Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 599-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230884 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  599-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Dražby; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; komerčné informačné kancelárie; lepenie plagátov; nábor zamestnancov; analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; poradenstvo pri vedení podnikov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod predovšetkým na zabezpečovanie a zhromažďovanie finančných prostriedkov zameraných na podporu humanitárnych cieľov; prieskum verejnej mienky; public relations; reklama predovšetkým na zabezpečovanie a zhromažďovanie finančných prostriedkov zameraných na podporu humanitárnych cieľov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby) predovšetkým na zabezpečovanie a zhromažďovanie finančných prostriedkov zameraných na podporu humanitárnych cieľov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov na zabezpečovanie a zhromažďovanie finančných prostriedkov zameraných na podporu humanitárnych cieľov; sprostredkovateľne práce; televízna reklama na zabezpečovanie a zhromažďovanie finančných prostriedkov zameraných na podporu humanitárnych cieľov; vedenie kartoték v počítači; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie sponzorov.
36 - Finančné informácie; finančné služby, predovšetkým zabezpečovanie a zhromažďovanie finančných prostriedkov zameraných na podporu humanitárnych cieľov, kultúry, vzdelávania, vedy, techniky, umenia, telesnej kultúry, športu a zdravotníctva; finančné poradenstvo; finančné sponzorstvo; garancie, záruky, kaucie; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami zameraná na podporu humanitárnych cieľov; ubytovacie kancelárie (byty); zriaďovanie fondov.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; kluby zdravia (telesné cvičenia); organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávanie); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); telesné cvičenie; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vzdelávanie.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kontrola kvality; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); výskum v oblasti ochrany životného prostredia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.14, 26.01.05, 26.01.24, 26.04.06, 26.04.09, 02.07.23, 02.01.23, 04.05.03, 14.01.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vojčík Leo, JUDr.; Rázusova 28, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 599-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 599-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.04.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 04.04.2011 Typ Doručené
1b Plná moc 04.04.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.04.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 28.04.2011 Typ Interné listy
4 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2011 Typ Doručené
4a Doklad o prevode 26.04.2011 Typ Doručené
5 vyžiadanie poplatku 13.05.2011 Typ Odoslané
6 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2011 Typ Platba
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.05.2011 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie POZ 25.05.2011 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Typ Odoslané
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.08.2020 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.04.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 06.04.2021 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku za obnovu 26.04.2021 Typ Odoslané
13 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 07.05.2021 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.2021 Typ Odoslané
POZ 599-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.05.2011 Vojčík Leo, JUDr. Nie si sám, n. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.05.2011 Vojčík & Partners, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku