Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5875-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232816 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5875-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky, margarín.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med; melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Vénusz. Duša jedla. 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BUNGE Zrt.; Váci út 43, 1134 Budapest; HU 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.12.2021 23/2021 TC3M
 
POZ 5875-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5875-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.12.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 20.12.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.12.2011 Typ Platba
3 Plná moc 02.01.2012 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 08.02.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 09.02.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.07.2012 Typ Odoslané
7 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.04.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.10.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.10.2021 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.11.2021 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 5875-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 BUNGE Zrt. BUNGE Zrt.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku