Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 589-2001
(111)  Trademark Number  199818 
(151)  Registration Date  14.08.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  26.02.2021 
(210)  Application Number  589-2001 
(220)  Application Date  26.02.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  09.05.2002 
(450)  Publication of Registration Date  06.11.2002 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 39, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklama; reklamná agentúra; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov; vydávanie a uverejňovanie reklamných a náborových textov; reprografia dokumentov; rozhlasová a televízna reklama; sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov.
39 - Osobná doprava; autobusová doprava; automobilová doprava; informácie o doprave; rezervácia v doprave; rezervácia dopravy; rezervácia miesteniek; služby v doprave a preprave; vzdušná doprava; sprostredkovanie automobilovej, autobusovej, leteckej a námornej dopravy; informácie o preprave; prepravné služby; sprevádzanie turistov; preprava turistov; organizovanie výletov; rezervácia zájazdov; sprostredkovanie a poskytovanie cestovných služieb; sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov; služby poskytované výletnými loďami; poskytovanie pomoci pri doprave; turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; služby cestovnej kancelárie obsiahnuté v triede 39.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy; požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; požičiavanie magnetofónových pások; požičiavanie videopások; vydávanie a zverejňovanie kníh, novín, časopisov, tlačív, brožúr; vydávanie a zverejňovanie textov okrem reklamných a náborových; výroba videofilmov; publikovanie periodickej a neperiodickej tlače.
42 - Rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; sprevádzanie; ubytovacie kancelárie; sprostredkovanie hotelierskych služieb; sprostredkovanie reštauračných služieb; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných zariadeniach; tlač; tlačenie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.10, 26.01.22, 26.01.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Cestovní kancelář FISCHER, a.s.; Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4; CZ 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  26.02.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 05/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
3 Zmeny v zozname tovarov a služieb 06.06.2011 06/2011 XD3M
4 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.06.2011 06/2011 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.09.2011 09/2011 PC3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 27.01.2021 02/2021 TC3M
8 Obnovené ochranné známky 23.06.2021 12/2021 ND3M
 
POZ 589-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 589-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.02.2001 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 26.02.2001 Type Delivered
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.02.2001 Type Delivered
1c Plná moc 26.02.2001 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 20.03.2001 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.03.2001 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.01.2002 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 11.02.2002 Type Delivered
6 výsledok rešerše 14.02.2002 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 19.02.2002 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.08.2002 Type Sent document
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.02.2011 Type Delivered
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.02.2011 Type Delivered
10a Doklad o podniku/podnikateľovi 24.02.2011 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 11.03.2011 Type Sent document
12 vyžiadanie poplatku 11.03.2011 Type Sent document
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.03.2011 Type Payment
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.03.2011 Type Payment
15 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2011 Type Sent document
16 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.05.2011 Type Delivered
16a Plná moc 18.05.2011 Type Delivered
16b Doklad 18.05.2011 Type Delivered
17 vyžiadanie poplatku 23.06.2011 Type Sent document
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2011 Type Payment
19 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Type Sent document
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.07.2020 Type Delivered
21 Výpoveď plnej moci 16.10.2020 Type Delivered
22 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.10.2020 Type Delivered
23 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.10.2020 Type Delivered
23a Výpis z obchodného registra 16.10.2020 Type Delivered
24 vyžiadanie poplatku za obnovu 05.11.2020 Type Sent document
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.12.2020 Type Payment
26 všeobecný referátnik 14.12.2020 Type Sent document
27 dodatok k osvedčeniu OZ 17.12.2020 Type Sent document
28 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 28.12.2020 Type Sent document
29 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.01.2021 Type Delivered
29a Sprievodný list 26.01.2021 Type Delivered
30 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.02.2021 Type Sent document
31 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 15.02.2021 Type Payment
32 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 19.02.2021 Type Sent document
33 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.03.2021 Type Delivered
34 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 04.05.2021 Type Sent document
35 Žiadosť o pokračovanie v konaní 27.05.2021 Type Delivered
35a Plná moc 27.05.2021 Type Delivered
36 vyžiadanie poplatku 28.05.2021 Type Sent document
37 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 02.06.2021 Type Payment
38 rozhodnutie o pokračovaní v konaní - vyhovenie 08.06.2021 Type Sent document
39 dodatok k osvedčeniu OZ 11.06.2021 Type Sent document
40 oznámenie o obnove OZ iným subjektom 11.06.2021 Type Sent document
41 opätovne odoslaný list 23.06.2021 Type Sent document
POZ 589-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.04.2011 FISCHER Slovakia, s. r. o. FISCHER Slovakia, s. r. o.
2 Prevod majiteľa 19.07.2011 Cestovní kancelář FISCHER, a.s. FISCHER Slovakia, s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 19.07.2011 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
4 Zápis alebo zmena zástupcu 14.12.2020 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.12.2020 Cestovní kancelář FISCHER, a.s. Cestovní kancelář FISCHER, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku