Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 60370
(111)  Číslo ochrannej známky  170789 
(151)  Dátum zápisu  30.07.1992 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.02.2021 
(210)  Číslo prihlášky  60370 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.02.1991 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (35,42) Vývoj, výroba, obchod, poradenské služby, inžinierske činnosti so zameraním na stroje, prístroje, zariadenia, doplnkové zariadenia v oblasti: ekologického priemyslu, elektrotechnického strojárstva, textilného strojárstva, poľnohospodárskeho strojárstva a v oblasti priemyselného spotrebného tovaru, obstarávateľské služby.
35 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KIWA sk, s.r.o.; Krivánska 5, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  SLOVAKIAPATENT, Patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 10.05.2001 05/2001 PC3M
2 Obnovené ochranné známky 10.05.2001 05/2001 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.07.2011 07/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 12.05.2021 09/2021 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 12.05.2021 09/2021 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 60370
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
6 F0003 Popl. za obnovu 07.12.2000 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 60370
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2000 Typ Doručené
2 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
3 správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 20.11.2000 Typ Odoslané
4 Doklad 29.11.2000 Typ Doručené
5 Žiadosť o obnovu 08.12.2000 Typ Doručené
7 pokyn na zápis prevodu 15.02.2001 Typ Interné listy
8 pokyn na obnovu zápisu 15.02.2001 Typ Interné listy
9 dodatok k osvedčeniu OZ 03.04.2001 Typ Odoslané
10 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 23.01.2006 Typ Doručené
11 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 26.01.2006 Typ Platba
12 sprievodný list k výpisu z registra OZ 31.01.2006 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2011 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.02.2011 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 11.03.2011 Typ Odoslané
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 11.03.2011 Typ Odoslané
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.03.2011 Typ Platba
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.03.2011 Typ Platba
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.03.2011 Typ Doručené
19a Plná moc 14.03.2011 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku 04.04.2011 Typ Odoslané
21 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 19.04.2011 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
23 Žiadosť o vrátenie poplatku 18.04.2011 Typ Doručené
24 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 15.11.2011 Typ Odoslané
25 vnútrospisový list 29.11.2011 Typ Interné listy
26 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.06.2020 Typ Doručené
27 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.12.2020 Typ Doručené
28 Žiadosť o zápis prevodu 30.12.2020 Typ Doručené
28a Doklad o prevode 30.12.2020 Typ Doručené
28b Plná moc 30.12.2020 Typ Doručené
29 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.12.2020 Typ Doručené
29a Príloha inde neuvedená 30.12.2020 Typ Doručené
30 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.01.2021 Typ Platba
31 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2021 Typ Platba
32 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 15.01.2021 Typ Odoslané
33 Odpoveď na správu úradu 22.03.2021 Typ Doručené
33a Doklad o prevode 22.03.2021 Typ Doručené
33b Plná moc 22.03.2021 Typ Doručené
34 všeobecný referátnik 09.04.2021 Typ Odoslané
35 Odpoveď na správu úradu 14.04.2021 Typ Doručené
35a Sprievodný list 14.04.2021 Typ Doručené
36 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2021 Typ Odoslané
POZ 60370
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 15.02.2001 KIWA, spol. s r. o. KIWA, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.04.2011 KIWA, spol. s r. o. KIWA, spol. s r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.04.2011 Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.04.2021 KIWA, spol. s r. o. KIWA, spol. s r. o.
5 Prevod majiteľa 15.04.2021 KIWA sk, s.r.o. KIWA, spol. s r. o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 15.04.2021 SLOVAKIAPATENT, Patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc. Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku