Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5946-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  228422 
(151)  Dátum zápisu  16.09.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.12.2019 
(210)  Číslo prihlášky  5946-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.12.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.06.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.11.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 12, 16, 17, 20, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Elektrické termoboxy.
12 - Transportné vozíky.
16 - Obalové materiály z plastických hmôt, plastové prepravné obaly, bublinkové obaly z plastu, fixačné vložky do prepravných obalov z papiera, kartónu, lepenky.
17 - Polotovary z plastických hmôt, plastové výrobky a hmoty pre automobilový priemysel a dopravné prostriedky, plastové výlisky pre rôzne odvetvia priemyslu v rámci tejto triedy; tesniace materiály, tesniace obloženia, tesniace alebo upchávacie materiály z gumy alebo plastov.
20 - Prepravné nekovové palety, nakladacie nekovové palety, nekovové palety na manipuláciu s tovarom, nekovové kontajnery na prepravu tovaru, prepravné nekovové boxy, skladacie nekovové boxy, plastové prepravky.
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti nákupu a predaja tovaru v oblasti výrobkov v uvedených triedach 11, 12, 16, 17 a 20, reklamná činnosť a marketing, maloobchodné a veľkoobchodné služby, ktoré súvisia s termoboxami, s transportnými vozíkmi, s obalovými materiálmi z plastických hmôt, s plastovými prepravnými obalmi, s bublinkovými obalmi z plastu, s fixačnými vložkami do prepravných obalov z papiera, kartónu, lepenky, s polotovarmi z plastických hmôt, s plastovými výrobkami a hmotami pre automobilový priemysel a dopravné prostriedky, s plastovými výliskami pre rôzne odvetvia priemyslu, s tesniacimi materiálmi, s tesniacimi obloženiami, s tesniacimi alebo upchávacími materiálmi z gumy alebo plastov, s prepravnými nekovovými paletami, s nakladacími nekovovými paletami, s nekovovými paletami na manipuláciu s tovarom, s nekovovými kontajnermi na prepravu tovaru, s prepravnými nekovovými boxami, so skladacími nekovovými boxami, s plastovými prepravkami.
42 - Vývoj, tvorba konštrukčnej a technologickej dokumentácie pre výrobky uvedené v triedach 11, 12, 16, 17 a 20, navrhovanie modelov výrobkov z plastov, projektovanie foriem na tvárnenie plastov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PPO CZ 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PPO GROUP CZ, s.r.o.; Brněnská 2938/25, 669 02 Znojmo; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.06.2010 06/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.11.2010 11/2010 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2016 04/2016 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.02.2020 02/2020 ND3M
 
POZ 5946-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5946-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.12.2009 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.12.2009 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 23.12.2009 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.01.2010 Typ Platba
4 výsledok rešerše 04.02.2010 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2010 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 06.04.2010 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.04.2010 Typ Doručené
6b Plná moc 06.04.2010 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 13.04.2010 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.09.2010 Typ Odoslané
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.12.2015 Typ Platba
10 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.12.2015 Typ Platba
11 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.12.2015 Typ Doručené
11a Výpis z obchodného registra 07.12.2015 Typ Doručené
11a Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.12.2015 Typ Doručené
11b Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.12.2015 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.04.2019 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.11.2019 Typ Doručené
15 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 11.11.2019 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2019 Typ Odoslané
POZ 5946-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 09.03.2016 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o. Neuschl Vladimír, JUDr. Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.03.2016 PPO GROUP CZ, s.r.o. Plastové Přepravní Obaly s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku