Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 593-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258480 
(151)  Dátum zápisu  21.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  21.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  593-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  27.04.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Letecké prístroje, stroje a zariadenia; civilné drony.
35 - Reklama; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský výskum.  
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.16, 26.01.04, 27.05.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna, biela  
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KREOFFICE s. r. o.; J. V. Starohorského 969/6, Liptovský Mikuláš 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Samuel Dorociak, advokát; 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 27.04.2022 8/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 593-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.03.2022 96,00 EUR
Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 27.04.2022 50,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 593-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 15.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.03.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.03.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 04.04.2022 Typ Interné listy
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 26.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 26.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 26.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 26.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 10.06.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 15.06.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 25.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.08.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z. z.) 09.09.2022 Typ Odoslané
POZ 593-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku