Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 587-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234312 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  587-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12, 19, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Stroje, zariadenia a mechanizmy využívané v stavebnej výrobe, ako napr. miešačky betónu, malty, mobilné miešačky, dopravné pásy, rýpadlá, nakladače, baranidlá, náhradné dielce uvedených prostriedkov, nástroje (časti strojov).
12 - Motorové dopravné prostriedky vrátane prostriedkov použiteľných v stavebníctve, náhradné dielce týchto prostriedkov, stavebné stroje, mechanizmy a zariadenia patriace do tejto triedy.
19 - Nekovové stavebné hmoty, materiály, polotovary a výrobky na stavebnú výrobu, ako betón a bitúmen, piesok, vápno, betónové tvárnice, nádrže na kvapaliny, obklady, izolačné stavebné sklo, betónové a železobetónové dielce, asfalt, nekovové prenosné budovy.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), stavebné práce v odboroch inžinierskeho, priemyselného a pozemného staviteľstva; uskutočňovanie stavieb a ich častí v uvedených odboroch vrátane bezvýkopových technológií a tunelovania; práce vykonávané banským spôsobom; prenájom stavebných strojov, zariadení a stavebných dopravných prostriedkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.15.20, 26.11.13, 27.05.10, 27.05.12, 29.01.04, 07.11.05, 27.03.15, 27.05.21 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  belasá, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VÁHOSTAV - Tunely a špeciálne zakladania, a.s.; Obchodná 53, 811 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mišík Viktor, JUDr.; Zámocká 1, 811 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  11.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 5/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 587-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2012 182,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 587-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2012 Typ Odoslané
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 11.04.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 11.04.2012 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.05.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 06.09.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.09.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.10.2012 Typ Doručené
Plná moc 01.10.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 04.10.2012 Typ Interné listy
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
POZ 587-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku