Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 596-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236127 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  596-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; marketing; marketingové štúdie; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných plôch; public relations; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; tvorba reklamných filmov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment v oblasti umenia; spracovanie textov; vyhľadávanie sponzorov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; školské služby (vzdelávanie); vyučovanie; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); akadémie (vzdelávanie); školenie; odborné preškoľovanie; semináre (organizovanie a vedenie); organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; informácie o výchove a vzdelávaní; poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie kníh a časopisov online v elektronickej forme; vydávanie kníh; poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); požičovne kníh (knižnice); reportérske služby; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); prenájom videokamier; prekladateľské služby; tlmočnícke služby; tvorba videofilmov; produkcia filmov s výnimkou reklamných; filmové štúdiá; služby nahrávacích štúdií; prenájom zvukových nahrávacích zariadení; fotografovanie; formátovanie textov, nie na reklamné účely; prevádzkovanie kinosál; písanie textov (okrem reklamných); zverejňovanie textov (okrem reklamných). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.23, 26.11.11, 26.11.13, 27.03.15, 27.05.03, 29.01.04, 27.99.01, 27.99.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Füle Ján, PhDr.; Župné nám. 7, 811 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.04.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
 
POZ 596-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 596-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.04.2013 Typ Doručené
Doklad o príznačnosti 05.04.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 05.04.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.04.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 26.04.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o informáciu 09.05.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 27.05.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 28.05.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.08.2022 Typ Doručené
POZ 596-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku