Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5928-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  214391 
(151)  Dátum zápisu  07.06.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.08.2015 
(210)  Číslo prihlášky  5928-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.08.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.09.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo, nealkoholické nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GRAJCIAR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar STEIGER a.s.; Pivovar Steiger 24, 966 02 Vyhne; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.08.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2006 03/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2006 09/2006 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2009 08/2009 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2014 07/2014 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 01.04.2015 04/2015 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 PC3M
 
POZ 5928-2005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5928-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.08.2005 Typ Doručené
1a Plná moc 03.08.2005 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.08.2005 Typ Platba
3 výsledok rešerše 18.01.2006 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 20.01.2006 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.06.2006 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 10.12.2007 Typ Doručené
6a Licenčná zmluva 10.12.2007 Typ Doručené
7 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2007 Typ Doručené
7a Doklad o prevode 27.12.2007 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Typ Odoslané
9 vyžiadanie poplatku 17.01.2008 Typ Odoslané
10 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 25.02.2008 Typ Odoslané
12 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2009 Typ Doručené
12a Plná moc 27.03.2009 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku 06.05.2009 Typ Odoslané
14 Avízo o platbe 26.05.2009 Typ Doručené
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.05.2009 Typ Platba
16 Avízo o platbe 28.05.2009 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2014 Typ Doručené
18a Plná moc 14.02.2014 Typ Doručené
18b Doklad o podniku/podnikateľovi 14.02.2014 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.02.2014 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku 29.04.2014 Typ Odoslané
21 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.05.2014 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.01.2015 Typ Doručené
24 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.02.2015 Typ Odoslané
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.02.2015 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2015 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis prevodu 27.08.2019 Typ Doručené
27a Doklad o prevode 27.08.2019 Typ Doručené
27b Plná moc 27.08.2019 Typ Doručené
28 vyžiadanie poplatku 24.09.2019 Typ Odoslané
29 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2019 Typ Platba
30 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.10.2019 Typ Odoslané
31 Odpoveď na správu úradu 22.10.2019 Typ Doručené
31a Doklad o prevode 22.10.2019 Typ Doručené
32 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
POZ 5928-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 22.06.2009 STEIN beverages a.s. Pivovar Stein, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.06.2009 Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.06.2014 STEIN FV a.s. STEIN beverages a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 05.06.2014 Belička Ivan, Ing.
5 Prevod majiteľa 08.11.2019 Pivovar STEIGER a.s. STEIN FV a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku