Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5885-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  236409 
(151)  Dátum zápisu  17.01.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5885-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.12.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahrané nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, noviny, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, záložky; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do triedy 16, najmä brožúry, letáky, obtlačky; obalový materiál z papiera a plastických hmôt patriaci do tejto triedy; štočky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; písacie potreby.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete, najmä internetu; komerčné informačné služby; komerčné informačné kancelárie; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; usporadúvanie predvádzacích akcií tovarov a služieb; usporadúvanie reklamných a obchodných výstav; zasielanie tovarov (na reklamné účely); vydávanie reklamných tlačovín; podnikateľské poradenstvo; prieskum trhu; spracovanie textov; zhromažďovanie údajov do počítačových databáz; sekretárske služby; pomoc pri riadení obchodu; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu, propagácie, reklamy a podnikania; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 39, 40, 41, 42 a 45.
38 - Šírenie správ, informácií, elektronických časopisov a novín, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej, telekomunikačnej alebo počítačovej siete, najmä internetu; tlačové agentúry; poskytovanie interaktívneho, elektronického zvukového a obrazového spojenia; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných, odborných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície.
40 - Polygrafické služby všetkých druhov, najmä tlačiarenské.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov; redakčná činnosť; najmä vydávanie časopisov a iných periodických publikácií; vydavateľská a nakladateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; on-line vydávanie tlačovín v elektronickej podobe (okrem reklamných); organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, seminárov, sympózií, kongresov, diskusných klubov, spoločenských akcií a súťaží; prednášková a školiaca činnosť v oblasti ekonomiky a politiky; usporadúvanie kultúrnych výstav; organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania; reportérske služby; fotografovanie; fotografická reportáž; zverejňovanie textov s výnimkou reklamných; grafická tvorba; elektronická edičná činnosť (DTP); poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
42 - Grafický dizajn; grafika; poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
45 - Spravovanie autorských práv; poradenstvo v oblasti autorských práv. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.10, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAFRA Slovakia, a.s.; Nobelova 34, 836 05 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2014 3/2014 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.05.2017 5/2017 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.04.2020 4/2020 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 13.07.2022 13/2022 ND3M
 
POZ 5885-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.12.2012 268,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2016 14,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.02.2020 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 09.06.2022 126,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5885-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.12.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 13.12.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.12.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.01.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 28.02.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 04.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.05.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 08.07.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 11.07.2013 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 22.07.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 15.08.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 13.09.2016 Typ Doručené
Plná moc 13.09.2016 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 13.09.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 13.09.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 06.10.2016 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.11.2016 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.11.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.11.2016 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 30.11.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2017 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 16.06.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.06.2017 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 16.06.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.06.2017 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.07.2017 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 08.08.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 24.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 24.01.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 24.01.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 29.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 29.01.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 29.01.2020 Typ Doručené
Plná moc 29.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 29.01.2020 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.02.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 01.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.06.2022 Typ Odoslané
POZ 5885-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.03.2017 MAFRA Slovakia, a.s. ECOPRESS a. s.
2 Prevod majiteľa 24.02.2020 MAFRA Slovakia, a.s. Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
MAFRA Slovakia, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.07.2017 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
4 Zápis alebo zmena zástupcu 24.02.2020 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku