Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 602-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233324 
(151)  Dátum zápisu  11.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  602-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie, papiernický tovar a písacie potreby, lepidlá na papier a na použitie v domácnosti, potreby pre umelcov, maliarske štetce, písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku, vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov, obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačiarenské písmo, štočky.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.04, 26.04.22, 26.04.16, 19.07.09, 26.11.25, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tokajský vzdelávací inštitút, n.o.; Hlavná 232/14, 076 31 Viničky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  13.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 7/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 602-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.04.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 602-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 13.04.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.04.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 21.05.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.05.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.08.2021 Typ Doručené
POZ 602-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku