Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5839-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  235284 
(151)  Dátum zápisu  13.08.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  5839-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.11.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Maloobchodné služby týkajúce sa potravín a luxusného tovaru, hygienických výrobkov, pracích a čistiacich prípravkov, kozmetiky, liekov a liečiv, zariadení a prístrojov zábavnej elektroniky, počítačov, telekomunikačných zariadení, kancelárskych potrieb, remeselníckych potrieb, dekoratívnych potrieb, papierenského tovaru a školských potrieb, nábytku, domácich a kuchynských potrieb, domácich a kuchynských zariadení, domácich a kuchynských prístrojov a riadu, stolového riadu a príboru, oblečenia, obuvi, pokrývok hlavy, textilného tovaru, galantérie, koženého tovaru, cestovných potrieb, športových potrieb a hračiek, stavebných potrieb, potrieb na použitie pre domácich majstrov (urob si sám) a záhradníckych potrieb, potravy a doplnkov pre zvieratá, rastlín a kvetov; obchodné sprostredkovanie uzatvárania zmlúv pre tretie osoby na poskytovanie služieb, predovšetkým obchodné sprostredkovanie uzatvárania telekomunikačných zmlúv, zmlúv na poskytovanie vyzváňacích tónov pre telefóny, zmlúv na poskytovanie údržby a opravárenských služieb, zmlúv na dodávky kvetov a rastlín, zmlúv na dodávku elektriny; zákaznícke poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom internetu, menovite informácií o spotrebných produktoch, zákazníckych poradenských informácií a zákazníckych servisných informácií; reklama; reklama prostredníctvom letákov; on-line reklama na počítačových komunikačných sieťach; príprava reklamných stĺpčekov; reklamné služby prostredníctvom reklamných panelov, reklamné služby poskytované prostredníctvom internetu, reklama prostredníctvom mailingu; šírenie reklamy; obchodná promočná činnosť, predovšetkým vykonávajúca obchodné promočné kampane; prezentácia tovarov v komunikačných médiách pre maloobchodné služby; aranžovanie výkladov; marketingový prieskum; rozhlasová reklama a inzercia; získavanie sponzorov; tvorba televíznej reklamy; obchodné informácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VIAC ČASU NA PRÍJEMNÉ VECI 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lidl Stiftung & Co. KG; Stiftsbergstaße 1, 74172 Neckarsulm; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 5839-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.11.2012 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 19.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5839-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.11.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.11.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.11.2012 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 05.12.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.12.2012 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.12.2012 Typ Odoslané
výsledok rešerše 10.01.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.02.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.02.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.02.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 06.03.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 17.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 17.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 17.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 18.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 18.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 11.11.2022 Typ Odoslané
POZ 5839-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.11.2022 Lidl Stiftung & Co. KG Lidl Stiftung & Co. KG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku