Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5846-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232811 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  5846-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  44 - Fyzioterapia; lekárske služby; masáže; súkromné kliniky alebo sanatóriá; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  OXYMED 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ADELI s.r.o.; Hlboká 4794/45, Piešťany 
(740)  Zástupca (-ovia)  Marko Jozef, JUDr.; Karpatská 18, 811 05 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 4/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 9/2012 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 24.03.2021 6/2021 PD3M
4 Obnovené ochranné známky 27.07.2022 14/2022 ND3M
 
POZ 5846-2011
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.01.2012 165,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 10.02.2021 2,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 23.02.2021 10,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 14.06.2022 196,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 22.11.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5846-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.12.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.12.2011 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.01.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.01.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 08.02.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 08.02.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.07.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 08.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 09.02.2021 Typ Odoslané
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 12.02.2021 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 12.02.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 18.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 18.02.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 18.02.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 18.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 18.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 18.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 18.02.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 18.02.2021 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 18.02.2021 Typ Doručené
Plná moc 18.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 18.02.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 19.02.2021 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 19.02.2021 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 19.02.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 19.02.2021 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 25.02.2021 Typ Platba
všeobecný referátnik 25.02.2021 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.02.2021 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.04.2021 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 13.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 13.08.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 30.08.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.06.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 18.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 29.11.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.12.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 02.12.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.12.2022 Typ Doručené
POZ 5846-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku