Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 59229
(111)  Číslo ochrannej známky  176654 
(151)  Dátum zápisu  06.03.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.11.2010 
(210)  Číslo prihlášky  59229 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.11.1990 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.06.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (16,35,41) Tlač, časopisy, periodiká, inzertná a reklamná činnosť, poskytovanie pomoci pri výkone hospodárskej činnosti, hlavne informačné a poradenské služby, edičné a publikačné služby.
16 - Neuvedené
35 - Neuvedené
41 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  fialová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.11.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.06.1996 06/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 09.04.2001 04/2001 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2003 04/2003 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.04.2003 04/2003 PC3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 01.07.2003 07/2003 PD3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.11.2003 11/2003 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 04.11.2003 11/2003 PE3M
8 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.01.2004 01/2004 QB3M
9 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 03.11.2005 11/2005 QC3M
10 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 03.11.2005 11/2005 QB3M
11 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.04.2007 04/2007 PC3M
12 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 03.05.2007 05/2007 QC3M
13 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.10.2008 10/2008 TC3M
14 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2009 11/2009 PC3M
15 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 08.03.2010 03/2010 QB3M
16 Obnovené ochranné známky 07.09.2010 09/2010 ND3M
17 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.09.2015 09/2015 PD3M
18 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2016 01/2016 PC3M
19 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 01.03.2016 03/2016 QC3M
20 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 01.03.2016 03/2016 PE3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 24668640 1 TV-PRESS s. r. o. výlučná 10.11.2003 neplatná
  • 24668641 2 TREND Holding, spol. s r. o. výlučná 28.09.2005 neplatná
  • 24668642 3 TREND Holding, spol. s r.o. nevýlučná 14.01.2010 neplatná
 
POZ 59229
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
21 F0003 Popl. za obnovu 14.01.2000 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 59229
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.11.1994 Typ Odoslané
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.12.1994 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.02.1995 Typ Doručené
5 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.03.1995 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.10.1995 Typ Odoslané
7 Vyjadrenie označenia 10.11.1995 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 18.01.1996 Typ Interné listy
9 Osvedčenie Typ Doručené
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.10.1996 Typ Doručené
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.01.1997 Typ Platba
12 Doklad 05.12.1996 Typ Doručené
13 p.na dodatok 11.02.1997 Typ Interné listy
14 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.1997 Typ Odoslané
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 01.07.1999 Typ Doručené
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
17 Urgencia 27.07.1999 Typ Doručené
18 pokyn na zápis prevodu 12.08.1999 Typ Interné listy
19 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.1999 Typ Odoslané
20 Žiadosť o obnovu 29.11.1999 Typ Doručené
22 pokyn na obnovu OZ 25.01.2001 Typ Interné listy
23 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2001 Typ Odoslané
24 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 19.10.2001 Typ Doručené
25 všeobecný referátnik 06.11.2001 Typ Odoslané
26 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.03.2002 Typ Doručené
26a Doklad o prevode 25.03.2002 Typ Doručené
27 vyžiadanie poplatku 11.09.2002 Typ Odoslané
28 výsledok prieskumu žiadosti o prevod 11.09.2002 Typ Odoslané
29 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2002 Typ Platba
30a Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.10.2002 Typ Doručené
30b Doklad o prevode 07.10.2002 Typ Doručené
31 vyžiadanie poplatku 06.12.2002 Typ Odoslané
32 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2002 Typ Platba
33 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 28.01.2003 Typ Interné listy
34 pokyn na zápis prevodu 28.01.2003 Typ Interné listy
35 dodatok k osvedčeniu OZ 19.02.2003 Typ Odoslané
36 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 26.02.2003 Typ Doručené
37 vyžiadanie poplatku 06.03.2003 Typ Odoslané
38 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 28.02.2003 Typ Doručené
39 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 14.03.2003 Typ Platba
40 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 13.03.2003 Typ Doručené
41 sprievodný list k výpisu z registra OZ 20.03.2003 Typ Odoslané
42 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 29.04.2003 Typ Platba
43 Oznámenie k poplatkom 28.04.2003 Typ Doručené
44 Urgencia 28.04.2003 Typ Doručené
44a Plná moc 28.04.2003 Typ Doručené
44b Zmluva 28.04.2003 Typ Doručené
45 dodatok k osvedčeniu OZ 30.04.2003 Typ Odoslané
46 Žiadosť o informáciu 19.05.2003 Typ Doručené
47 všeobecný referátnik 23.05.2003 Typ Odoslané
48 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 07.08.2003 Typ Doručené
49 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2003 Typ Doručené
49a Doklad o prevode 11.08.2003 Typ Doručené
50 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.08.2003 Typ Platba
51 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 18.08.2003 Typ Doručené
52 Oznámenie 18.08.2003 Typ Doručené
53 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 25.08.2003 Typ Platba
54 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 25.08.2003 Typ Doručené
55 dodatok k osvedčeniu OZ 03.09.2003 Typ Odoslané
56 dodatok k osvedčeniu OZ 03.09.2003 Typ Odoslané
57 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 29.10.2003 Typ Doručené
57a Licenčná zmluva 29.10.2003 Typ Doručené
58 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 31.10.2003 Typ Platba
59 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2003 Typ Odoslané
60 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 11.02.2004 Typ Doručené
61 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 11.02.2004 Typ Doručené
62 všeobecný referátnik 17.02.2004 Typ Odoslané
63 Žiadosť o informáciu 08.03.2004 Typ Doručené
64 všeobecný referátnik 24.03.2004 Typ Odoslané
65 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 21.09.2005 Typ Doručené
65a Doklad 21.09.2005 Typ Doručené
66 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 21.09.2005 Typ Doručené
66a Licenčná zmluva 21.09.2005 Typ Doručené
66b Doklad o podniku/podnikateľovi 21.09.2005 Typ Doručené
67 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.09.2005 Typ Platba
68 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 26.09.2005 Typ Platba
69 dodatok k osvedčeniu OZ 03.10.2005 Typ Odoslané
70 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2006 Typ Doručené
70a Doklad o prevode 27.12.2006 Typ Doručené
71 vyžiadanie poplatku 29.01.2007 Typ Odoslané
72 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2007 Typ Platba
73 všeobecný referátnik 26.02.2007 Typ Odoslané
74 dodatok k osvedčeniu OZ 01.03.2007 Typ Odoslané
75 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 05.03.2007 Typ Platba
76 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 02.03.2007 Typ Doručené
77 dodatok k osvedčeniu OZ 05.04.2007 Typ Odoslané
78 rozhodnutie o vrátení preplatku 19.04.2007 Typ Odoslané
79 vnútrospisový list 27.04.2007 Typ Interné listy
80 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 16.01.2008 Typ Doručené
80a Plná moc 16.01.2008 Typ Doručené
81 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2008 Typ Odoslané
82 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.07.2008 Typ Doručené
83 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2008 Typ Platba
84 dodatok k osvedčeniu OZ 11.09.2008 Typ Odoslané
85 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.08.2009 Typ Doručené
85a Doklad o prevode 03.08.2009 Typ Doručené
85b Plná moc 03.08.2009 Typ Doručené
86 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.08.2009 Typ Platba
87 dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2009 Typ Odoslané
88 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 25.11.2009 Typ Doručené
88a Licenčná zmluva 25.11.2009 Typ Doručené
89 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.12.2009 Typ Platba
90 dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2010 Typ Odoslané
91 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.06.2010 Typ Doručené
92 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.07.2010 Typ Platba
93 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2010 Typ Odoslané
94 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 23.07.2015 Typ Doručené
94a Doklad o zriadení záložného práva 23.07.2015 Typ Doručené
94b Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
94c Doplnenie materiálov 23.07.2015 Typ Doručené
95 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 30.07.2015 Typ Platba
96 Doplnenie materiálov 04.08.2015 Typ Doručené
97 všeobecný referátnik 06.08.2015 Typ Odoslané
98 dodatok k osvedčeniu OZ 17.08.2015 Typ Odoslané
99 Výpoveď plnej moci 10.09.2015 Typ Doručené
100 všeobecný referátnik 27.10.2015 Typ Odoslané
101 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.11.2015 Typ Platba
102 Žiadosť o zápis prechodu 30.11.2015 Typ Doručené
102a Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.11.2015 Typ Doručené
102b Plná moc 30.11.2015 Typ Doručené
102c Doklad o prechode 30.11.2015 Typ Doručené
103 dodatok k osvedčeniu OZ 14.12.2015 Typ Odoslané
104 Žiadosť o zápis prechodu 08.12.2015 Typ Doručené
104a Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
104b Výpis z obchodného registra 08.12.2015 Typ Doručené
105 všeobecný referátnik 17.12.2015 Typ Odoslané
106 Žiadosť o zápis ukončenia licenčnej zmluvy do registra 18.12.2015 Typ Doručené
107 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 14.12.2015 Typ Doručené
108 Doklad preukazujúci zánik záložného práva 18.12.2015 Typ Doručené
109 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 31.12.2015 Typ Platba
110 Žiadosť inde neuvedená 11.01.2016 Typ Doručené
111 vyžiadanie poplatku 20.01.2016 Typ Odoslané
112 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 20.01.2016 Typ Odoslané
113 všeobecný referátnik 20.01.2016 Typ Odoslané
114 Odpoveď na správu úradu 25.01.2016 Typ Doručené
115 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 03.02.2016 Typ Platba
116 Odpoveď na správu úradu 26.01.2016 Typ Doručené
117 dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Typ Odoslané
118 Výpoveď plnej moci 26.09.2016 Typ Doručené
119 všeobecný referátnik 12.10.2016 Typ Odoslané
120 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 05.02.2019 Typ Doručené
120a Sprievodný list 05.02.2019 Typ Doručené
120b Plná moc 05.02.2019 Typ Doručené
120c Príloha inde neuvedená 05.02.2019 Typ Doručené
121 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 06.02.2019 Typ Doručené
121a Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
121b Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
121c Príloha inde neuvedená 06.02.2019 Typ Doručené
122 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.02.2019 Typ Platba
123 všeobecný referátnik 25.02.2019 Typ Odoslané
124 Žiadosť o vrátenie poplatku 07.05.2019 Typ Doručené
124a Sprievodný list 07.05.2019 Typ Doručené
124b Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
124c Príloha inde neuvedená 07.05.2019 Typ Doručené
125 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 06.06.2019 Typ Odoslané
126 vnútrospisový list 20.06.2019 Typ Interné listy
127 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.03.2020 Typ Doručené
128 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Typ Doručené
POZ 59229
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Profit, a.s. Praha
RINGIER ČR, a. s.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.01.2003 Horizont Slovakia, a. s. Horizont Slovakia o. c. p., a. s.
2 Prevod majiteľa 29.01.2003 A - HA - public, spol. s r. o. Horizont Slovakia, a. s.
3 Prevod majiteľa 20.08.2003 V. K. Konzulex, s. r. o. A - HA - public, spol. s r. o.
4 Prevod majiteľa 23.02.2007 TREND Holding, spol. s r. o. V. K. Konzulex, s. r. o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 25.01.2008 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.08.2008 TREND Holding, spol. s r. o. TREND Holding, spol. s r. o.
7 Prevod majiteľa 21.09.2009 TREND Representative, s.r.o. TREND Holding, spol. s r. o.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 21.09.2009 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2015 Litváková a spol. patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
10 Prevod majiteľa 04.12.2015 News and Media Holding a.s. TREND Representative, s.r.o.
11 Zápis alebo zmena zástupcu 04.12.2015 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
12 Zápis alebo zmena zástupcu 11.10.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku