Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5861-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235289 
(151)  Dátum zápisu  13.08.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.12.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5861-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.12.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie používané v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve; hnojivá.
05 - Prípravky na ničenie škodcov; fungicídy; herbicídy; dezinfekčné prípravky.
35 - Obchodný manažment; obchodné riadenie; obchodná administratíva; kancelárske práce; administratívne práce; reklama a marketing. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.05.04, 26.04.19, 26.04.24, 27.05.24, 05.03.11, 25.03.07, 29.01.03, 29.01.02, 29.01.07, 29.01.01, 29.01.08, 01.03.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, žltohnedá, červená, čierna, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  W. Neudorff GmbH KG; An der Mühle 3, 31860 Emmerthal; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
POZ 5861-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.01.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 22.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5861-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 04.12.2012 Typ Doručené
Plná moc 07.01.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.01.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 28.02.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 28.02.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.04.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 16.12.2022 Typ Odoslané
POZ 5861-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku