Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 584-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229207 
(151)  Dátum zápisu  16.02.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  584-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.04.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.11.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.04.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  42, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  42 - Štúdie a štatistika, informatika a analytika v oblasti epidemiológie, terapie, prevencie a súvisiacej činnosti v zdravotníckej oblasti; diagnosticko-výskumné laboratóriá v zdravotníckej oblasti.
43 - Domovy dôchodcov; poskytovanie prechodného ubytovania; penzióny; zdravotno-sociálne ubytovanie; diéty štandardné, diéty neštandardné s vysokou výživovou hodnotou so šetrnou úpravou a s kontrolovaným potravinovým reťazcom (živá strava a živá voda); charitatívne služby a služby sociálnej starostlivosti na podporu osôb v núdzi, ako je poskytovanie jedla a prechodného ubytovania.
44 - Služby nemocnice vrátane služieb sanatórií, služieb lekárskych, biologických a chemických laboratórií; služby v oblasti starostlivosti o telo a starostlivosť o pleť vrátane služieb v oblasti kozmetickej starostlivosti; plastická chirurgia; poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni; pracovná zdravotná služba; ústavná zdravotná starostlivosť v odbornom zameraní: anestéziológia a intenzívna medicína; algezlológia; dermatovenerológia; fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia; gynekológia a pôrodníctvo (vrátane JIS); onkogynekológia; chirurgia (vrátane JIS); gastroenterologická chirurgia; onkochirurgia; vnútorné lekárstvo (vrátane JIS); kardiológia (vrátane koronárnej jednotky); diabetológia; hepatológia; angiológia; endokrinológia; neonatológia (vrátane JIS); neurológia (vrátane JIS, epileptológie cievnych ochorení mozgu a miechy, demyelinizačných ochorení, sklerózy multiplex, porúch spánku a bdenia, stavov bezvedomia z neurologických príčin, nervovosvalových ochorení, bolestí hlavy, vertebrogénnych ochorení, extrapyramídových ochorení a porúch hybnosti, diagnostiky nádorových ochorení nervového systému, zápalových ochorení nervového systému, detskej neurológie); oftalmológia; ortopédia (vrátane JIS); onkoortopédia; ortopedická protetika; úrazová chirurgia - traumatológia; otorinolaryngológia; onkootorinolaryngológia; oddelenie popálenín (vrátane JIS); plastická a rekonštrukčná chirurgia (vrátane JIS); liečebná oxypenoterapia a hyperbaroxia; liečba dlhodobo chorých; urológia; onkourológia; andrológia a sexuológia; oddelenie pracovného lekárstva a klinickej toxikológie; centrálny operačný trakt; hematológia a transfúziológia (vrátane onkohematológie a transplantácie krvotvorných buniek); zariadenie biomedicínskeho výskumu v odboroch: chirurgia, ortopédia, plastická chirurgia, urológia, vnútorné lekárstvo, gastroenteorológia, gynekológia a pôrodníctvo, kardiológia, neurológia, reumatológia, anestéziológia a intenzívna medicína, angiológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, hematológia a transfúziológia, otorinolaryngológia, algeziológia, neonatológia, onkológia v gynekológii, preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, audioprotetika, klinické skúšanie liekov, intervenčná rádiológia; ambulancie v odbornom zameraní: všeobecné lekárstvo, pediatria, dorastové lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo (vrátane rizikového tehotenstva a prenatálnej intraparálnej a postnatálnej starostlivosti počas fyziologickej, rizikovej a patologickej tehotnosti), onkogynekológia, stomatológia, lekárska služba prvej pomoci v odbore stomatológie, anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia, cievna chirurgia, dermatovenerológia (vrátane onkodermatológie, dermatoimunológie, dermatologickej angiológie, fototerapie, dermatomykológie, korektívnej dermatológie), diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroenterológia, chirurgia (vrátane onkochirurgie, miniinvazívnej chirurgie, koloproktologickej ambulancie, ambulancie pre stomikov, diagnostickej a intervenčnej endoskopie), mamárna ambulancia, vnútorné lekárstvo (vrátane nefrológie, diagnostiky a liečby arteriálnej hypertenzie, klinickej imunológie a alergológie, diagnostickej a intervenčnej endoskopie, hepatológie, angiológie a lekárskej genetiky), kardiológia (vrátane detskej kardiológie a invazívnej kardiológie), klinická onkológia, klinická psychológia, klinické pracovné lekárstvo a toxikológia, neurológia (vrátane epileptológie, cievnych ochorení mozgu a miechy, demyelinizačných ochorení, sklerózy multiplex, porúch spánku a bdenia, stavov bezvedomia z neurologických príčin, nervovosvalových ochorení, bolestí hlavy, vertebrogénnych ochorení, extrapyramídových ochorení a porúch hybnosti, diagnostiky nádorových ochorení nervového systému, zápalových ochorení nervového systému, detskej neurológie, elektroencefalografie a elektromyografie - vyšetrovanie evokovaných mozgových potenciálov, transkraniálnej a Duplex USG vyšetrenie mozgových ciev), oftalmológia, ortopédia (vrátane artrocentra a traumatológie pohybového aparátu, onkoortopédia), otorinolaryngológia (vrátane foniatrie a audiometrie, spánkového laboratória, onkootorinolaryngológie); popáleninová ambulancia; ambulancia plastickej a rekonštrukčnej chirurgie; laserové centrum; ambulancia liečebnej oxygenoterapie a hyperbaroxie; psychiatria; reumatológia (vrátane osteológie a denzitometrie); urológia (vrátane onkourológie); sexuológia a andrológia; telovýchovné lekárstvo; úrazová chirurgia - traumatológia; pneumológia a ftizeológia; pediatrická pneumológia a ftizeológia; lekárska služba prvej pomoci v odbore pediatria a všeobecné lekárstvo; hematológia a transfúziológia (vrátane onkotiematológie a autotransfúznej jednotky, prípravy transfúznych liekov); geriatria; klinická farmakológia; centrálny príjem; ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom; fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia; diagnostické centrum; tkaninové zariadenie v rozsahu činnosti: odoberania, spracovania, konzervovania, skladovania, distribúcie; tkanivové zariadenia v rozsahu odborného zamerania: xenotranspiantáty, alogénne darcovské kožné alotransplantáty, plodové obaly, kultivované štepy; referenčné laboratórium; jednodňová zdravotná starostlivosť v odbore: chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia, otorinolaryngológia, oftalmológia, urológia, sexuológia a andrológia, úrazová chirurgia, plastická chirurgia, gastroenterológia, anestéziológia a algezlológia; samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbornom zameraní: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, funkčná diagnostika, hematológia a transfúziológia, rádiológia, klinická biochémia, lekárska mikrobiológia, nukleárna medicína, patologická anatómia, centrálna sterilizácia, tkaninová banka, rádiológia, mamografické centrum, invazívna diagnostika CT, hyperbatická oxygenoterapia; agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti; lekárenská zdravotná starostlivosť; liečebná výživa a stravovanie; centrálna sterilizácia; prevádzkovanie výkonov závodnej zdravotnej služby; mamografické centrum; plastická chirurgia; liečba dlhodobo chorých; pracovné lekárstvo; ambulantná primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: všeobecné lekárstvo - praktický lekár pre dospelých, pediatria - praktický lekár pre deti a dorast vrátane lekárskej služby prvej pomoci, gynekológia a pôrodníctvo, stomatológia; ambulantná sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: anestéziológia a resuscitácia, cievna chirurgia, dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gastroenterológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická onkológia, klinická psychológia, korektívna dermatológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, pediatria, popáleninová ambulancia, pracovné lekárstvo, psychiatria, reumatológia - osteologická ambulancia, sexuológia, telovýchovné lekárstvo, traumatológia, tuberkulóza a pľúcne choroby, urológia, reumatológia, osteocentrum (v zmysle odborného usmernenia pre diagnostiku a liečbu osteoporózy v Slovenskej republike vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR); jednodňová chirurgia v odboroch: chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia a otorinolaryngológia; ústavná starostlivosť v odbore: interné lekárstvo + HS, neurológia + JIS, gynekológia a pôrodníctvo + JIS, chirurgia + JIS, anestéziológia a resuscitácia, ortopédia, otorinolaryngológia, oftalmológia, dermatovenerológia, neonatológia + JIS, popáleninové oddelenie + JIS, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia; spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odboroch: klinická biochémia, rádiodiagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, patológia, centrálny príjem, centrálna sterilizácia, funkčná diagnostika, diagnostické centrum, nočné sanatórium, tkanivová banka, rýchla zdravotná pomoc; hematológia a transfúziológia, lekárska mikrobiológia, nukleárna medicína, liečebná hyperbaroxia; prevádzkovanie bazénu (na medicínske účely); prevádzkovanie solária; nechtový dizajn a manikúra; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti zdravia, liečenia a farmácie; aranžovanie kvetov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.03.03, 02.07.09, 03.07.01, 03.07.02, 03.07.17, 24.11.03, 02.07.23 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Faško Marián, Ing.; Muránska č. 1337/16, 050 01 Revúca; SK;
Kán František, Ing.; Magnezitárov 1203/1, 050 01 Revúca; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  15.04.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.04.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.11.2010 11/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2011 4/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.01.2021 1/2021 MA3M
 
POZ 584-2010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.05.2010 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 584-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.04.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.05.2010 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.05.2010 Typ Platba
výsledok rešerše 27.08.2010 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 14.09.2010 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.03.2011 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.08.2019 Typ Doručené
POZ 584-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku