Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 5883-2005
(111)  Trademark Number  214680 
(151)  Registration Date  14.07.2006 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  22.07.2015 
(210)  Application Number  5883-2005 
(220)  Application Date  22.07.2005 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.04.2006 
(450)  Publication of Registration Date  07.09.2006 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 39, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Reklamná a propagačná činnosť, prieskum trhu, činnosť reklamných agentúr, činnosť komerčnej informačnej kancelárie, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamného času, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov.
39 - Služby spojené s cestovaním obsiahnuté v triede 39, služby cestovnej kancelárie týkajúce sa zabezpečovania dopravy osôb, služby v doprave a preprave, rezervácie a predaj leteniek, rezervácie a predaj leteniek on-line, zaisťovanie leteniek, prenájom vozidiel, dopravné informácie ohľadom ciest, taríf, cestovných poriadkov, autobusová doprava, automobilová preprava, rezervácia v doprave, doručovacie služby, kuriérske služby, kuriérske služby, organizovanie ciest, exkurzií, okružných výletov, osobná doprava, rezervácia miesteniek na cestovanie, sprostredkovanie predaja leteniek, sprostredkovateľské služby v doprave a preprave, sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb, sprostredkovanie predaja leteckých prepravných služieb prostredníctvom internetu a mobilnej telekomunikačnej siete.
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania, penzióny, motelové služby, jedálne, kaviarne, prevádzkovanie barov a bufetov a rýchleho občerstvenia, poradenstvo v oblasti hotelierskych služieb, prechodného ubytovania a stravovania, rezervácia a predpredaj ubytovacích miest, reštauračná a hotelová činnosť, služby cestovnej kancelárie obsiahnuté v triede 43. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  pelikan 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  pelicantravel.com s.r.o.; Pribinova 17954/10, Bratislava-Staré Mesto 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  International Registration Number  933316 
(800)  International Registration Date  20. 03. 2007 
(800)  Country of International Trademark Registration  AT; BG; BX; CZ; EE; ES; FR; GB; GE; GR; HU; CH; IE; IT; LT; LV; PL; RO; RS; RU; UA 
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  22.07.2025 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.04.2006 4/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2006 9/2006 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.11.2007 11/2007 XA3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.01.2015 1/2015 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.05.2015 5/2015 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
 
POZ 5883-2005
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.08.2005 3 500,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 05.04.2007 2 500,00 SKK
41 Poplatok - kaucia 20.06.2008 2 500,00 SKK 03.07.2014 0,00 EUR
23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 20.06.2008 1 500,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.06.2013 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.09.2013 20,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.02.2014 20,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2014 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2014 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2014 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.03.2015 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 5883-2005
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.07.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 22.07.2005 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.08.2005 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.09.2005 Type Payment
výsledok rešerše 31.01.2006 Type Internal Letter
Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.02.2006 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.02.2006 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 01.02.2006 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.07.2006 Type Sent document
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 20.03.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Zoznam tovarov a služieb (FR) 29.03.2007 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 05.04.2007 Type Sent document
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 11.04.2007 Type Payment
sprievodný list do OMPI 04.05.2007 Type Sent document
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 04.05.2007 Type Sent document
vyžiadanie poplatku v CHF 04.05.2007 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 20.09.2007 Type Delivered
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 21.09.2007 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 05.10.2007 Type Sent document
Odmietnutie MOZ 06.12.2007 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 19.03.2008 Type Delivered
Podanie návrhu na výmaz 20.06.2008 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Odmietnutie MOZ 23.06.2008 Type Delivered
23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 25.06.2008 Type Payment
41 Poplatok - kaucia 25.06.2008 Type Payment
Plná moc 01.07.2008 Type Delivered
vyžiadanie doplnenia návrhu na výmaz 03.07.2008 Type Sent document
zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 09.07.2008 Type Sent document
Odmietnutie MOZ 04.08.2008 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 04.08.2008 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 04.08.2008 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 04.08.2008 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 08.09.2008 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 25.09.2008 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 21.10.2008 Type Delivered
Doklad 21.10.2008 Type Delivered
Odmietnutie MOZ 27.10.2008 Type Delivered
všeobecný referátnik 31.12.2008 Type Sent document
Odmietnutie MOZ 08.04.2009 Type Delivered
Žiadosť o pokračovanie v konaní 18.11.2009 Type Delivered
Rozhodnutie 18.11.2009 Type Delivered
všeobecný referátnik 03.02.2010 Type Sent document
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 23.01.2013 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.03.2013 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 27.05.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 27.05.2013 Type Delivered
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.06.2013 Type Sent document
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.06.2013 Type Payment
Žiadosť - FAX 26.07.2013 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 30.07.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
všeobecný referátnik 07.08.2013 Type Sent document
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.09.2013 Type Sent document
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.09.2013 Type Payment
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.01.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.02.2014 Type Payment
všeobecný referátnik 10.02.2014 Type Sent document
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.03.2014 Type Sent document
Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 14.05.2014 Type Delivered
rozhodnutie o zastavení konania o zrušení/neplatnosti (späťvzatie) 28.05.2014 Type Sent document
vnútrospisový list 02.07.2014 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 25.09.2014 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2014 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2014 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2014 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.12.2014 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.01.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Notifikácia z OMPI 29.01.2015 Type Delivered
vyžiadanie poplatku za obnovu 27.02.2015 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.03.2015 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2015 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 19.01.2016 Type Delivered
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.01.2016 Type Delivered
všeobecný referátnik 08.02.2016 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Type Sent document
Notifikácia z OMPI 06.04.2017 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.10.2022 Type Delivered
Plná moc 18.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 18.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Type Sent document
POZ 5883-2005
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.11.2014 pelicantravel.com s.r.o. pelikan.sk s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.11.2014 pelicantravel.com s.r.o. pelicantravel.com s.r.o.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.11.2014 pelicantravel.com s.r.o. pelicantravel.com s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2016 Litváková a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Lenka, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2016 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.10.2022 pelicantravel.com s.r.o. pelicantravel.com s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku