Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5854-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  220766 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.07.2017 
(210)  Číslo prihlášky  5854-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.07.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.11.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.04.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Syry, syrové špeciality. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.22, 26.02.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, zelená, odtiene zelenej, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BEL SA; 2, Allée de Longchamp, 92150 Suresnes; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.07.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.11.2007 11/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.04.2008 4/2008 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.10.2017 10/2017 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.10.2017 10/2017 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.07.2022 13/2022 PC3M
 
POZ 5854-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.08.2007 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.06.2017 66,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2017 3,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.04.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5854-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.07.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.07.2007 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 26.07.2007 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.08.2007 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.08.2007 Typ Platba
výsledok rešerše 17.09.2007 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 17.09.2007 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.03.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 05.06.2017 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.06.2017 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 21.06.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 29.06.2017 Typ Doručené
Plná moc 29.06.2017 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2017 Typ Platba
všeobecný referátnik 14.08.2017 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 17.10.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.10.2017 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 08.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 08.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.03.2022 Typ Odoslané
Doplnenie neautorizovavného podania 06.04.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 06.04.2022 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 25.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovavného podania 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie neautorizovavného podania 27.06.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 27.06.2022 Typ Doručené
POZ 5854-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.08.2017 ROYAL BEL LEERDAMMER B.V. BEL LEERDAMMER B.V.
2 Prevod majiteľa 28.06.2022 BEL SA ROYAL BEL LEERDAMMER B.V.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.06.2022 Patentová a známková kancelária, Kastler Anton
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku