na čistenie gramofónových platní; prístroje na leštenie fotografií (leštičky); prístroje na meranie hrúbky kože; prístroje na meranie hrúbky pokožky; prístroje na rámovanie diapozitívov; prístroje na reguláciu tepla; prístroje na reguláciu vykurovacích pecí; prístroje na rozbor plynov; prístroje na rozbor potravín; prístroje na rozbor vzduchu; prístroje na sušenie fotografií (sušičky); prístroje na vnútornú komunikáciu; prístroje na výskum morského dna; procesory (centrálne procesorové jednotky); protikorózne katódové prístroje; protipožiarne ochranné odevy; prúdové usmerňovače; prúty pre prútikárov, virgule; pružné disky; puzdrá na cvikre; puzdrá na kontaktné šošovky; puzdrá na okuliare; pyrometre; radary; rádiá; rádiologické obrazovky na priemyselné použitie; rádiologické zariadenia na priemyselné použitie; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; rádiové pejdžre; rámčeky na diapozitívy; rámy na cvikre; rámy na okuliare; rastre na výrobu štočkov; redukcie (elektrotechnika); refraktometre; refraktory; registračné pokladnice; regulátory napätia do vozidiel; regulátory osvetlenia scény; regulátory otáčok gramofónov; reostaty; reproduktorové skrinky; reproduktory, amplióny; respirátory na filtráciu vzduchu; retiazky na okuliare; rontgenové prístroje (nie na lekárske použitie); róntgenové snímky (nie na lekárske použitie); rontgenové žiariče (nie na lekárske použitie); rozmerové mierky, šablóny; rozstrekovacie požiarnické zariadenia; rozvodné panely (elektrina); rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); rozvodové systémy elektrického vedenia; rýchlomery (fotografia); rýchlomery, tachometre; sacharimetre (cukromery); salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); satelitné navigačné prístroje; satelity na vedecké použitie; sčítavacie stroje; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); sextanty; sférometre; signalizačné bóje; signalizačné návestné lampáše; signalizačné píšťalky; sirény; skenery (zariadenia na spracovanie údajov); sklené odmerky; sklonomery; skrine akumulátorov; skúmavky; slnečné clony (optika); slnečné okuliare; slúchadlá; smartfóny; šnúrky na mobilné telefóny; šnúrky na okuliare; solárne články; solárne panely na výrobu elektrickej energie; sonary (ultrazvukové lokátory); sondážne laná; sondážne plomby; sondážne zariadenia a stroje; sondy na vedecké použitie; sonometre; šošovky (optika); špeciálne laboratórne odevy; špeciálne ochranné letecké kombinézy; špeciálne puzdrá na fotografické prístroje a nástroje; špeciálny laboratórny nábytok; spektrografy; spektroskopy; spínače; spojky elektrického vedenia; spojovacie objímky na elektrické káble; spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spracovanie údajov); spúšte uzávierok (fotografia); sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; statívy na fotoaparáty; stereoskopické zariadenia; stereoskopy; stojany alebo regály na sušenie fotografií; stolárske pomôcky na rysovanie; stožiare bezdrôtových antén; strihačky filmov; stroboskopy; stroje na počítanie a triedenie peniaze; stroje na váženie; sulfitometre; svahomery; svetelné alebo mechanické dopravné značky; svetelné alebo mechanické návestidlá; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; svetelné bóje, majáky; svetelné tabule; svorky (elektrotechnika); tablety (prenosné počítače); tachografy vozidiel; tachometre; tachometre dopravných prostriedkov; tampóny do uší pre potápačov; tašky na notebooky; taxametre; telefónne drôty; telefónne mikrofóny; telefónne prístroje; telefónne slúchadlá; telefónne ústredne; telefónne záznamníky; telegrafné drôty; telegrafy (prístroje); telekomunikačné vysielače; telemetre, optické diaľkomery; teleskopy; televízne prijímače; teodolity; teplomery (nie na lekárske použitie); termostaty; termostaty do vozidiel; tesárske pravítka; tkáčske lupy; tlačidlá zvončekov; tlakomery na ventily; tmavé komory (fotografia); transformátory na zvýšenie napätia; transpondéry (telekomunikačné družice na prenos rádiových signálov); tranzistory (elektronika); triódy; trojnožky na fotoaparáty; tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky); uhlomery (meracie nástroje); ukazovatele hladiny benzínu; ukazovatele hladiny vody; ukazovatele tlaku; urinometre; urýchľovače častíc; USB kľúče; uzávierky (fotografia); váhy; váhy; váhy na váženie listov; vákumetre; variometre; verniére (pomocné posuvné meradlá); video displeje; videokamery; videokazety; videopásky; videoprístroje na monitorovanie bábätiek; videorekordéry; videotelefóny; viskozimetre; vlhkomery; vlnomery; vodováhy; vodováhy, libely; voltmetre; vreckové kalkulačky; vypínače; výrobky očnej optiky; vysielače (telekomunikácie); vysielače elektronických signálov; výškomery; vysokofrekvenčné prístroje; výstražné píšťalky; výstražné trojuholníky do vozidiel; vyučovacie prístroje; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; záchranné a požiarnické rebríky; záchranné bóje; záchranné člny; záchranné kabínky pre prípad prírodných katastrof; záchranné pásy; záchranné plachty; záchranné prístroje a zariadenia; záchranné siete; záchranné vesty; zachytávače iskier; zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na prelievanie kyslíka; zariadenia na prenos zvuku; zariadenia na spracovanie údajov; zariadenia na strihanie kinematografických záznamov; zariadenia na výmenu gramofónových ihiel; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; závažia; závažia olovníc; závitníkové kalibre; žetónové mechanizmy; žiarovky do zábleskových prístrojov; značkovače (pomôcky na šitie); značkovacie bóje; značkovacie vlákna na elektrické drôty; zosilňovače; zosilňovacie elektrónky; zrkadlá (optika); zrkadlá na kontrolovanie práce; zväčšovacie sklá (optika); zváračské kukly; zvončeky (poplašné zariadenia); zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zvukové signálne zariadenia.
11 - Automatické zavlažovacie zariadenia; acetylénové generátory; acetylénové horáky; acetylénové svetlomety; automatické dopravníky na prepravu popola; automobilové reflektory; baktericídne horáky; banské lampy; baterky (svietidlá); benzínové horáky; bezpečnostné lampy; bezpečnostné zariadenia na vodné alebo plynové zariadenia a na vodovodné alebo plynové potrubia; bicyklové svetlá; bidety; bojlery (nie časti strojov); chladiace boxy; chladiace komory; chladiace nádoby; chladiace prístroje a zariadenia; chladiace prvky do pecí; chladiace zariadenia a stroje; chladiace zariadenia na kvapaliny; chladiarne; chladničky; čistiace zariadenia na odpadovú vodu; články do atómových reaktorov; cylindre; dávkovače dezinfekčných prípravkov na toalety; destilačné kolóny; destilačné prístroje; destilačné prístroje; destilačné veže; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; difuzéry svetla; drezy; držiaky plynových horákov; dymníky; dymníky do laboratórií; dýzy; elektrické aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické formy na pečenie oblátok; elektrické kanvice; elektrické kávovary; elektrické kuchynské potreby na prípravu jedál; elektrické lampy; elektrické nízkotlakové autoklávy; elektrické ohrievače na detské fľaše; elektrické ohrievacie podušky nie na lekárske použitie; elektrické osvetľovacie výbojky; elektrické parné hrnce; elektrické prístroje na výrobu jogurtov; elektrické radiátory; elektrické sušiče bielizne; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; elektrické tlakové hrnce; elektrické ventilátory (stolové); elektrické vreckové baterky; elektrické vyhrievacie prikrývky nie na lekárske použitie; elektrické vykurovacie telesá; elektrické žiarovky; elektricky vyhrievané koberce; elektricky vyhrievané nánožníky; elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje (s LED diódami); expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; fakle; filtre do klimatizácií; filtre na pitnú vodu; fontány; fritézy elektrické; grily (prístroje na pečenie); horáky; horečnaté vlákna na svietenie; hriankovače; hydranty; inhalačné prístroje nie na lekárske použitie; inštalačný materiál na vane; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; jadrové reaktory; kachle; klimatizačné prístroje; klimatizačné zariadenia; klimatizačné zariadenia do automobilov; klimatizačné zariadenia do vozidiel; kohútiky a kohúty na potrubia; komínové dúchadlá, ventilátory; komínové rúry, dymovody; konštrukcie pecí; kotlové rúry do vykurovacích zariadení; kotlové rúry vykurovacích kotlov; kotly na pranie; kozuby; kozuby (domové); kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; kuchynské odsávače; kuchynské sporáky; kúpeľňové armatúry; kúpeľové vane; kyslíkovo-vodíkové horáky; laboratórne horáky; laboratórne lampy; lampáše; lampióny; lampové banky; lampové cylindre; lampové horáky; lampy; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); lampy na kučeravenie vlasov; lávové kamene na grilovanie; liehové horáky, kahany; lustre; medziprehrievače vzduchu; mikrovlnné rúry; mikrovlnné rúry na priemyselné použitie; mraziace vitríny; mraziace zariadenia, mrazničky; multifunkčné hrnce; nakladače do pecí; objímky na elektrické svetlá; objímky na svietidlá; objímky na tienidlá; oblúkové lampy; ochladzovacie prístroje a zariadenia; odparovače; odsoľovacie zariadenia; ohrievače; ohrievače do akvárií; ohrievače lepidla, gleja; ohrievače na rozmrazovanie skiel vozidiel; ohrievače tanierov; ohrievače vody; ohrievače vody (bojlery); ohrievače vzduchu; ohrievacie fľaše; ohrievacie nádoby; olejové horáky; olejové lampy; osvetľovacie prístroje a zariadenia; osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky; osvetľovacie zariadenia vzdušných dopravných prostriedkov; ozdobné fontány; parné akumulátory; parné kotly (nie časti strojov); parné prístroje na žehlenie textílií; pastéry (zariadenia na pasterizáciu); pece; pece a piecky okrem laboratórnych; pecové popolníky; pekáč, otočný rošt; pisoáre; plynové bojlery; plynové horáky; plynové kondenzátory (nie časti strojov); plynové lampy; podstavce násypníkov pecí; polymerizačné zariadenia; ponorné ohrievače; posteľné ohrievače; potápačské svetlomety; potrubia (časti sanitnej inštalácie); pouličné lampy; práčky plynu (skrubre) (časti plynových zariadení); pražiace stroje; pražiace stroje na tabak; pražiče na ovocie; prenosné kabíny na parné kúpele; prenosné vyhne; prenosné záchody; preplachovacie kontajnery; príslušenstvo na reguláciu vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia; prístroje a zariadenia na sušenie; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody; prístroje na chladenie vzduchu; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; prístroje na čistenie olejov; prístroje na čistenie plyn; prístroje na dehydratáciu potravinového odpadu; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; prístroje na hydromasážne kúpele; prístroje na teplovzdušný kúpeľ; prístroje na vytváranie vĺn; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; prostriedky na odstraňovanie zápachu (nie na osobné použitie); radiátorové uzávery; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; ražne; reflektory na vozidlá; reflektory vozidiel; regenerátory tepla; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové prístroje; regulačné a bezpečnostné zariadenia na prístroje na vodu; regulačné ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; reťaze farebných žiaroviek; rošty do pecí; rošty na opekanie mäsa; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; rúry na pečenie; šamotové obloženia pecí; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; saunovacie zariadenia; soláriá (prístroje); solárne kolektory na ohrev vody a vykurovanie; solárne pece; spaľovacie pece; špirály (časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení); splachovacie zariadenia, splachovače; sporáky; sprchovacie kabíny; sterilizačné jednorazové vrecká; sterilizátory; sterilizátory vody; sterilizátory vzduchu; stolné variče; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; stroje na pečenie chleba; stroje na praženie sladu; stropné svetlá; sušiče na ruky do umyvární; sušiče na vlasy; sušičky (prístroje); svetelné reflektory; svetlá na automobily; svetlá na dopravné prostriedky; svietiace domové čísla; svietidlá do akvárií; svietidlá na bicykle; tepelné čerpadlá; teplovodné vykurovacie prístroje; teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; termostatické ventily (časti ústredného kúrenia); tienidlá na lampy; tlakové zásobníky vody; toaletné (záchodové) misy; toalety (WC); tvarované obloženia pecí; tvárové naparovacie prístroje (sauna); uhlík do oblúkových lámp; umývadlá; UV-lampy nie na lekárske použitie; vane; vane na sedacie kúpele; variče; varné prístroje a zariadenia; ventilátory (časti vetracích zariadení); ventilátory (klimatizácia); vetracie zariadenia; vlákna do elektrických lámp; vodovodné podložky, krúžky; vodovodné zariadenia; vodovody; vreckové ohrievače; výhrevné akumulátory; výhrevné kotly; výhrevné žeraviace vlákna; vyhrievacie platne (variče); vyhrievacie telesá; vyhrievacie železá do žehličiek; vyhrievané výkladné skrine; vykurovacie telesá; vykurovacie telesá do automobilov; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; výmenníky tepla; vyžarovacie komíny (ropný priemysel); vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; záchodové sedadlá; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; zariadenia do automobilov proti oslneniu (súčasti svietidiel); zariadenia do vozidiel proti oslneniu (výstroj lámp); zariadenia na chladenie mlieka; zariadenia na chladenie nápojov; zariadenia na chladenie tabaku; zariadenia na chladenie vody; zariadenia na dezinfikovanie; zariadenia na filtrovanie vody; zariadenia na filtrovanie vzduchu; zariadenia na osvieženie vzduchu; zariadenia na pečenie chleba; zariadenia na praženie kávy; zariadenia na prívod vody; zariadenia na spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľovačov; zariadenia na sušenie; zariadenia na sušenie krmiva; zariadenia na teplovodné kúrenie; zariadenia na úpravu vody; zariadenia na výrobu pary; zariadenia na zásobovanie vodou; zariadenie na otáčanie ražňom; zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; žeraviace kahany; žiarivky; žiarovky; žiarovky do automobilových smeroviek; žiarovky do smeroviek na vozidlá; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; zubárske vypaľovacie pece; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia.
28 - Duše do hracích lôpt; umelé rybárske návnady; kapsle do pištolí (hračky); hračky pre zvieratá chované v domácnosti; krúžky (hádzanie obručí); umelé vianočné stromčeky; luky na lukostreľbu; náradie na lukostreľbu; hrany na lyže; hojdačky; lopty na hranie; balóny na hranie; mantinely biliardového stola; hojdacie kone; kriketové rukavice; dojčenské fľaše pre bábiky; stacionárne tréningové bicykle; biliardové gule; krieda na biliardové tága; biliardové markéry (tabuľky na zaznamenávanie stavu hry); kolky (figúrky); guľky na hranie; stavebnicové kocky (hračky); boby; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; držiaky na sviečky na vianočné stromčeky; hracie lopty; zariadenia a prístroje na bowling; boxerské rukavice; výplety rakiet; golfové palice; rybárske palice; šarkany; navijaky na šarkanov; terče; zvončeky na vianočné stromčeky; hracie žetóny; stavebnice; strunové výplety rakiet; stroje na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; vak s kriketovými potrebami; hokejky; dáma (hra); kocky (hra); cvičebné náradie na posilňovanie hrudníka; disky (športové náradie); domino (hra); šachové hry; šachovnice; hracie dosky na dámu; pištole (hračky); valčeky do stacionárnych tréningových bicyklov; podberáky pre rybárov; golfové vaky na kolieskach alebo bez koliesok; atrapy, napodobeniny tovarov; vosky na lyže; siete (športové potreby); tenisové siete; lyžiarske viazanie; šípky (hra); rybárske plaváky; stoly na stolový futbal; harpúny (športové náradie); hracie rukavice; poháre na kocky (na hru); vzpieračské činky; háčiky na lov rýb; rapkáče; spoločenské hry; vrhače holubov (hlinených terčov); rakety (športové náradie); návnady na lov a rybolov; rybárske náradie; rybárske vlasce; postieľky pre bábiky; domčeky pre bábiky; bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalové masky; modely automobilov; rybárske navijaky; plutvy na plávanie; koše na rybolov; bazény (na hranie); umelý sneh na vianočné stromčeky; puky; kolieskové korčule; korčule; tulenie pásy na lyže; hlinené holuby (terče); surfovacie dosky; odevy pre bábiky; izby pre bábiky; trikové zariadenia; kolky (hra); materiály na rybárske vlasce; škrabky na lyže; obaly na lyže; lyže; stoly na stolný tenis; vĺčiky (hračky); sánky (športové potreby); lurč (hra s kockami); kolobežky (hračky); bedmintonové košíky; vzduchové pištole (hračky); delobuchy (pyrotechnické hračky); ozdoby na vianočné stromčeky (okrem osvetľovacích telies a cukroviniek); stojany na vianočné stromčeky; biliardové tága; špičky biliardových tág; biliardové stoly; biliardové stoly na použitie po vhodení mince; lyže na surfovanie; plachetnice (malé); klzáky (rogalá); prístroje na hry; gymnastické zariadenia; šermiarske zbrane; šermiarske masky; šermiarske rukavice; bejzbalové rukavice; upínacie pásy pre horolezcov; chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na kolená (športový tovar); autá (hračky); klzáky (padákové); ochranné vypchávky (časti športových úborov); skejtbordy; šmykľavky (na hry); odrazové dosky (športové náradie); medvedíky (hračky); vodné lyže; golfové rukavice; plaváky (rybársky výstroj); snímače záberu (rybársky výstroj); stolové hry; zariadenia lunaparkov; lietajúce taniere (hračky); podkovy (hračky); mah-jong (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi); plyšové hračky; bublifuky; vozidlá (hračky); paličky mažoretiek; sieťky na motýle; poťahy na lyže a surfy; popruhy na plachetnice; hlavolamy (puzzle); sťažne na plachetnice; peintbolové zbrane (športové potreby); náboje do peintbolových zbraní (športové potreby); remene na surfy; zariadenia na vyhadzovanie tenisových loptičiek; štartovacie bloky (športové potreby); snežiace gule; opasky pre vzpieračov (športové potreby); dosky na tréning vo vode; karty na bingo; prostriedky na úpravu golfovej plochy (vybavenie na golf); poľovnícke vábničky; ruletové kolesá; kolieskové korčule (jednoradové); piňaty; boxovacie vrecia; diaľkovo ovládané vozidlá (hračky); kolofónia pre atlétov; snežnice; gumipušky (športové potreby); hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; kaleidoskopy; hracie karty; kartové hry; konfety; elektronické terče; poľovnícke alebo rybárske pachové návnady; maskovacie štíty (športové potreby); suspenzory pre športovcov (športové potreby); snoubordy; skladacie modely (hračky); hracie automaty (pačinko); stúpacie železá (horolezecký výstroj); výherné hracie automaty; hracie automaty; papierové karnevalové čiapky; dosky na výučbu plávania; žetóny na hazardné hry; stieracie žreby na lotériové hry; mäkké hračky; trampolíny; žrde na skok o žrdi; plávacie ramenné pásy; plávacie kolesá; plávacie vesty; hracie videoautomaty; vreckové hry s LCD displejom; arkádové hracie videoautomaty; ovládače hracích konzol; hračkárske modely; figúrky (hračky); stroje na vrhanie lôpt; činky; masky (hračky); matriošky (ruské drevené bábiky); ovládače hračiek; golfové vozíky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.14, 26.01.16, 26.11.11, 05.01.16, 16.03.19, 26.02.24, 26.11.12, 26.01.99, 26.01.15, 29.01.07, 29.01.03, 26.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  hnedá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Repairably n.o.; Dlhá 3 , 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.03.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.06.2016 6/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.11.2016 11/2016 FG3M
 
POZ 604-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.04.2016 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 604-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 21.03.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 21.03.2016 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.03.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 31.03.2016 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.04.2016 Typ Platba
výsledok rešerše 04.05.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 04.05.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 12.01.2017 Typ Odoslané
POZ 604-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku