Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5895-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232491 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5895-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 18, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Ihlice do kravát; spony do kravát; gombíky manžetové; hodinárske výrobky.
18 - Koža; imitácia kože; výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried; koža zo zvierat; kufre a batožiny; aktovky; diplomatky; kabelky; dámske listové kabelky; peňaženky; dáždniky; obaly na odevy (cestovné).
25 - Odevy; obuv; klobučnícky tovar; košele; kabátiky krátke; kabáty; obleky; saká; svetre; vesty; kravaty; motýliky; opasky; traky; ponožky; spodná bielizeň; pásky k nohaviciam; šály; čapice.
35 - Reklama (propagácia); reklama on-line v počítačovej sieti; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlače, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie, zverejňovanie, oznámenie, vyhlásenie, písanie reklamných textov; prenájom reklamnej plochy; prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov; vonkajšia reklama; výstavy na reklamné a obchodné účely; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; kopírovanie alebo rozmnožovanie (reprodukcia) dokumentov, dokladov apod.; marketing; inzercia; on-line inzercia; vyhľadávanie dát a informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné transakcie - plány; dodávateľské služby pre tretie osoby (nákup výrobkov a služieb pre iné podniky); usporiadanie veľtrhov na obchodné a reklamné účely; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na účely maloobchodu; styky s verejnosťou; uskutočňovanie obchodných operácií; poskytovanie obchodných informácií a obchodných služieb pomocou internetu; sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb na obchodné účely týkajúca sa uvedených výrobkov; sprostredkovanie obchodných kontaktov v oblasti uvedených výrobkov; sprostredkovanie internetového obchodu v oblasti uvedených výrobkov; komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb v oblasti uvedených výrobkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BANDI 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BANDI VAMOS a.s.; Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2013 09/2013 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.04.2016 04/2016 PC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 14.04.2021 07/2021 TC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 14.04.2021 07/2021 PD3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 09.06.2021 11/2021 PE3M
8 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 5895-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5895-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.12.2011 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.12.2011 Typ Doručené
2 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 09.01.2012 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.01.2012 Typ Doručené
2b Plná moc 09.01.2012 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.01.2012 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.01.2012 Typ Platba
5 výsledok rešerše 19.01.2012 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.01.2012 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.07.2012 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2013 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 18.06.2013 Typ Odoslané
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.06.2013 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2013 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis prevodu 01.12.2015 Typ Doručené
12a Plná moc 01.12.2015 Typ Doručené
12b Doklad o prevode 01.12.2015 Typ Doručené
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.12.2015 Typ Platba
14 vyžiadanie poplatku 28.12.2015 Typ Odoslané
15 dodatok k osvedčeniu OZ 04.03.2016 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 02.03.2021 Typ Doručené
16a Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
16b Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.03.2021 Typ Doručené
17a Výpis z obchodného registra 02.03.2021 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 04.03.2021 Typ Odoslané
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 10.03.2021 Typ Platba
20 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 10.03.2021 Typ Doručené
20a Výpis z obchodného registra 10.03.2021 Typ Doručené
20b Doklad o zriadení záložného práva 10.03.2021 Typ Doručené
21 Žiadosť inde neuvedená 10.03.2021 Typ Doručené
21a Výpis z obchodného registra 10.03.2021 Typ Doručené
21b Doklad o zriadení záložného práva 10.03.2021 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2021 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.04.2021 Typ Doručené
24 Žiadosť inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
24a Príloha inde neuvedená 29.04.2021 Typ Doručené
24b Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
25 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 29.04.2021 Typ Doručené
26 Žiadosť inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
26a Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
27 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 03.05.2021 Typ Doručené
27a Doklad preukazujúci zánik záložného práva 03.05.2021 Typ Doručené
28 vyžiadanie poplatku 06.05.2021 Typ Odoslané
29 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.05.2021 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 25.05.2021 Typ Odoslané
31 Žiadosť inde neuvedená 31.05.2021 Typ Doručené
31a Príloha inde neuvedená 31.05.2021 Typ Doručené
32 všeobecný referátnik 18.06.2021 Typ Odoslané
33 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.09.2021 Typ Doručené
34 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.09.2021 Typ Platba
35 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Typ Odoslané
POZ 5895-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.07.2013 Vámoš Andrej Vámoš Andrej
2 Prevod majiteľa 15.02.2016 BANDI VAMOS s.r.o. Vámoš Andrej
3 Zápis alebo zmena zástupcu 15.02.2016 HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing. HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.03.2021 BANDI VAMOS a.s. BANDI VAMOS s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku