Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5867-2005
(111)  Číslo ochrannej známky  215751 
(151)  Dátum zápisu  10.11.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.07.2015 
(210)  Číslo prihlášky  5867-2005 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.07.2005 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.08.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Ruku na to 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.; Brečtanová 1, 830 07 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  14.07.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.08.2006 08/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2007 01/2007 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 07.12.2010 12/2010 PD3M
4 Obnovené ochranné známky 02.10.2015 10/2015 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom financií SR 22.10.2010 platná
 
POZ 5867-2005
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5867-2005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.07.2005 Typ Doručené
1a Plná moc 14.07.2005 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.08.2005 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.08.2005 Typ Platba
4 výsledok rešerše 19.05.2006 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 19.05.2006 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.11.2006 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 08.10.2010 Typ Doručené
7a Plná moc 08.10.2010 Typ Doručené
7b Zmluva 08.10.2010 Typ Doručené
8 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.10.2010 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2010 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.07.2015 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.08.2015 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 08.09.2015 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.05.2019 Typ Doručené
13a Plná moc 16.05.2019 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 10.07.2019 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 30.03.2021 Typ Doručené
15a Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
15b Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
15c Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
15d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
15e Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
15f Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
16 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.04.2021 Typ Platba
POZ 5867-2005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2019 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku