Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5883-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  214680 
(151)  Dátum zápisu  14.07.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.07.2015 
(210)  Číslo prihlášky  5883-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.07.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.04.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.09.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklamná a propagačná činnosť, prieskum trhu, činnosť reklamných agentúr, činnosť komerčnej informačnej kancelárie, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamného času, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov.
39 - Služby spojené s cestovaním obsiahnuté v triede 39, služby cestovnej kancelárie týkajúce sa zabezpečovania dopravy osôb, služby v doprave a preprave, rezervácie a predaj leteniek, rezervácie a predaj leteniek on-line, zaisťovanie leteniek, prenájom vozidiel, dopravné informácie ohľadom ciest, taríf, cestovných poriadkov, autobusová doprava, automobilová preprava, rezervácia v doprave, doručovacie služby, kuriérske služby, kuriérske služby, organizovanie ciest, exkurzií, okružných výletov, osobná doprava, rezervácia miesteniek na cestovanie, sprostredkovanie predaja leteniek, sprostredkovateľské služby v doprave a preprave, sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb, sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb prostredníctvom internetu a mobilnej telekomunikačnej siete.
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania, penzióny, motelové služby, jedálne, kaviarne, prevádzkovanie barov a bufetov a rýchleho občerstvenia, poradenstvo v oblasti hotelierskych služieb, prechodného ubytovania a stravovania, rezervácia a predpredaj ubytovacích miest, reštauračná a hotelová činnosť, služby cestovnej kancelárie obsiahnuté v triede 43. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  pelikan 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  pelicantravel.com s.r.o.; Pribinova 17954/10, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  933316 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  20. 03. 2007 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BG; BX; CZ; EE; ES; FR; GB; GE; GR; HU; CH; IE; IT; LT; LV; PL; RO; RS; RU; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.07.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.04.2006 4/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2006 9/2006 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.11.2007 11/2007 XA3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.01.2015 1/2015 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.05.2015 5/2015 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
 
POZ 5883-2005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.08.2005 3 500,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 05.04.2007 2 500,00 SKK
41 Poplatok - kaucia 20.06.2008 2 500,00 SKK 03.07.2014 0,00 EUR
23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 20.06.2008 1 500,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.06.2013 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.09.2013 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.02.2014 20,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2014 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2014 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2014 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.03.2015 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5883-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.07.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.07.2005 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.08.2005 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.09.2005 Typ Platba
výsledok rešerše 31.01.2006 Typ Interné listy
Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.02.2006 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.02.2006 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 01.02.2006 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.07.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 20.03.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (FR) 29.03.2007 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 05.04.2007 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 11.04.2007 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 04.05.2007 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 04.05.2007 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 04.05.2007 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 20.09.2007 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 21.09.2007 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 05.10.2007 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 06.12.2007 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 19.03.2008 Typ Doručené
Podanie návrhu na výmaz 20.06.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odmietnutie MOZ 23.06.2008 Typ Doručené
23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 25.06.2008 Typ Platba
41 Poplatok - kaucia 25.06.2008 Typ Platba
Plná moc 01.07.2008 Typ Doručené
vyžiadanie doplnenia návrhu na výmaz 03.07.2008 Typ Odoslané
zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 09.07.2008 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 04.08.2008 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 04.08.2008 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 04.08.2008 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 04.08.2008 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 08.09.2008 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 25.09.2008 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 21.10.2008 Typ Doručené
Doklad 21.10.2008 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 27.10.2008 Typ Doručené
všeobecný referátnik 31.12.2008 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 08.04.2009 Typ Doručené
Žiadosť o pokračovanie v konaní 18.11.2009 Typ Doručené
Rozhodnutie 18.11.2009 Typ Doručené
všeobecný referátnik 03.02.2010 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 23.01.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.03.2013 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 27.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 27.05.2013 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.06.2013 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.06.2013 Typ Platba
Žiadosť - FAX 26.07.2013 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 30.07.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
všeobecný referátnik 07.08.2013 Typ Odoslané
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.09.2013 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.09.2013 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.01.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.02.2014 Typ Platba
všeobecný referátnik 10.02.2014 Typ Odoslané
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.03.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 14.05.2014 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania o zrušení/neplatnosti (späťvzatie) 28.05.2014 Typ Odoslané
vnútrospisový list 02.07.2014 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 25.09.2014 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2014 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2014 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.12.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.01.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Notifikácia z OMPI 29.01.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 27.02.2015 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.03.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2015 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 19.01.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.01.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 08.02.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 06.04.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
POZ 5883-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.11.2014 pelicantravel.com s.r.o. pelikan.sk s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.11.2014 pelicantravel.com s.r.o. pelicantravel.com s.r.o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.11.2014 pelicantravel.com s.r.o. pelicantravel.com s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2016 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.10.2022 pelicantravel.com s.r.o. pelicantravel.com s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku