Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 587-2012
(111)  Trademark Number  234312 
(151)  Registration Date  12.03.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  587-2012 
(220)  Application Date  11.04.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.12.2012 
(450)  Publication of Registration Date  03.05.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  07, 12, 19, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Stroje, zariadenia a mechanizmy využívané v stavebnej výrobe, ako napr. miešačky betónu, malty, mobilné miešačky, dopravné pásy, rýpadlá, nakladače, baranidlá, náhradné dielce uvedených prostriedkov, nástroje (časti strojov).
12 - Motorové dopravné prostriedky vrátane prostriedkov použiteľných v stavebníctve, náhradné dielce týchto prostriedkov, stavebné stroje, mechanizmy a zariadenia patriace do tejto triedy.
19 - Nekovové stavebné hmoty, materiály, polotovary a výrobky na stavebnú výrobu, ako betón a bitúmen, piesok, vápno, betónové tvárnice, nádrže na kvapaliny, obklady, izolačné stavebné sklo, betónové a železobetónové dielce, asfalt, nekovové prenosné budovy.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), stavebné práce v odboroch inžinierskeho, priemyselného a pozemného staviteľstva; uskutočňovanie stavieb a ich častí v uvedených odboroch vrátane bezvýkopových technológií a tunelovania; práce vykonávané banským spôsobom; prenájom stavebných strojov, zariadení a stavebných dopravných prostriedkov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  07.15.20, 26.11.13, 27.05.10, 27.05.12, 29.01.04, 07.11.05, 27.03.15, 27.05.21 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  belasá, modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VÁHOSTAV - Tunely a špeciálne zakladania, a.s.; Obchodná 53, 811 06 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Mišík Viktor, JUDr.; Zámocká 1, 811 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  11.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 5/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 587-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2012 182,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 587-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2012 Type Sent document
Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.04.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 11.04.2012 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 11.04.2012 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.05.2012 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2012 Type Payment
výsledok rešerše 06.09.2012 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.09.2012 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 01.10.2012 Type Delivered
Plná moc 01.10.2012 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 04.10.2012 Type Internal Letter
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Type Delivered
POZ 587-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku