Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 5832-2014
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  5832-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.11.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.03.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo; ďumbierové pivo (zázvorové); sladové pivo; pivové koktaily. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KONRAD 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HOLS akciová společnost; Zlatnická 1128/6, 110 00 Praha 1; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka; Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha 1; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.03.2015 03/2015 BA3M
2 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 23.06.2021 12/2021 FC3M
 
POZ 5832-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 5832-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.11.2014 Typ Doručené
1a Plná moc 27.11.2014 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.12.2014 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.01.2015 Typ Platba
4 výsledok rešerše 22.01.2015 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 22.01.2015 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.06.2015 Typ Doručené
7 Žiadosť inde neuvedená 18.06.2015 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 01.07.2015 Typ Odoslané
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.07.2015 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 09.07.2015 Typ Odoslané
11 všeobecný referátnik 18.09.2015 Typ Odoslané
12 Oznámenie 05.09.2016 Typ Doručené
12a Plná moc 05.09.2016 Typ Doručené
13 Žiadosť inde neuvedená 14.08.2017 Typ Doručené
13a Sprievodný list 14.08.2017 Typ Doručené
14 vnútrospisový list 17.08.2017 Typ Interné listy
15 všeobecný referátnik 18.08.2017 Typ Odoslané
16 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 07.11.2018 Typ Odoslané
17 Vyjadrenie k námietkam 12.01.2019 Typ Doručené
17a Sprievodný list 12.01.2019 Typ Doručené
17b Plná moc 12.01.2019 Typ Doručené
17c Osvedčovacia doložka 12.01.2019 Typ Doručené
17d Plná moc 12.01.2019 Typ Doručené
17e Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
17f Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
17g Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
17h Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
17i Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
17j Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
17k Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
17l Výpis z obchodného registra 12.01.2019 Typ Doručené
17m Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
17n Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
17o Príloha inde neuvedená 12.01.2019 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.01.2019 Typ Doručené
18a Sprievodný list 12.01.2019 Typ Doručené
18b Osvedčovacia doložka 12.01.2019 Typ Doručené
18c Výpoveď plnej moci 12.01.2019 Typ Doručené
18d Výpoveď plnej moci 12.01.2019 Typ Doručené
18e Plná moc 12.01.2019 Typ Doručené
18f Osvedčovacia doložka 12.01.2019 Typ Doručené
18g Plná moc 12.01.2019 Typ Doručené
19 oznámenie o zápise zmeny 25.01.2019 Typ Odoslané
20 všeobecný referátnik 29.01.2019 Typ Odoslané
21 Oznámenie inde neuvedené 25.02.2019 Typ Doručené
21a Sprievodný list 25.02.2019 Typ Doručené
21b Príloha inde neuvedená 25.02.2019 Typ Doručené
21c Príloha inde neuvedená 25.02.2019 Typ Doručené
21d Príloha inde neuvedená 25.02.2019 Typ Doručené
22 rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 15.05.2019 Typ Odoslané
23 Podanie rozkladu 27.06.2019 Typ Doručené
23a Sprievodný list 27.06.2019 Typ Doručené
24 Oznámenie inde neuvedené 09.07.2019 Typ Doručené
24a Sprievodný list 09.07.2019 Typ Doručené
25 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 16.07.2019 Typ Odoslané
26 predkladacia správa k rozkladu 25.07.2019 Typ Interné listy
27 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 30.07.2019 Typ Odoslané
28 Vyjadrenie k rozkladu 01.10.2019 Typ Doručené
28a Sprievodný list 01.10.2019 Typ Doručené
29 Žiadosť inde neuvedená 14.02.2020 Typ Doručené
29a Sprievodný list 14.02.2020 Typ Doručené
30 vnútrospisový list 18.02.2020 Typ Interné listy
31 všeobecný referátnik 19.02.2020 Typ Odoslané
32 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 22.07.2020 Typ Doručené
32a Sprievodný list 22.07.2020 Typ Doručené
33 vnútrospisový list 29.07.2020 Typ Interné listy
34 všeobecný referátnik 30.07.2020 Typ Odoslané
35 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 15.12.2020 Typ Doručené
35a Sprievodný list 15.12.2020 Typ Doručené
36 vnútrospisový list 18.12.2020 Typ Interné listy
37 všeobecný referátnik 21.12.2020 Typ Odoslané
38 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 21.04.2021 Typ Interné listy
39 protokol o rokovaní komisie 21.04.2021 Typ Interné listy
40 protokol o hlasovaní komisie 21.04.2021 Typ Interné listy
41 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 22.04.2021 Typ Odoslané
42 všeobecný referátnik 07.05.2021 Typ Odoslané
43 Výzva na vyjadrenie k žalobe 06.09.2021 Typ Doručené
43a Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
43b Príloha inde neuvedená 06.09.2021 Typ Doručené
43c Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
43d Osvedčovacia doložka 06.09.2021 Typ Doručené
43e Plná moc 06.09.2021 Typ Doručené
43f Osvedčovacia doložka 06.09.2021 Typ Doručené
43g Plná moc 06.09.2021 Typ Doručené
43h Príloha inde neuvedená 06.09.2021 Typ Doručené
43i Príloha inde neuvedená 06.09.2021 Typ Doručené
44 všeobecný referátnik 27.09.2021 Typ Odoslané
45 všeobecný referátnik 27.09.2021 Typ Odoslané
46 Podanie inde neuvedené 25.11.2021 Typ Doručené
46a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
46b Príloha inde neuvedená 25.11.2021 Typ Doručené
46c Príloha inde neuvedená 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 5832-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.01.2019 PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o., konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka Přemysl Marek, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku