Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 596-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  229907 
(151)  Dátum zápisu  02.06.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.04.2019 
(210)  Číslo prihlášky  596-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.04.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.09.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.07.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 12, 18, 25, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Smerové svetlá ako smerovky; blikavé svetlá; clony proti oslepeniu; diaľkomery; navigačné satelitné prístroje; ochranné helmy; ochranné rukavice; odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám; odrazové sklíčka na oblečenie, na zabránenie dopravným nehodám; okuliare; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; otáčkomery; rýchlomery; tachometre; signalizačné píšťalky; tlakomery na ventily; výstražné trojuholníky.
12 - Bicykle a ich časti okrem pneumatík; bicyklové pumpy; bicyklové stojany; koše ako nosiče batožiny na bicykloch; stojany na bicykle; plášte na pneumatiky.
18 - Cestovné tašky; vaky pre turistov; všetky uvedené tovary v súvislosti s cyklistikou.
25 - Bielizeň pohlcujúca pot; bielizeň zabraňujúca poteniu; bundy; cyklistické oblečenie; kapucne; tielka; tričká; vesty; šatky; šály; šilty na pokrývky hlavy; športová obuv; čelenky; čiapky; všetky uvedené tovary v súvislosti s cyklistikou.
28 - Chrániče na lakte a kolená ako športové potreby; stacionárne bicykle na cvičenie; stojanové bicykle na cvičenie; valce pre stacionárne bicykle na cvičenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KELLYS BICYCLES s.r.o.; Slnečná cesta 374, Veľké Orvište 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.09.2009 9/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 06.07.2011 7/2011 FH3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.06.2012 6/2012 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2012 9/2012 PC3M
5 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 03.09.2012 9/2012 QB3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.06.2013 6/2013 PC3M
7 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 03.06.2013 6/2013 QC3M
8 Poznámky 02.04.2014 4/2014 XX3M
9 Poznámky 02.04.2014 4/2014 XX3M
10 Poznámky 02.04.2014 4/2014 XX3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.10.2015 10/2015 PD3M
12 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.09.2017 9/2017 PD3M
13 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.12.2018 12/2018 PD3M
14 Obnovené ochranné známky 04.06.2019 6/2019 ND3M
15 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 27.01.2021 2/2021 PD3M
16 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 23.02.2022 4/2022 PD3M
17 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 07.12.2022 23/2022 PE3M
18 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 07.12.2022 23/2022 PE3M
19 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
20 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
21 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 21.12.2022 24/2022 PE3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35828375 1 KELLYS BICYCLES s.r.o. nevýlučná 13.07.2012 neplatná
 
POZ 596-2009
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.05.2009 198,50 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.11.2009 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.09.2010 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2012 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.06.2012 26,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 27.06.2012 16,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 01.10.2012 6,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2013 27,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.08.2015 8,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 24.11.2015 3,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.07.2017 8,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.10.2018 10,00 EUR
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 13.03.2019 86,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.12.2020 10,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.11.2021 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.11.2022 80,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.11.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 596-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 17.04.2009 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.04.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.04.2009 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 22.04.2009 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 13.05.2009 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.05.2009 Typ Platba
výsledok rešerše 01.07.2009 Typ Interné listy
Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.07.2009 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 02.07.2009 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 06.11.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 12.11.2009 Typ Platba
Plná moc 24.11.2009 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.12.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 18.02.2010 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.02.2010 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 08.04.2010 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 27.07.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.09.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.10.2010 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 18.10.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 20.04.2011 Typ Doručené
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 26.04.2011 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.04.2011 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.04.2011 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 02.05.2011 Typ Doručené
všeobecný referátnik 11.05.2011 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 18.05.2011 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 27.05.2011 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 07.06.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 21.06.2012 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.06.2012 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2012 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 21.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 21.06.2012 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2012 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2012 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.06.2012 Typ Platba
Doplnenie materiálov 27.06.2012 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2012 Typ Doručené
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 29.06.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.07.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o nahliadnutie do spisu - FAX 25.09.2012 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 26.09.2012 Typ Doručené
Plná moc 26.09.2012 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 26.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.09.2012 Typ Doručené
záznam z nahliadnutia do spisu 26.09.2012 Typ Interné listy
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 03.10.2012 Typ Platba
Žiadosť - FAX 05.10.2012 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 08.10.2012 Typ Doručené
Plná moc 08.10.2012 Typ Doručené
sprievodný list k výpisu z registra OZ 09.10.2012 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 15.10.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o nahliadnutie do spisu - FAX 19.10.2012 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 22.10.2012 Typ Doručené
záznam z nahliadnutia do spisu 22.10.2012 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2013 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.03.2013 Typ Doručené
Plná moc 18.03.2013 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2013 Typ Platba
Urgencia 10.04.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2013 Typ Odoslané
Žiadosť - FAX 07.10.2013 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 14.10.2013 Typ Doručené
Doklad 14.10.2013 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 06.12.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 08.01.2014 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.01.2014 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 03.02.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 20.02.2014 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 25.03.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 01.04.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 13.08.2015 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 13.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 13.08.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 14.08.2015 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 14.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 14.08.2015 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.08.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.09.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 21.09.2015 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2015 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 30.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 20.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 23.11.2015 Typ Doručené
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 26.11.2015 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 01.12.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 17.07.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 17.07.2017 Typ Doručené
Generálna plná moc 17.07.2017 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.07.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 20.07.2017 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 20.07.2017 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 30.08.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 09.10.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.10.2018 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.10.2018 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 17.10.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.10.2018 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 22.10.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 29.10.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 15.03.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 26.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 11.12.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 11.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 11.12.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 16.12.2020 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.12.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 21.12.2020 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 21.12.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 24.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 24.11.2021 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 26.11.2021 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 29.11.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.02.2022 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 02.02.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 12.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 17.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 08.11.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 08.11.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2022 Typ Odoslané
POZ 596-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.10.2010 KELLYS BICYCLES s.r.o. MAMA, spol. s r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.04.2012 KELLYS BICYCLES s.r.o. KELLYS BICYCLES s.r.o.
3 Prevod majiteľa 13.07.2012 Dakima s.r.o. KELLYS BICYCLES s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.07.2012 Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
5 Prevod majiteľa 17.04.2013 KELLYS BICYCLES s.r.o. Dakima s.r.o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 17.04.2013 Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
7 Zápis alebo zmena zástupcu 31.03.2015 Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
8 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2015 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku