Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5870-2014
(111)  Číslo ochrannej známky  240464 
(151)  Dátum zápisu  17.08.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5870-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.12.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.05.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Jogurtové výrobky; tvarohové výrobky; mliečne dezerty obsahujúce ovocie alebo čokoládu (mliečne výrobky); mliečne dezerty s ovocnou príchuťou (mliečne výrobky), všetky výrobky v tejto triede v nemrazenej forme.
30 - Šodó krém; šľahaná čokoládová pena, ovocné želé (cukrovinky); krúpy (potraviny); dezerty z krupice alebo múky obsahujúce ovocie alebo čokoládu; dezerty z krupice alebo múky s ovocnou príchuťou; sladké omáčky (chuťové prísady); šodó krém v prášku, všetky výrobky v tejto triede v nemrazenej forme. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Momenty 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG; Lutterstrasse 14, 33617 Bielefeld; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.12.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.05.2015 05/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2015 10/2015 FG3M
3 Zmeny v zozname tovarov a služieb 02.05.2016 05/2016 XD3M
 
POZ 5870-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5870-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.12.2014 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.12.2014 Typ Doručené
1b Plná moc 16.12.2014 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.12.2014 Typ Platba
3 výsledok rešerše 19.02.2015 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.02.2015 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.03.2015 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.04.2015 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.09.2015 Typ Odoslané
8 36 Poplatok 31.12.2015 Typ Platba
9 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 30.12.2015 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2016 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.09.2019 Typ Doručené
11a Plná moc 10.09.2019 Typ Doručené
11b Príloha inde neuvedená 10.09.2019 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
POZ 5870-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 FAJNOR IP s.r.o. Bušová Eva, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku