Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 6017-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  230660 
(151)  Dátum zápisu  26.09.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  31.08.2017 
(210)  Číslo prihlášky  6017-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.08.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče informácií v rozsahu triedy 9 so záznamom zvuku a/alebo obrazu, nosiče záznamov s nahranými audio- a/alebo audiovizuálnymi programami, audiovizuálne diela v digitálnej podobe, hudobné diela na nosičoch, informácie, dáta, databázy a iné informačné produkty na nosičoch a v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých druhov, multimediálne aplikácie.
16 - Tlačoviny, prospekty, katalógy, buklety, knihy, časopisy, fotografie, plagáty, kalendáre, samolepky (papiernické výrobky), obtlačky; papierové obaly všetkých druhov, papierové tašky, umelecké, ozdobné a propagačné predmety z papiera patriace do tejto triedy.
35 - Poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu v oblasti komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia.
38 - Šírenie audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu.
41 - Agentúrna činnosť v oblasti kultúry, tvorba audiovizuálnych programov, tvorba umeleckých programov, tvorba audiovizuálnych diel, tvorba televíznych a audiovizuálnych programov, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, výchovná, vzdelávacia a súťažná činnosť, organizovanie spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a realizácia hier a súťaží vrátane verejných, výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy alebo výchovy alebo vzdelávania, vydávanie, rozširovanie a tvorba kópií audio- a/alebo audiovizuálnych záznamov a umeleckých diel na všetkých druhoch nosičov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STARMANIA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Giertl Dušan; Železná 4, 821 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2011 2/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2011 11/2011 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.11.2017 11/2017 ND3M
 
POZ 6017-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.09.2007 4 100,00 SKK
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 11.09.2017 167,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 6017-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 31.08.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 31.08.2007 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 31.08.2007 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.09.2007 Typ Platba
výsledok rešerše 16.10.2007 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 25.10.2007 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.10.2007 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.06.2010 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.08.2010 Typ Doručené
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 18.09.2010 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 14.12.2010 Typ Interné listy
Námietka proti zápisu - FAX 04.05.2011 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 04.05.2011 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 09.05.2011 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 19.05.2011 Typ Odoslané
výzva na doplnenie podania námietok 28.06.2011 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (nezaplatenie poplatku) 28.06.2011 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 28.06.2011 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (nezaplatenie poplatku) 12.08.2011 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 09.09.2011 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.09.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 28.08.2017 Typ Odoslané
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 13.09.2017 Typ Platba
Oznámenie 29.09.2017 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2017 Typ Odoslané
POZ 6017-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 11.08.2010 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku