Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 60-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235808 
(151)  Dátum zápisu  10.10.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  60-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.01.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Adresové štítky do adresovacích strojov; strojčeky na tlačenie adries; albumy; architektonické modely; aritmetické tabuľky; atlasy; atrament; atramentová tyčinka; baliace plastové fólie; baliaci papier; biologické vzorky na mikroskopické pozorovanie (učebné pomôcky); rozmnožovacie blany; bridlice (na kreslenie); bridlicové tabuľky; brožúry; ceruzky; cievky s páskami do písacích strojov; pásky na cigary; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); diagramy; dierovacie karty do žakárových strojov; dierovačky; drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na písacie potreby; emblémy (papierové pečate); ručné etiketovacie prístroje; etikety s výnimkou textilných; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; škatule s farbami (školské pomôcky); figuríny z papierovej drviny; filtračný papier; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); zariadenia na fotomontáže; frankovacie stroje na kancelárske účely; galvanotypy (polygrafia); zemské glóbusy; grafické znaky; grafické zobrazenia; grafiky; papierové gule; guľôčky do guľôčkových pier; gumené pásky na kancelárske účely; gumičky (kancelárska potreba); gumové plátno (papiernictvo); gumy na gumovanie; hárky papiera; hektografy; histologické rezy (učebné pomôcky); hroty pier; chromolitografy (polygrafia); kalamáre; kalendáre; kancelárske dierkovače; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske spinky; kancelárske štipce; predmety z kartónu; kartotékové lístky; katalógy; papierové kávové filtre; knihárske kostice; knihárske nite; knihárske plátno; knihársky materiál; knihy; knižné zarážky; komiksy; kopírovací papier (papiernicky tovar); kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; korekčné laky (kancelárske potreby); korekčné pásky (kancelárske pomôcky); korekčný tuš; papierové kornúty; kovové príchytky na kartotečné lístky; krajčírska krieda; krajčírske strihy; litografická krieda; krieda na písanie; krieda na značenie; rysovacie krividlá; rysovacie kružidlá; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); lepenka, kartón; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové alebo papierové škatule; lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; leptaný štočok; letáky; lístky; listový papier; litografické dosky; litografie; maliarske palety; maliarske plátna; maliarske stojany; maliarske štetce; mapy; materiály na pečatenie; mištičky na vodové farby; modelovacia hlina; modelovacie hmoty; modelovacie pasty; modelovacie vosky s výnimkou dentálnych; mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); nákresy; nákupné karty okrem hracích; náprstky na ochranu pred zranením; napustené pečiatkovacie podušky; násadky na perá; násady na ceruzky; navlhčovadlá (kancelárske potreby); nože na papier (kancelárske potreby); obálkovacie stroje do kancelárií; obálky (papiernický tovar); obálky na dokumenty (kancelárske potreby); obaly (papiernický tovar); obrazy; obrúsky (papierové prestieranie); oceľové pierka; oceľové písmená; olejotlače; opierky na ruky pre maliarov; ozdobné kvetináče z papiera; oznámenia (papiernický tovar); paginovačky; paletizačné priľnavé plastové fólie; palety pre maliarov; pantografy (rysovacie potreby); papier do elektrokardiografov; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papier do záznamových zariadení; papier na röntgenové snímky; papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby); papier; papiernický tovar; papierová drvina; papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; odličovacie papierové obrúsky; papierové obrusy; papierové ozdobné mašličky; papierové pásky; papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov; papierové podložky pod poháre; parafínový papier; paragóny; pásky do písacích strojov; pásky do tlačiarní k počítačom; pastelky; pauzovací papier; pečate; pečatidlá; pečatné vosky; pečiatky; perá (kancelárske potreby); perá na tabule, nie elektrické; pergamenový papier; periodiká; pijavý papier; písacie nástroje; písacie potreby; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); písacie súpravy (papiernický tovar); plagáty; plniace perá; papierové podbradníky; podklady na tlačenie, nie textilné; podložky na písanie; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); podložky pod pivové poháre; pohľadnice; pomôcky na vymazávanie; portréty; poštové známky; poznámkové zošity; rysovacie pravítka; pretlače; príložníky na rysovanie; pripináčiky; príručky; prístroje na tlačenie na kreditné karty, nie elektrické; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; puzdrá na pasy; puzdrá na pečiatky; puzdrá na písacie potreby; puzdrá na šablóny; puzdrá na šekové knižky; zariadenia na rámovanie fotografií; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; rezačky na papier (kancelárske potreby); ročenky; rozmnožovacie prístroje a stroje; ružence; rydlá (rytecké ihly); rysovacie dosky; rysovacie nástroje; rysovacie perá; rysovacie potreby; rysovacie súpravy; rytecké dosky; rytiny; sádzacie rámy (polygrafia); tlačiarenské sadzobnice; samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; papierové servítky; skicáre; skrine na spisy (kancelárske potreby); spevníky; spinky na bankovky; spony na perá; stojany na fotografie; stojany na pečiatky; stojany na perá a ceruzky; stolové prestieranie z papiera; strieborný papier; strihy na výrobu odevov; knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); stroje na lepenie obálok; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické); svietivý papier; šablóny (kancelárske potreby); šablóny na kreslenie a maľovanie; šablóny na vymazávanie; lepenkové škatule na klobúky; školská tabuľa; školské potreby (papiernický tovar); škrabky na kancelárske účely; škrobové obalové materiály; štetce; tabule na zapichovanie oznamov; ťažidlo na papiere; knihárske textílie; tlače (rytiny); tlačené časové plány a harmonogramy; tlačené publikácie; tlačiarenské ručné sádzadlá; tlačiarenské štočky; tlačiarenské typy (písmená a číslice); prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); tlačové písmo; tlačové reglety; tlačoviny; toaletný papier; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek (náplne); tuš; účtovné knihy; úderníky písacích strojov; kopírovací uhľový papier; uhoľ na umelecké kreslenie; uholníky, príložníky; ukazovadlá, nie elektrické; umelecké litografie; papierové utierky; papierové utierky na tvár; útržkové bloky; valce do písacích strojov; maliarske valčeky; väzby na knihy; viskózové fólie na balenie; papierové vlajky; vodové farby; vrecká do mikrovlnných rúr; vrecká na odpadky z papiera alebo plastov; papierové vreckovky; výkresy na priesvitných podkladoch; výšivkové vzory; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; papierové alebo kartónové vývesné tabule; vyzina (želatína) na kancelárske účely a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; záložky do kníh; zásuvky na rozdeľovanie a počítanie mincí; zásuvky na spisy; zemepisné mapy; zinkografické štočky; značkovacie perá (papiernický tovar); zoraďovače, šanóny (kancelárske potreby); zošity; spony do zošívačky; zošívačky (kancelárske potreby); zotierače tabúľ; zoznamy.
24 - Barchet; bavlnené textílie; biliardové súkno; brokáty; bukram (stužené plátno, knihárske alebo krajčírske); bytový textil; cestovné deky; čalúnnické tkaniny; damask (tkaniny); drožet (tkanina s pretkávaným vzorom); džersej (pleteniny); textilné etikety; textilné filtračné materiály; flanel (tkaniny); flanel pre zdravotníctvo; flauš (tkaniny); gáza (tkaniny); hodvábne tkaniny; hodvábne tkaniny na tlačové vzory; jutové tkaniny; kanava (riedka tkanina) na tapisérie alebo na vyšívanie; potlačený kartún; textilné klobúkové podšívky; konopné plátno; konopné tkaniny; zástavy; krep (textília); krepón (jemná hodvábna tkanina); kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; ľanové tkaniny; látky s imitáciou kože; látky; lôžkoviny (bielizeň); marabut (látka); materiál na výrobu ženilky; moleskin (textília); mušelín, kartún; netkané textílie; obliečky na matrace; obliečky na vankúše; obloženie nábytku textilnými látkami; textilné obrúsky; obrusy s výnimkou papierových; obväzovina, riedke plátno na výrobu syra; ochranné siete proti komárom (moskytiéry); ozdobné obliečky na vankúše; páperové prikrývky, periny; plachty; plastické materiály (náhradky tkanín); plastové poťahy na nábytok; vyšívacie plátna s predkresleným vzorom; plátno s kosoštvorcovým vzorom; pleteniny (látky); plsť; podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné podšívky; textílie na podšívky do topánok; pogumovaná tkanina s výnimkou tkaniny na papiernické účely; posteľná bielizeň; posteľné pokrývky a prikrývky; posteľné pokrývky z papiera; poťahy na nábytok; poťahy na poklopy záchodov; povlaky na matrace (posteľná bielizeň); povlaky na vankúše; prikrývky; pružné tkaniny; ramia (textília); riedko tkané konopné plátno; zrebné rúcho, rúcho kajúcnika (textília); umývacie rukavice; samolepiaci textil nanášaný teplom; sieťovina; textílie zo skleného vlákna pre textilný priemysel; textilné slučky na záclony a závesy; spacie vaky; stolová bielizeň; stolové behúne; sypkovina (angín); ševioty (vlnené tkaniny); štóly; taft; textilné tapety; textílie; textílie do tlačiarní na textil; textílie na obuv; textílie neprepúšťajúce plyn na aerostaty (balóny); textilné obrúsky (prestieranie); textilné uteráky; tkaniny na bielizeň; tkaniny pre odevný priemysel; tkaniny; tyl; umelý hodváb (textília); utierky na riad; vlajky s výnimkou papierových; vlnené textílie; voskované plátno; hygienické vrecká na umývanie; textilné vreckovky; záclony; zamat; zástavovina; textilné alebo plastové závesy; závesy na dvere; zefír (tkanina).
25 - Baretky; boa (kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na ovinutie okolo krku); body (spodná bielizeň); bundy; cyklistické oblečenie; cylindre; čelenky (oblečenie); čiapky; detské nohavičky; dreváky; futbalová obuv (kopačky); gabardénové plášte; galoše; gamaše; goliere; gymnastické cvičky; chrániče uší proti chladu (pokrývka hlavy); jazdecké krátke nohavice; kabáty; kapucne; klobúkové kostry; klobúky; kombiné; kombinézy (oblečenie); kombinézy na vodné lyžovanie; konfekcia (odevy); korzety; kostýmy, obleky; košele; košele s krátkym rukávom; košeľové sedlá; kovanie na obuv; kožušinové kabáty; kožušinové štóly; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; kravaty; kúpacie čiapky; kúpacie plášte; obuv na kúpanie; legíny; lemy na obuv; livreje; lyžiarske rukavice; lyžiarske topánky; manipuly (časti kňazského rúcha); mantila; manžety (časti odevov); masky na spanie; maškarné kostýmy; mitra (pokrývka hlavy); oblečenie pre motoristov; nánožníky, nie elektricky vyhrievané; náprsenky; nepremokavé odevy; nohavice; nohavicové sukne; oblečenie pre bábätká; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; oblečenie; vysoká obuv; obuv; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); palčiaky; pančuchy; pánske spodky; oblečenie z papiera; papierové klobúky (oblečenie); papuče; parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); päty pančúch; peleríny; plátenná obuv; plavky; plážová obuv; plážové oblečenie; pletené svetre; pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; podbradníky nie z papiera; podošvy na obuv; podpätky; podprsenky; hotové podšívky (časti odevov); podväzky; podväzky na pančuchy; podväzky na ponožky; pokrývky hlavy; pončá; ponožky; potné vložky; pracovné plášte; protišmykové pomôcky na obuv; pružné pásky na gamaše; pulóvre; pyžamá; ramienka na dámsku bielizeň; rúcha, ornáty; rukavice; rukávniky; saká; sandále; sárí; sarongy (veľké šatky na odievanie); sáry čižiem; snímateľné goliere; spodná bielizeň; spodná bielizeň pohlcujúca pot; spodničky; sprchovacie čiapky; sukne; svetre; šály; šály uviazané pod krkom; šatky, šály; šatky, závoje; šatové sukne; šaty; šerpy; šilty (pokrývky hlavy); šnurovacie topánky; šnurovačky; špičky na obuv; športová obuv; štuple na kopačky; telocvičné úbory; tielka, tričká; tógy; celé topánky; topánky na šport; topánky; turbany; uniformy; vesty; vesty pre rybárov; vlnené šály; vnútorné podošvy; vrecká na odevy; ozdobné vreckovky (časti odevov); vrchné ošatenie; zástery; závoje; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); zvrchníky; zvršky topánok; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); župany, kúpacie plášte.
28 - Arkádové hracie videoautomaty; atrapy, napodobeniny tovarov; autá (hračky); bábiky; bábky; balóny (hračky); bazény (na hranie); bedmintonové košíky; bejzbalové rukavice; biliardové gule; biliardové stoly; biliardové stoly na použitie po vhodení mince; boby; boxerské rukavice; tréningové boxovacie vrecia; cvičebné náradie na posilňovanie svalov; dáma (hra); delobuchy (pyrotechnické hračky); detské fľaše pre bábiky; disky (športové náradie); divadelné masky; domčeky pre bábiky; domino (hra); dosky na tréning vo vode; dosky na výučbu plávania; držiaky na sviečky na vianočné stromčeky; duše do hracích lôpt; elektronické terče; stroje na fyzické cvičenie; golfové palice; golfové rukavice; golfové vaky s kolieskami alebo bez koliesok; guľky na hranie; gumipuška (športová potreba); gymnastické zariadenia; harpúny (športové náradie); hlinené holuby (terče); hojdacie kone; hojdačky; hokejky; hracie automaty; hracie automaty (pačinko); hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; hracie karty; hracie kocky; hracie lopty; hracie videoautomaty; hracie žetóny; hračkárske vozidlá diaľkovo ovládané; hračky; hračky pre zvieratá chované v domácnosti; hrany lyží; prístroje na hry; hry; chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na píšťaly (športový tovar); izby pre bábiky; kaleidoskopy; kapsle do pištolí na hranie; karty na bingo; padákové klzáky; klzáky (rogalá); kocky; kolieskové korčule; kolky (figúrky); kolky (hra); kolobežky; konfety; korčule; koše na rybolov; krieda na biliardové tága; rukavice na kriket; krúžky (hra, pri ktorej sa hádžu krúžky na tyčky); lietajúce taniere (hračky); lopty na hranie; náradie na lukostreľbu; luky na lukostreľbu; lurč (hra s kockami); lyže; lyže na surfovanie; lyžiarske viazanie; mah-jongs (čínska spoločenská hra so 144 kameňmi); mantinely biliardového stola; biliardové markéry; maskovacie kryty (športové potreby); karnevalové masky; mäkké hračky; medvedíky (hračky); modely automobilov; mydlové bubliny (hračky); náboje na pištole na farbu (športové vybavenie); nafukovacie pomôcky na plávanie; nákolenníky (športový tovar); rybárske navijaky; navijaky na šarkanov; umelé rybárske návnady; návnady na lovenie alebo chytanie rýb; obaly na lyže; odrazové dosky (športové náradie); ochranné vypchávky (časti športových úborov); opasky pre vzpieračov (športové potreby); ovládače hracích konzol; ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; ozdoby na vianočné stromčeky (s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek); paličky mažoretiek; papierové karnevalové čiapky; petardy (zábavná pyrotechnika); pinatas; hračkárske pištole; pištole na farbu (športové potreby); plachetnice (malé); plávacie kolesá; plávacie vesty; plaváky (rybársky výstroj); plutvy na plávanie; plyšové hračky; podberáky pre rybárov; podkovy (hračky); pohár na kocky; popruhy na plachetnice; posilňovacie stroje; postieľky pre bábiky; poťahy na lyže a surfy; povrchové vrstvy na lyžiach; prostriedky na úpravu golfovej plochy (vybavenie na golf); rybárske prúty; puky; puzzle; rakety (športové náradie); rapkáče; remene na surfy; hracie rukavice; ruletové kolo; rybárske náradie; materiál na zhotovovanie vlascov na rybolov; háčiky na ryby; sánky (športový tovar); siete (športové potreby); sieťky na motýle; skejtbordy; skladacie modely (hračky); umelý sneh na vianočné stromčeky; snehové gule; snežnice; snoubordy; spoločenské hry; stacionárne bicykle na cvičenie; stavebné kocky (hračky); stavebnice; stieracie žreby na lotériové hry; stojany na vianočné stromčeky; stolové hry; stoly na stolný tenis; stoly na stolový futbal; stožiare, sťažne na plachetnice; strunové výplety rakiet; stúpacie železá (horolezecký výstroj); surfovacie dosky; suspenzory pre športovcov (športové potreby); šachové hry; šachovnice; šarkany; šaty pre bábiky; šermiarske masky; šermiarske rukavice; šermiarske zbrane; šípky (hra); škrabky na lyže; šmykľavky; špičky biliardových tág; štartovacie bloky (športové potreby); biliardové tága; prístroje na vystreľovanie tenisových loptičiek; tenisové siete; terče; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; trampolíny; trikové zariadenia; obaly na lyže z tulenej kože; udice; upínacie pásy pre horolezcov; vábničky pre poľovníkov; vak s kriketovými potrebami; valčeky do stacionárnych bicyklov; umelé vianočné stromčeky; vĺčiky (hračky); vodné lyže; voňavé návnady pre poľovníkov a rybárov; vosky na lyže; vozidlá (hračky); vreckové hry s LCD displejom; výherné hracie automaty; výplety rakiet; vzduchové pištole (hračky); vzpieračské činky; zariadenia lunaparkov; zariadenie na bowling; zariadenie na vypúšťanie terčov v podobe hlinených holubov; zvončeky na vianočné stromčeky; žetóny na hry o peniaze; živica pre atlétov; žrde na skok o žrdi.
29 - Algináty na kulinárske účely; aloa pravá (potraviny); arašidové maslo; spracované arašidy; bielkoviny na kulinárske účely; vaječný bielok; bravčová masť; bravčové mäso; brusnicový kompót; bujóny, vývary; prípravky na bujóny, vývary; konzervovaný cesnak; konzervovaná cibuľa; datle; divina; držky; dusené ovocie; džemy; konzervovaná fazuľa; neživé garnáty (morské raky); haringy; konzervované hľuzovky; neživé holotúrie (morské živočíchy); neživé homáre; konzervovaný hrach; zemiakové hranolčeky; hrozienka sušené; hummus (nátierka z cícera); huspenina; hydina nie živá; chryzalídy (kukly motýľa) priadky morušovej; chuťovky na báze ovocia; jablkový kompót; jedlá želatína; jedlé oleje; jedlé tuky; jogurt; kakaové maslo; kandizované ovocie; kaviár; kefír; kimchi (jedlo z kvasenej zeleniny); klobásy, salámy, párky; kokos sušený; kokosové maslo; kokosový olej; kokosový tuk; kompóty; koncentrované vývary; kondenzované sladené mlieko; konzervy s ovocím; konzervy s rybami; konzervy so zeleninou; kostný olej konzumný; kôrovce nie živé; krevety nie živé; krokety; krvavá jaternica, krvavnica; kukuričný olej; kumys (mliečny nápoj); kyslá kapusta; langusty s výnimkou živých; ľanový olej na kuchárske použitie; lecitín na kuchárske použitie; jedlý loj; losos; lúpané semená; lúpané slnečnicové semená; margarín; marmeláda; maslo; neživé mäkkýše; mäso; mäsové konzervy; mäsové výťažky; mliečne koktaily; mliečne kvasnice na kuchárske použitie; mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka; mliečne výrobky; mlieko; mlieko obohatené bielkovinami; grilované morské riasy; mrazené ovocie; mušle jedlé nie živé; nakladaná zelenina; nakladané uhorky; nasolené potraviny; nízkotučné zemiakové lupienky; jedlý olivový olej; olivy konzervované; konzervované ovocie; ovocie naložené v alkohole; ovocná dreň; ovocné rôsoly; ovocné šaláty; ovocné šupky; jedlý olej z palmových orechov; jedlý palmový olej; papriková nátierka (konzervované koreniny); paradajková šťava na varenie; paradajkový pretlak; pečeňová paštéta; pečienka; pektín na kulinárske účely; plátky sušeného ovocia; polievky; prípravky na výrobu polievok; potraviny z rýb; prostokvaša (kyslé mlieko); raky s výnimkou živých; repkový olej, jedlý; riaženka (jogurtový nápoj); rybacia pena; rybia múčka na ľudskú spotrebu; rybie ikry (potraviny); rybie plátky (filé); konzervované ryby; ryby s výnimkou živých; ryby v slanom náleve; saláma v cestíčku; sardely; sardinky; sezamový olej; slanina; slimačie vajcia (na konzumáciu); jedlý slnečnicový olej; smotana; konzervované sójové bôby (potraviny); sójové mlieko (náhradka mlieka); spracované mandle; spracované škrupinové ovocie; spracovaný peľ (potravina); srvátka; sušené vajcia; syridlo; syry; konzervované šampiňóny; šišky zemiakové; šľahačka; konzervovaná šošovica; špik (potravina); šunka; tahini (nátierka zo sezamových jadier); tofu; tukové nátierky na chlieb; tukové substancie na výrobu jedlých tukov; tuniaky; údeniny; ustrice s výnimkou živých; vajcia; voliéry; nealkoholické vtáčie mlieko; výťažky z rias na potravinárske účely; zázvorový džem; konzervovaná zelenina; sušená zelenina; varená zelenina; zelenina v štipľavom náleve; zeleninová pena; zeleninové polievky; zeleninové šaláty; zeleninové šťavy na varenie; zemiakové lupienky; zemiakové vločky; jedlá želatína z rýb; želatína; žĺtok.
30 - Aníz (semená); arašidové cukrovinky; aromatické prípravky do potravín; badián; bonbóny; cereálne tyčinky; cereálne tyčinky s vysokým obsahom proteínov; cestá; cestá na koláče; cestoviny; cigória (kávová náhradka); cukor; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; čaj; čokoláda; čokoládová pena; čokoládové nápoje; dresingy na šaláty; droždie do cesta; droždie v prášku; droždie; fondán; glukóza na kulinárske účely; upravený glutén (potravina); gluténové prísady na kuchárske účely; horčica; horčicová múčka; chalva; chlieb; chutneys (koreniny); chuťové prísady; chuťovky na báze cereálií; chuťovky na báze ryže; infúzie s výnimkou infúzií na lekárske účely; instantná kaša z kukuričnej múky (s vodou alebo s mliekom); lúpaný jačmeň; mletý jačmeň; múka z jačmeňa; jarná rolka; jedlá z rezancov; jemné pečivo; jogurty mrazené (mrazené potraviny); kakao; kakaové nápoje; kandizovaný cukor; kapary; karamelky; karí (korenie); káva; nepražená káva; kávové náhradky na báze rastlín; kávové nápoje; kávové príchute; kávovinové náhradky; kečup; klinčeky (korenie); koláče s plnkou; konzervačná soľ; korenie; koreniny; krekery (slané pečivo); anglický krém; krupica; krúpy na ľudskú spotrebu; kuchynská soľ; mletá kukurica; pražená kukurica; kukuričná krupica; kukuričná múka; kukuričné vločky; kurkuma (potravina); kuskus; kvasnice; ľad (prírodný alebo umelý); ľad do nápojov; ľadový čaj; ľanové semená (potraviny); lupienky, obilninové vločky; majonéza; makaróny; maltóza; mandľové cesto; mandľové cukrovinky; mandľové pyšteky; marcipán; marináda (chuťové prísady); marinády; látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť; mäsové šťavy; med; melasa; melasový sirup; mentol pre cukrárstvo; mentolové cukríky; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; morská voda (na varenie); mrazené polevy na koláče; múčne jedlá; výrobky z múky; múka z fazule; múka; müsli; nápoje na báze čajov; nátierka zo sójových bôbov (chuťové prísady); nekysnutý chlieb; nové korenie; obilné klíčky (potraviny); prípravky z obilnín; oblátky; ocot; omáčky (chuťové prísady); pikantné zeleninové omáčky (chuťové prísady); omáčky na cestoviny; muškátové orechy; ovocné omáčky; ovocné želé (cukrovinky); lúpaný ovos; mletý ovos; mliečna ovsená kaša; ovsená krupica; ovsená potrava; ovsené vločky; palacinky; palmový cukor; paprika (korenina); paradajková omáčka; pastilky (cukríky); pečivo (rožky); pečivo s mäsovou náplňou; penové zákusky (cukrovinky); perníky, medovníky; pesto (omáčka); pirôžky s mäsom; pivný ocot; pizza; polevy na šunku; pralinky; prášky na výrobu zmrzliny; prášok do pečiva; príchute do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov; príchute do potravín (s výnimkou esencií a éterických olejov); príchute s výnimkou éterických olejov; príchute s výnimkou éterických olejov do nápojov; prísady do zmrzlín (spojivá); propolis; vyrážková pšeničná múka; puding; pukance; quiches (pečivo); ravioly; rezance; riasy (chuťové prísady); ryža; ryžové koláče; ságo; sendviče; slad na ľudskú spotrebu; prírodné sladidlá; sladké drievko; sladový výťažok (potravina); sóda bikarbóna na pečenie; sójová múka; sójová omáčka; soľ s prídavkom mletých semien zeleru; spojivá do údenín; strúhanka; sucháre; suši; sušienky, keksy; syrové sendviče (cheeseburgers); šafran (korenie); šerbety (zmrzlinové nápoje); škorica (korenina); škrob (potrava); prípravky na stuženie šľahačky; špagety; tabbouleh (libanonský šalát); tacos; tapioka; tapioková múka (potrava); tortilly; torty; vanilín (vanilková náhradka); vanilka (príchuť); včelia materská kašička; vínny kameň na kuchárske účely; výrobky z kakaa; konzervované záhradné bylinky (chuťové prísady); zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie; zákusky, koláče; zázvor; zemiaková múčka na ľudskú spotrebu; zmrzliny; zvitky; sladké žemle; žuvačky.
31 - Algarovila na živočíšnu spotrebu; aloa pravá (rastlina ); arašidové výlisky pre zvieratá; čerstvé arašidy; mleté arašidy pre zvieratá; borievky (plody); borovicové šišky; cibuľa čerstvá; čerstvé citróny; citrusové ovocie; cukrová trstina; čakanka; čakankové hľuzy; drevo surové (kmeň); droždie pre zvieratá; egreše čerstvé; čerstvá fazuľa; čerstvé gaštany; čerstvé hľuzovky; živé holotúrie (morské živočíchy); živé homáre; hospodárske zvieratá; čerstvý hrach; čerstvé hrozno; živá hydina; chmeľ; chmeľové šišky; ikry; jačmeň; jadrové krmivo; jedlé korene; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; surové kakaové bôby; klíčky semien na botanické účely; kmene stromov; kokosové orechy; kolové orechy; kopra; živé kôrovce; kríky; krmivo pre zvieratá; krúpy pre hydinu; kukurica; kukuričné výlisky pre dobytok; kvetinové cibule; prírodné kvety; sušené kvety na ozdobu; živé langusty; ľanová múčka (suché krmivo); ľanové semená (potrava pre zvieratá); lieskové oriešky; mandle (ovocie); slamený materiál na prikrytie povrchu pôdy (mulč); matoliny (výlisky ovocia); živé mäkkýše; mláto; živé mušle (slávka jedlá); nápoje pre zvieratá; živé rybárske návnady; neopracované rezivo; prípravky pre nosnice; obilie v nespracovanom stave; obilné klíčky (potrava pre zvieratá); odpad po destilácii na živočíšnu spotrebu; čerstvé olivy; otrubová kŕmna zmes na živočíšnu spotrebu; otruby; čerstvé ovocie; ovos; palmové listy; palmy; paprika (rastlina); peľ (surovina); podstielka pre zvieratá; pokrutiny; pomaranče; čerstvý pór; posilňujúce prípravky pre zvieratá; priadka morušová; psie sucháre; pšenica; živé raky; rastliny; sušené rastliny na dekoráciu; raž; rebarbora; repa; riasy (potraviny alebo krmivo); rohovník (plody); ružové kríky; rybia múčka na kŕmenie zvierat; živé ryby; živé návnady na ryby; nespracovaná ryža; ryžová múka (krmivo); sadenice; semená rastlín; seno; sépiové kosti pre vtákov; sezam; slad na výrobu piva a liehovín; slama (krmivo); soľ pre dobytok; stromy; surová kôra; surový korok; čerstvý hlávkový šalát; šampiňónové podhubie na rozmnožovanie; čerstvé šampiňóny; škrupina kokosového orecha; škrupinové ovocie; škrupiny kakaových orechov; čerstvá šošovica; čerstvý špenát; špik; šrot pre zvieratá; tekvica; prírodné trávniky; drevené triesky na výrobu drevotriesky; uhorky; usadenina po destilácii; živé ustrice; úžitkové domáce zvieratá; oplodnené vajcia na liahnutie; vajíčka priadky morušovej; vápno (krmivo pre zvieratá); vedľajšie produkty pri spracovaní obilnín (krmivo pre zvieratá); vence zo živých kvetov; vianočné stromčeky; vinič (rastlina); prípravky na výkrm zvierat; výlisky repky olejnej pre rožný dobytok; vylisovaná cukrová trstina (surovina); čerstvé záhradné bylinky; čerstvá zelenina; zemiaky čerstvé; zrno (obilie); zrno na živočíšnu spotrebu; žihľava; živé zvieratá.
32 - Nealkoholický aperitív; arašidové mlieko (nealkoholický nápoj); citronády; nekvasený hroznový mušt; výťažky z chmeľu na výrobu piva; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový mušt; nealkoholický koktail; kvas (nealkoholický nápoj); prípravky na výrobu likérov; lítna voda; medové nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnych vôd; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; mandľové mlieko (nápoj); mušty; prípravky na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje; nealkoholické nápoje z aloy pravej; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné džúsy; ovocné nektáre; paradajkový džús (nápoj); pivná mladinka; pivo; prášky na prípravu šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov; sarsaparila (nealkoholický nápoj); sirupy na výrobu limonád; sirupy na výrobu nápojov; sladina; sladové pivo; sóda; sódová voda (sódovka); srvátkové nápoje; stolové vody; prípravky na výrobu sýtených vôd; sýtené vody; šerbety (ovocné nápoje); tablety na prípravu šumivých nápojov; vody (nápoje); zázvorové pivo; zeleninové džúsy (nápoje).
33 - Alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické nápoje z ryže; alkoholové extrakty (tinktúry); anízový likér; aperitívy; arak; brandy, vínovica; curaçao (pomarančový likér); destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); džin; griotka; alkoholický hruškový mušt; alkoholické jablčné mušty; koktaily; liehové esencie; liehoviny; likéry; medovina; mentolový likér; nira (alkoholizovaný nápoj z cukrovej trstiny); rum; saké; víno; vodka; vodnár (matolinové víno); vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie z piva); alkoholické výťažky z ovocia; whisky.
35 - Administratívna správa hotelov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; dražby; fakturácia; fotokopírovacie služby; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; hospodárske, ekonomické predpovede; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné kancelárie; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami; marketing; marketingové štúdie; organizovanie módnych prehliadok na účely podpory predaja; príprava miezd a výplatných listín; nábor zamestnancov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); obchodné odhady; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment pre športovcov; obchodný manažment v oblasti umenia; odborné posudky efektívnosti podnikov; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); organizovanie komerčných alebo reklamných veľtrhov alebo výstav; personálne poradenstvo; písanie na stroji; podpora predaja pre tretie osoby; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; predplatné telekomunikačných služieb pre tretie osoby; predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja (služby modeliek); predvádzanie tovaru; prehľad tlače (výstrižkové služby); služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podnikov; prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prepisovanie; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných stĺpcov; public relations; reklama; on line reklama; reklamné agentúry; zásielkové reklamné služby; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozširovanie vzoriek tovarov; sekretárske služby; služby outsourcingu; služby porovnávania cien; služby predplácania novín a časopisov pre tretie osoby; spracovanie textov; správa počítačových súborov; sprostredkovateľne práce; stenografia; štatistické kompilácie; telemarketingové služby; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; účtovníctvo; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; vyhľadávanie sponzorov; vylepovanie plagátov; zostavovanie výpisov z účtu; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; balenie tovarov; distribúcia energie; distribúcia tovarov; doprava, preprava; doručovacie služby; doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovarov; dovoz, doprava; električková doprava; frankovanie poštových zásielok; informácie o možnostiach prepravy; informácie o premávke; informácie o skladovaní; kamiónová nákladná doprava; lámanie ľadu; letecká doprava; lodná doprava; lodná preprava tovaru; lodná trajektová doprava; logistické služby v doprave; nakladanie, vykladanie v dokoch; sprostredkovanie námornej dopravy; námorná preprava; nosenie batožín; obsluhovanie prieplavových vrát; odťahovanie vozidiel pri poruchách a nehodách; organizovanie turistických plavieb; organizovanie zájazdov; osobná doprava; parkovanie automobilov (služby); pilotovanie (riadenie lietadiel); plnenie fliaš; podmorské záchranné práce; poskytovanie pomoci pri doprave; požičiavanie nosičov na autá; požičiavanie potápačských skafandrov; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom autokarov; prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom chladiarenských boxov; prenájom koní; prenájom leteckých motorov; prenájom miesta na parkovanie; prenájom mrazničiek; prenájom nákladných vagónov; prenájom osobných vagónov; prenájom pojazdných kresiel; prenájom potápačských zvonov; prenájom pretekárskych vozidiel; prenájom skladísk; prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom vzdušných dopravných prostriedkov; preprava a skladovanie odpadu; preprava cenností so strážou; preprava cestujúcich; preprava nábytku; preprava pancierovými vozidlami; preprava ropovodom; prepravné služby; remorkáž; rezervácia (v doprave); rezervácia miesteniek na cestovanie; riečna doprava; riečna preprava; rozvod elektriny; prevoz sanitkou; skladovanie; skladovanie tovaru; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prenájmu lodí; sprostredkovanie prepravy; sťahovanie; taxislužba; turistické prehliadky; úschova lodí a člnov; uvoľňovanie uviaznutých lodí; rozvod vody; zásobovanie vodou; služby vodičov; vodná nákladná doprava; služby poskytované výletnými loďami; vypúšťanie satelitov pre zákazníkov; záchrana lodí, plavidiel; záchranné služby; rezervácia zájazdov; železničná preprava.
43 - Bary (služby); bufety (rýchle občerstvenie); detské jasle; domovy dôchodcov; hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne; kaviarne; motely; penzióny; poskytovanie hotelového ubytovania; poskytovanie ubytovania pre zvieratá; prázdninové tábory (ubytovacie služby); prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom osvetľovacích prístrojov (nie na osvetľovanie divadelnej scény alebo televíznych štúdií); prenájom prednáškových sál; prenájom prechodného ubytovania; prenájom prenosných stavieb; prenájom prístrojov na varenie a pečenie; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom turistických stanov; prevádzkovanie kempingov; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; reštaurácie (jedálne); rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  11.01.01, 11.01.06, 27.05.11, 26.11.02, 27.01.16, 27.05.04, 28.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Przewlocki Pavol, Mgr.; Veternicová 19, 841 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.01.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
 
POZ 60-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.02.2013 319,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 60-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.01.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 14.01.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.01.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.02.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.02.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 12.02.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.02.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.04.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.04.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.04.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 07.05.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.02.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.05.2022 Typ Doručené
POZ 60-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku