Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 58755
(111)  Číslo ochrannej známky  168731 
(151)  Dátum zápisu  09.10.1991 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.09.2010 
(210)  Číslo prihlášky  58755 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.09.1990 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy a obuv všetkých druhov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TOS S.r.l.; Largo M. Vitale 1, 10152 Turin; IT 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.09.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 10.05.2001 05/2001 TC3M
2 Obnovené ochranné známky 10.05.2001 05/2001 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.11.2004 11/2004 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.07.2010 07/2010 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2020 02/2020 PC3M
 
POZ 58755
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
2 F0003 Popl. za obnovu 16.06.2000 3 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 58755
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu 09.06.2000 Typ Doručené
3 všeobecný referátnik 20.10.2000 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zmenu adresy 08.12.2000 Typ Doručené
5 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2000 Typ Platba
6 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 21.02.2001 Typ Interné listy
7 pokyn na obnovu OZ 21.02.2001 Typ Interné listy
8 dodatok k osvedčeniu OZ 03.04.2001 Typ Odoslané
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2004 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 30.07.2004 Typ Doručené
9b Plná moc 30.07.2004 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.08.2004 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2004 Typ Odoslané
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.05.2010 Typ Platba
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.05.2010 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2010 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis prevodu 07.11.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 07.11.2019 Typ Doručené
15b Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
15c Doklad o prevode 07.11.2019 Typ Doručené
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.11.2019 Typ Platba
17 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 26.11.2019 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Typ Doručené
18a Doklad o prevode 09.12.2019 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 27.12.2019 Typ Odoslané
20 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 30.01.2020 Typ Doručené
POZ 58755
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.02.2001 SEBAGO, INC. SEBAGO, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Maine
2 Prevod majiteľa 16.09.2004 Sebago International Limited, a Cayman Island Corporation SEBAGO, INC.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 16.09.2004 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.
4 Prevod majiteľa 23.12.2019 TOS S.r.l. Sebago International Limited, a Cayman Island Corporation
5 Zápis alebo zmena zástupcu 23.12.2019 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku