Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 595-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233543 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  595-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.01.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Predvádzanie tovaru; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; reklama; reklamné a umelecké agentúry; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; styky s verejnosťou; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; služby v oblasti grafickej úpravy na reklamné účely; prenájom reklamných materiálov; marketingové štúdie; personálne poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; vydávanie reklamných alebo náborových, propagačných a inzertných textov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; aranžovanie výkladov; texty (písanie reklamných textov).
41 - Umelecké módne agentúry; organizovanie a vedenie módnych prehliadok, plesov, predstavení, súťaží, koncertov, konferencií, sympózií, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie súťaží krásy; organizovanie lotérií; predpredaj vstupeniek; služby v oblasti grafickej úpravy, inej ako na reklamné účely; fotografovanie; obrazové spravodajstvo; filmová tvorba a projekcia; výcvik; vyučovanie; školenie; prekladateľské služby; výroba divadelných alebo iných predstavení; zábava, pobavenie; živé predstavenie.
42 - Módne dizajnérstvo; grafické, umelecké a priemyselné dizajnérstvo; výskum v oblasti kozmetiky; výzdoba interiérov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.01.13, 01.01.02, 01.01.10, 27.03.15, 27.05.04, 27.05.15, 27.05.21, 27.99.15, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Czechoslovak Models s.r.o.; Národní 36/40, 110 00 Praha 1; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  e/n/w/c Natlacen Walderdorff Cancola advokáti s.r.o.; Panenská 6, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  11.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2012 8/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.01.2013 1/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 595-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.04.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 595-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
všeobecný referátnik 13.04.2012 Typ Odoslané
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.04.2012 Typ Doručené
Plná moc 20.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 20.04.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.04.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 25.05.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 04.06.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.11.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
POZ 595-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku