Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 591-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235455 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  591-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; prenos signálu pomocou satelitu; spravodajské agentúry; vysielanie káblovej televízie; tlačové kancelárie.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); fotografická reportáž; nahrávanie videopások; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); výroba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie športových súťaží; tvorba videofilmov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a plánovanie večierkov; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; zábava, pobavenie; prenájom zvukových nahrávacích zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PREDANÉ! 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAC TV s.r.o.; Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 37; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ADAUS, s. r. o.; Miletičova 5B, Bratislava-Ružinov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  05.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 6/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 591-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2012 198,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 591-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 05.04.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 13.04.2012 Typ Odoslané
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.04.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.04.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.05.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.05.2012 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.05.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.07.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 31.07.2012 Typ Doručené
výsledok rešerše 08.08.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 28.09.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.12.2012 Typ Doručené
Plná moc 04.12.2012 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 08.01.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 20.02.2013 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 26.03.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Typ Doručené
POZ 591-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku