Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5889-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235195 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5889-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.12.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Obuv, časti a doplnky obuvi.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s obuvou, časťami a doplnkami obuvi, kabelkami, taškami, aktovkami, batohmi, peňaženkami, prípravkami na ošetrovanie obuvi; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s obuvou, časťami a doplnkami obuvi, kabelkami, taškami, aktovkami, batohmi, peňaženkami, prípravkami na ošetrovanie obuvi, prostredníctvom internetu; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných priestorov, reklamnej plochy a reklamného času; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a oznamov zákazníkom; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; organizovanie zábavných, kultúrnych a spoločenských podujatí na reklamné a obchodné účely; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede.
39 - Distribúcia tovaru vrátane distribúcie na dobierku; doručovanie tovaru; skladovanie a doprava tovaru; balenie tovaru; sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Topankovo 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  United Fashion Group s. r. o.; Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 4/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 9/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.05.2016 5/2016 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 5889-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.02.2013 166,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.03.2016 3,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 17.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5889-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.01.2013 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.01.2013 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.02.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 07.02.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 07.02.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.07.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 13.01.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 14.01.2016 Typ Doručené
Plná moc 14.01.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.01.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 08.03.2016 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.03.2016 Typ Platba
všeobecný referátnik 14.04.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 06.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Typ Odoslané
POZ 5889-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 13.04.2016 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.04.2016 United Fashion Group s. r. o. United Fashion Group s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 13.04.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku