Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 588-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233469 
(151)  Dátum zápisu  12.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  588-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  0-493638 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.03.2012 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce.
41 - Výchova, vzdelávanie, zábava, športové a kultúrne aktivity.
42 - Vedecké a technologické služby a súvisiaci výskum a projektovanie, analytické a výskumné služby v priemysle, navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.11, 27.05.10, 26.13.01, 29.01.02, 29.01.08, 27.03.15, 27.99.01, 27.99.02, 27.99.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Heretic Public Relations, s.r.o.; Betlémské nám. 6/351, 110 00 Praha 1 Staré Město; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hudáčková Silvia, Mgr.; Chocholná 183, 913 04 Chocholná; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  11.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 7/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 588-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.04.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 588-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 11.04.2012 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 30.04.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.04.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 22.05.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
POZ 588-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku