Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 593-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233470 
(151)  Dátum zápisu  12.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.04.2022 
(210)  Číslo prihlášky  593-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  17, 19, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  17 - Izolačné materiály.
19 - Asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy.
37 - Izolovanie stavieb; izolovanie proti vlhkosti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.19, 27.05.10, 29.01.04, 29.01.08, 25.05.01, 25.01.10 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HYDROIZOL SLOVAKIA s.r.o.; Kamenná 19, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1315317 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  27. 01. 2016 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 07/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.01.2017 01/2017 XA3M
4 Obnovené ochranné známky 26.05.2021 10/2021 ND3M
 
POZ 593-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 593-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2012 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 11.04.2012 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.04.2012 Typ Platba
3 výsledok rešerše 22.05.2012 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2012 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Typ Odoslané
6 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 27.01.2016 Typ Doručené
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.01.2016 Typ Platba
8 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 17.02.2016 Typ Odoslané
9 vyžiadanie poplatku v CHF 18.02.2016 Typ Odoslané
10 List z OMPI 18.02.2016 Typ Doručené
11 Notifikácia z OMPI 27.10.2016 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 02.01.2017 Typ Odoslané
13 dodatok k osvedčeniu OZ 27.03.2017 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.04.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 26.04.2021 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku za obnovu 03.05.2021 Typ Odoslané
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2021 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2021 Typ Odoslané
POZ 593-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku